Truyền thống và chủ nghĩa đa nguyên trong sự lý giải của Phây...

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by CóVayCóTrả, Dec 1, 2015.

 1. CóVayCóTrả

  CóVayCóTrả Administrator

  Một trong những khó khăn gặp phải khi nghiên cứu triết học phương Tây nói chung hay "Triết học khoa học" nói riêng là yêu cầu xác định cho rõ những cơ sở thế giới quan của các học thuyết đang được xem xét. Khó khăn đó lại càng tăng lên khi hạt nhân của thế giới quan lại thường ẩn giấu, chứ không thể hiện rõ ràng trong lý luận và phương pháp luận của chúng. Việc nghiên cứu, xem xét, phân tích triết học của P.K.Phâyơraben (P.K.Feyerabend) - nhà triết học và phương pháp luận khoa học nổi tiếng của Mỹ là một trong những trường hợp như vậy.

  Quả thật, các quan điểm của P.K.Phâyơraben không thể nào được hiểu rõ và lý giải đầy đủ nếu đặt chúng ở bên ngoài những định hướng thế giới quan của ông. Bởi thế, trong bài viết này, chúng tôi chú trọng đến vấn đề truyền thống và chủ nghĩa đa nguyên - một nội dung trong triết học xã hội của P.Kphâyơraben được lý giải từ góc độ văn hoá học và coi như cơ sở thế giới quan của ông.

  Quan điểm đa nguyên luận, dù là đa nguyên trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng hay lý luận nhận thức, luôn là cơ sở của phần lớn các học thuyết triết học và xã hội học phương Tây. Trong quan điểm của P.K.Phâyơraben, chủ nghĩa đa nguyên mang một hình thức độc đáo. Chịu ảnh hưởng từ lý luận phân tầng xã hội của các nhà xã hội học phương Tây, ông muốn thay thế lý luận phân chia xã hội thành các giai cấp bằng cái được gọi là "những nhóm nhỏ" được tách ra trên cơ sở những khác biệt về lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và dân tộc. Theo Phâyơraben, trong khuôn khổ của các nhóm nhỏ này, một nền văn hoá độc đáo đã hình thành mà cơ sở của nó tạo nên những truyền thống thể hiện những phương thức hoạt động chủ yếu và các kiểu cộng đồng tâm lý xã hội vốn có ở nhóm này hay nhóm khác. Những quyền lợi và nhu cầu của các nhóm đã hình thành nên hệ tư tưởng đa dạng với chức năng chủ yếu là đảm bảo tính ổn định của các truyền thống và văn hoá.

  P.K.Phâyơraben đã trừu tượng hoá khái niệm sự đa dạng và đối lập sự khác biệt với đồng nhất, thống nhất. Bằng cách tương tự như vậy, nghĩa là nhấn mạnh một cách phiến diện đến sự khác biệt, ông đã lý giải rằng, sự tồn tại đồng thời của nhiều học thuyết triết học, một mặt, thể hiện đúng đắn thực chất của quá trình lịch sử triết học, mặt khác, thể hiện sự dân chủ xã hội, sự khác biệt trong các quan điểm, sự tự do của tinh thần. Tự coi những kết luận cơ bản của mình được rút ra từ lịch sử văn hoá, Phâyơraben tuyên bố sự tồn tại của các quan điểm, lý luận, tín ngưỡng và các truyền thống trong mối quan hệ loại trừ lẫn nhau. Thực ra, kết luận này không phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lịch sử hiện thực của văn hoá, mà chính là được rút ra từ quan điểm lý luận nhận thức - cái gọi là chủ nghĩa vô chính phủ trong nhận thức luận của ông.

  Đối với Phâyơraben, lý luận được hiểu không phải như là sự phản ánh hiện thực khách quan, mà là một phương thức biểu hiện khả năng sáng tạo của chủ thể nhận thức. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà ông đã phủ nhận khái niệm chân lý và cho rằng, "Nhận thức không phải là một quá trình để nhích dần đến một lý tưởng nào đó Nhận thức rơi vào một đại dương các lựa chọn khác nhau đang tăng lên không ngừng, mà mỗi một trong chúng đều muốn cưỡng chế các lựa chọn còn lại phải làm sáng tỏ quan điểm của mình và nhờ có sự cạnh tranh ấy, tất cả các sự lựa chọn đều mang cống hiến của mình vào sự phát triển sức mạnh của tư duy chúng ta". Rõ ràng, với sự lý giải như vậy của Phâyơraben, nhận thức khoa học đã mất đi nội dung khách quan của nó và trở nên "hợp lý" giống như thần thoại, ma thuật hay tôn giáo. Đồng thời, theo đó, ranh giới giữa khoa học và hệ tư tưởng cũng thực sự bị biến mất.

  Không chỉ có vậy, ông còn giải thích khoa học một cách chủ quan, xem xét nó như một hiện tượng văn hoá - xã hội. Điều này được thể hiện ở chỗ, khi phân tích các truyền thống khác nhau ở bên trong tri thức khoa học, Phâyơraben đã đưa những nhân tố xã hội lên vị trí hàng đầu trong nội dung của khoa học. Còn những sự tìm kiếm vốn có của nhận thức khoa học lại được ông đánh giá và đặt ở thứ hạng thấp hơn. Coi bất kỳ nhân tố nào tương đối độc lập, hoàn chỉnh và được gìn giữ qua nhiều thế hệ là "hệ thống", Phâyơraben muốn đem lại cho khái niệm này một ý nghĩa khác biệt so với cách hiểu thông thường của mọi người. Theo sự lý giải của ông, truyền thống là một hệ thống xã hội phức hợp đem lại cơ sở cho hoạt động và tư duy của những người muốn bảo vệ hoặc ủng hộ nó nhờ một tổng thể những sự ưa thích. Một hình thức tổ chức xã hội nhất định, một phương thức hoạt động vốn có ở truyền thống này cũng như thế giới quan thể hiện những quyền lợi của "những người ủng hộ" (followers) và "những người tham gia" (participants) truyền thống. Theo lập luận của Phâyơraben, sự cạnh tranh của những truyền thống được nhận thức như thế đã tạo nên nội dung chủ yếu của quá trình lịch sử tương tự như sự phát triển của tri thức khoa học bằng cuộc đấu tranh của những sự lựa chọn.

  Luận đề chủ chất trong lý luận về truyền thống của Phâyơraben là việc đòi hỏi chuẩn mực của chủ nghĩa đa nguyên chính trị - xã hội và trí tuệ. ông đã khẳng định rằng: "Tất cả các truyền thống đều bình đẳng và được phép như nhau để tiến tới trung tâm quyền lực". Điều đó có nghĩa là, mỗi người cần phải được đảm bảo quyền gắn bó cuộc sống của mình với bất kỳ một trong những truyền thống đang tồn tại hay có khả năng tồn tại. Đối với ông, sự bình đẳng của các truyền thống đồng nghĩa với "xã hội tự do". Dĩ nhiên, Phâyơraben cũng ý thức được là một xã hội như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại song ông lại tư mâu thuẫn khi cho rằng nước Mỹ đang nhích dần đến xã hội tự do ấy.

  Nghiên cứu quan điểm của Phâyơraben, chúng ta thấy toàn bộ những hình thức khai thác hiện thực, như thực tiễn, thực tiễn - tinh thần, tinh thần cũng như các khuôn mẫu tâm lý - xã hội và cả các học thuyết tư tưởng, triết học... đều được ông coi là truyền thống. Trong việc phân loại truyền thống, Phâyơraben đã chia nó thành những truyền thống thực tiễn và lý luận (thợ thủ công và triết học), những truyền thống chuẩn mực và cách mạng (cơ học lượng tử và thuyết tương đối), những truyền thống mở và đóng (chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa phát xít), những truyền thống lịch sử và trừu tượng (thần thoại và khoa học).

  Khi tổng kết sự phân loại truyền thống của mình, Phâyơraben đã đưa ra một số kết luận thể hiện ý nghĩa chủ yếu của chủ nghĩa đa nguyên trong văn hoá học. Thứ nhất, ông cho rằng, "Truyền thống chẳng là tất mà cũng chẳng là xấu, đơn giản là nó tồn tại". Với luận điểm đó, Phâyơraben đã loại trừ khả năng đưa ra một tiêu chuẩn khách quan để phán xử chủ nghĩa phát xít và đặt thế giới quan nhân đạo đối lập với nó. Mặc dù không ủng hộ chủ nghĩa phát xít và hơn thế, còn tố cáo nó như một thực tiễn chính trị đàn áp sự đa dạng của các truyền thống, song sự phủ nhận của ông đối với chủ nghĩa phát xít, như chính Phâyơraben khẳng định, chỉ xuất phát từ luận điểm chủ quan mà không làm cho nó mất quyền tồn tại như một trong các truyền thống. Những lập luận này của ông được xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa tương đối với tham vọng làm cho mọi truyền thống đều tồn tại ngang nhau.

  Thứ hai, Phâyơraben đã cụ thể hoá kết luận thứ nhất và cho rằng, "Truyền thống tìm thấy những phẩm chất hợp ý muốn hay không hợp ý muốn chỉ trong sự so sánh nó với truyền thống khác". Như vậy, phải chăng là khi những truyền thống khác nhau và các định hướng giá trị tương ứng với chúng cùng tồn tại, việc đánh giá mỗi truyền thống luôn được thực hiện và tìm thấy qua những truyền thống khác có ở khắp mọi nơi? Nghĩa là, theo quan điểm của ông, các truyền thống có liên quan đến nhau, tác động lẫn nhau và trong một mức độ rõ rệt, chúng bị mất đi vị trí độc lập của mình.

  Thứ ba, từ nhận định trên, Phâyơraben đã rút ra kết luận cho rằng, chủ nghĩa tương đối là triết học lý trí duy nhất, vì "nó mang lại ý nghĩa cho chủ nghĩa đa nguyên của các truyền thống và các giá trị" và thể hiện một tư duy văn minh, bao dung với các hình thức sống khác nhau. Đó quả là một thứ chủ nghĩa nhân đạo trừu tượng, nhằm tuyệt đối hoá sự dung hoà giữa tất cả các hiện tượng xã hội khác nhau.

  Thứ tư, Phâyơraben tiếp tục phát triển chủ nghĩa tương đối của ông khi coi "Mỗi một truyền thống theo cách của mình đều chiếm được lòng người". Giải thích mệnh đề này, ông tuyên bố rằng, cái gọi là sự "tranh luận hợp lý" - mà C.Pốppơ coi như hình thức duy nhất để thảo luận các vấn đề, thực ra không phải là như vậy. Theo Phâyơraben, không chỉ logic học mới giải quyết được vấn đề và giành được người ủng hộ, mà cả sự hùng biện, tuyên truyền, chế nhạo kẻ đối lập… cũng có thể giành được thắng lợi, rằng, tranh luận khoa học cũng không nghiêm túc hơn những lời châm chọc của B.Brếch (B.Brecht) hay những ý kiến nghịch đời của B.Sô (B.Shaw). Tính tương đối và sự đa dạng của các phương pháp lập luận phản ánh cấu trúc "hạt nhân" của truyền thống và những tiền đề thế giới quan của nó. Đồng thời, chúng tạo thành một loại "triết học thực dụng" được nảy sinh trong chính quá trình cảm nhận hay thực hiện những đổi thay xã hội với đặc trưng như tính không rõ ràng của các nguyên tắc, tính tình huống và tính tự phát. Hình thái ý thức này có cơ sở dựa trên sự đa dạng của các truyền thống và văn hoá, các lý luận và những phương pháp lập luận xuất phát từ sự phản kháng những phương pháp nghiên cứu khoa học. Luận điểm "Tất cả đều được phép" là kết luận thứ năm được Phâyơraben rút ra từ những tiền đề của chủ nghĩa đa nguyên.

  Thứ sáu, Phâyơraben cho rằng, "tồn tại ít nhất hai phương thức khác nhau trong việc thông qua quyết định tập thể mà tôi gọi chúng là sự trao đổi các quan điểm công khai và được định hướng (guided)". Trước tiên, đó chính là phương tiện để "bắt chặt" vào truyền thống những chủ thể còn chưa bị nó cuốn hút. Trong phương thức này, cần đặc biệt lưu ý tới việc giáo dục chuyên nghiệp được ông coi như sự hình thành nhân cách kiểu "đơn chiều”, còn Mắccudơ thì gọi đó là việc sản xuất ra "cái đinh vít" trong guồng máy của xã hội phương Tây. Khác hẳn với người lớn, trẻ nhỏ hướng đến việc học một cách đa dạng hơn, khả năng tiếp nhận và có xúc cảm nhiều hơn, đồng thời, muốn thoát khỏi khuôn khổ xã hội nhiều hơn. Nhưng, cuộc sống trong xã hội hiện đại mà Phâyơraben đã nhiều lần phê phán là "nhất nguyên" và "duy lý" lại đòi hỏi sự thu hẹp các triển vọng. Ông viết: "Để trở thành người lớn, con người cần phải vứt bỏ những đồ chơi thời thơ ấu và thích nghi với hiện thực. Những giấc mơ của tuổi thơ, những khát khao của tuổi trẻ, vô số cách nhìn nhận thế giới ngộ nghĩnh, những cái đã làm cho thế giới trở nên thú vị và bí ẩn - toàn bộ những cái ấy cần phải được vứt bỏ, bởi lẽ mục đích của chúng ta là nhận thức và khai thác thiên nhiên". Mặc dù đã nhìn thấy những khuyết tật vốn có trong quá trình giáo dục và đào tạo của xã hội phương Tây, nhưng Phâyơraben lại đưa ra một kết luận đầy nghịch lý: những khiếm khuyết của nền giáo dục hiện đại dường như bắt nguồn từ sự định hướng của nó vào tư duy khoa học và thực tiễn mà không phải từ phức hợp đa dạng các nhân tố xã hội. Theo ông, khoa học và thực tiễn như là những truyền thống đặc thù và do tính hạn chế của mình, chúng cần được bổ sung bằng các hình thái khác của đời sống tinh thần, như tôn giáo, chiêm tinh học hoặc cả những tế lễ cầu mưa. Chính vì thế, Phâyơraben đã tuyên bố rằng, chỉ có hấp thu vào trong mình toàn bộ nội dung đa dạng của văn hóa, con người mới được chuyển hoá thành cá nhân sáng tạo.

  Dù có sự hấp dẫn bên ngoài, nhưng cách đặt vấn đề về di sản văn hóa một cách trừu tượng như vậy của ông vẫn không có tính thuyết phục. Như chúng ta đã biết, văn hoá được nảy sinh trong hàng bao thế kỷ tồn tại của các xã hội đối kháng chứa đựng không ít cái cần được giải thoát. Nhưng, theo Phâyơraben, các truyền thống không bao giờ loại bỏ mình nếu còn có những người bảo vệ chúng. Một chủ nghĩa nhân đạo như vậy quả là đáng nghi ngờ, bởi sự khoan dung đã được thổi phồng thái quá. Hơn nữa, ông còn nói một cách hài hước rằng: "Nếu như những người phải nộp thuế ở Caliphoócnia còn mong muốn sao cho trong các trường Đại học tổng hợp quốc gia sẽ giảng dậy pháp thuật, y học dân gian, chiêm tinh học hay các điệu nhẩy cầu mưa thì chúng ta phải dậy những điều đó". Như vậy, theo Phâyơraben, sự tiếp nhận công khai những quyết định xã hội được xây dựng trên cơ sở của "triết học thực dụng" là những điều kiện bất biến để nhân đạo hoá đời sống xã hội phương Tây.

  Tuy nhiên, trong kết luận tiếp theo, ông đã tự mâu thuẫn với mình khi cho rằng, nhân đạo hoá các quan hệ xã hội - "xã hội tự do" không phải là sự biểu hiện những lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo, cũng như của bất kỳ một truyền thống tinh thần nào khác. Liên kết trong nó những truyền thống khác nhau, thậm chí không tương hợp với nhau, "xã hội tự do" đã sinh ra sự đa dạng của các hệ tư tưởng thể hiện những nét đặc thù của các truyền thống. Vì thế, Phâyơraben kết luận: "Xã hội tự do không bị ép buộc từ bên ngoài, nhưng nó chỉ nảy sinh khi mà mọi người giải quyết những vấn đề riêng ở trong tinh thần hợp tác và hình thành nên những kết cấu bảo vệ”. Ông cho rằng, "kết cấu bảo vệ" là cơ sở của "xã hội tự do" và nó đảm bảo cho tính bất khả xâm phạm của mỗi truyền thống. Hơn nữa, khi mà tự do đã trở thành một hiện tượng phổ biến trên phạm vi toàn xã hội, lúc đó, mọi người sẽ sống theo cách khác. Nhưng, những điều đã nói trong kết luận này chỉ được tiến hành nhằm mục đích thiết lập "kết cấu bảo vệ", khi mà các kết cấu đó, trong thời kỳ cách mạng của tiến trình phát triển xã hội, đang bị tấn công từ bên dưới. Còn trong những thời gian khác, đó chỉ là những khả năng thảo luận tự do các vấn đề riêng trong khuôn khổ của một nhóm xã hội, một truyền thống.

  Theo Phâyơraben, khoa học hiện đại được đặc trưng bởi việc gạt bỏ sự tranh luận tự do trong những lĩnh vực hoạt động phi khoa học của con người. Bởi thế, ông đã xem xét khoa học như một truyền thống hiếu chiến và giáo điều nhất nắm lấy quyền lực trong xã hội "vị khoa học" hiện thời. Dựa vào huyền thoại "tính hợp lý khoa học", các nhà khoa học và phương pháp luận đã dành cho khoa học những khoản chi đến hàng tỷ đô la mà vẫn không đem lại hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Không quan tâm đến lợi ích của những truyền thống khác, các nhà khoa học đã đem một nền giáo dục khoa học có tính giáo điều áp đặt cho xã hội, tán dương khoa học như một mẫu mực lý tưởng của tư duy khách quan và coi nó như một phương tiện vạn năng đảm bảo cho sự tiến bộ xã hội. Nhưng, thật ra khoa học không phải là cái gì ưu trội nhất so với các truyền thống khác. Do vậy, Phâyơraben nhấn mạnh: "Nếu như người ta tán dương khoa học vì những thành tựu của nó thì thần thoại đáng được tin cậy gấp trăm lần. Những người sáng tạo ra thần thoại đã đặt nền móng cho văn hoá, trong khi đó, các nhà duy lý, các nhà thần thoại chỉ đơn giản biến đổi văn hoá". Coi những biến đổi của khoa học trong thế kỷ XX chỉ đem lại toàn những tiêu cực, ông đã nhìn nhận một cách phiến diện những kết quả của cách mạng khoa học kỹ thuật. Tương tự như trước đây người ta đã từng đòi hỏi phải tách tôn giáo và nhà thờ ra khỏi nhà nước, Phâyơraben - với hy vọng làm ngưng lại quá trình "khoa học hoá", "duy lý hoá" đời sống xã hội, đã đưa ra mệnh đề cho rằng, "xã hội tự do đòi hỏi phải tách khoa học ra khỏi nhà nước".

  Trong các công trình được viết vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ XX, Phâyơraben đã sử dụng khái niệm truyền thống như một phương tiện nhằm phân tích các quan hệ xã hội và hơn nữa, nó còn thể hiện sự định hướng lại thế giới quan của ông. Việc tìm kiếm một tế bào xã hội ổn định nào đó mà có thể bắt đầu phân tích từ nó đã dẫn Phâyơraben tới khái niệm truyền thống. Thuyết đa nguyên trong truyền thống đã đem lại khả năng có thể giải thích và biện minh về mặt xã hội cho thuyết đa nguyên trong lý luận, đồng thời, làm cho chủ nghĩa vô chính phủ trong nhận thức luận của ông dễ được chấp nhận hơn. Phâyơraben đã hiểu truyền thống như một phương thức hoạt động đặc thù của các chuẩn mực và định hướng, như một cơ chế kế thừa của xã hội (tiếp nhận và chuyển hoá kinh nghiệm xã hội), coi nó như một mối quan hệ xã hội sơ giản, một hệ thống hoạt động xã hội tối thiểu và đưa ra ý định độc đáo nhằm xem xét các hiện tượng xã hội từ góc độ "tính truyền thống" của chúng. ông nắm lấy cái sự kiện là quản lý bằng truyền thống đem lại dân chủ hơn so với quản lý bằng luật pháp. Chính thiết chế truyền thống đã lôi kéo Phâyơraben vào khuynh hướng chống lại quyền uy, đòi hỏi sự tự nguyện, sự tự do và lựa chọn trong hoạt động của con người. Ông mong muốn sử dụng những nhân tố trên để biện minh cho các quan điểm xã hội của mình. Nhưng, chính sự lý giải đa nguyên về truyền thống đã cản trở việc thấu hiểu tính đa dạng thực sự của nó. Với Phâyơraben, sự cào bằng tất cả các truyền thống với nhau không chỉ mang tính hình thức mà còn cả nội dung và do vậy sự khác biệt giữa các truyền thống như thế nào trở thành vấn đề thứ yếu. Từ quan niệm này, ông đã đánh giá cả khoa học lẫn tôn giáo, thần thoại và ma thuật đều có mức độ hợp lý như nhau. Bởi thế truyền thống và chủ nghĩa đa nguyên trong sự lý giải của ông từ góc độ văn hoá học chứa đựng không ít mâu thuẫn và bế tắc.

  [align=right]TS. Nguyễn Huy Hoàng
  Nguồn:Tạp chí Triết học[/align]
   
 2. myphamcnet61

  myphamcnet61 New Member

  Mua nguyên liệu làm mỹ phẩm hay tìm mua các mỹ phẩm có bán sẵn ở chợ, trên mạng?

  Đây là một câu hỏi lớn đặt ra cho các chị em phụ nữ. Trên thị trường hiện nay ngoài những mỹ phẩm do các cty thương hiệu lớn tung ra thị trường còn có các sản phẩm mỹ phẩm handmade do chính tay những người phụ nữ đảm đang làm ra, nhiều người tự hỏi làm mỹ phẩm handmade có khó không, nguyên liệu làm mỹ phẩm handmade có thật sự an toàn, và có thể tìm mua nguyên liệu làm mỹ phẩm handmade ở đâu chất lượng và giá thành tốt nhất.
  [align=center][​IMG]Mỹ phẩm handmade[/align]
  Tại chợ Kim Biên (quận 5, TP HCM), các loại nguyên liệu, hóa chất dùng để chế mỹ phẩm được bán công khai. Các bịch bột đủ màu cùng hóa chất mỹ phẩm được đựng trong thùng nhựa và túi nylon… Hầu hết sản phẩm đều không rõ xuất xứ, ngày tháng sản xuất mà được ghi tên ngay ngoài bao bì. Do đó vấn đề an toàn đang được quan tâm, những nguyên liệu mỹ phẩm này sẽ không đảm bảo chất lượng còn có thể gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vì vậy nếu, quyết định tự làm mỹ phẩm handmade, chị em phụ nữ nên cân nhắc kỹ lưỡng, nên tìm hiểu các nhà cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm, nguồn gốc nguyên liệu để có thể làm ra những sản phẩm, mỹ phẩm handmade tốt nhất, chất lượng nhất.
  [align=center][​IMG]Nguyên Liệu Làm Mỹ Phẩm Handmade[/align]
  Với phương tiện internet phổ biến như hiện nay, chỉ với vài thao tác tìm kiếm như "khóa học làm mỹ phẩm", "hướng dẫn làm mỹ phẩm", "nguyên liệu làm mỹ phẩm" là bạn đã có vô số thông tin cần thiết để có thể tự tay làm những sản phẩm handmade do mình mong muốn. Các công thức hướng dẫn trên mạng đa dạng phổ biến, với nhiều tùy chọn khác nhau, nhưng như vậy bạn sẽ chỉ làm theo những sản phẩm như đã được hướng dẫn, bạn sẽ không thể hiểu được công dụng của các nguyên liệu, bạn sẽ không thể tùy ý tạo ra cho riêng mình những công thức làm mỹ phẩm. Theo quan điểm của bản thân tôi, tôi nghĩ các khóa học làm mỹ phẩm sẽ giúp ích cho các bạn về vấn đề này.

  Các khoá học làm mỹ phẩm handmade được xây dựng và giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các nguyên liệu cũng như tính chất công dụng của nó. Các khoá học được tổ chức giúp học viên có thể thực hiện làm các mỹ phẩm handmade từ cơ bản đến nâng cao.

  Chương trình đào tạo của khóa học làm mỹ phẩm handmade tại HCM sẽ cung cấp những kiến thức nền về mỹ phẩm giúp bạn có thể tự tin làm các sản phẩm chăm sóc da tại nhà. Ngoài ra còn giúp bạn có thể nhận biết được nguồn hương liệu, nguyên liệu mỹ phẩm phù hợp với số tiền bỏ ra. Chúng tôi sẽ giúp bạn biết đánh giá nguồn nguyên vật liệu dựa trên các tiêu chí mà chứng chỉ USDA, ECOCERT… đề ra.

  Giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán nguyên vật liệu và mỹ phẩm cao cấp, rất tận tâm và nhiệt tình hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm với học viên.

  Beauty Natural chúng tôi là cty hàng đầu trong việc đào tạo các khóa học làm mỹ phẩm handmade, chuyên cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm handmade, bao bì dụng cụ làm mỹ phẩm handmade hàng đầu Việt Nam với giá thành và chất lượng tốt nhất, cạnh tranh trên thị trường.  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CNET INTERNATIONAL.
  Địa Chỉ : 47/24/13e Bùi Đình Tuý , Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  PHONE:

  Liên hệ khoá học: 093.215.9729 (Viber – Zalo)

  Liên hệ mua lẻ: 01234.71.55.78 – 090.259.7208 (Viber – Zalo) – 08.3511.2011

  Liên hệ mua sỉ : 093.215.9729 – 090.256.2875

  Email : hoclammypham@gmail.com

  Website : nguyenlieulammypham.com.vn
   
 3. slovin1015

  slovin1015 New Member

  Thiết kế website hiệu quả, nhanh chóng.  Ra đời và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thiet ke website, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hang những giá trị bất ngờ khi dùng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi.

  Chúng tôi cam kết hoàn thành website demo trong vòng 1 ngày với nhiều mẫu, giao diện để bạn tuyển lựa.

  Linh động trong việc tùy chọn màu sắc.

  Với các mẫu website hiện đại, hỗ trợ smarth phone, máy tính bảng.

  Bạn có thể thiết kế các box để bố cục website có sự đặc trưng riêng, và có thể tạo ra website đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.

  Với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, chúng tôi sẳn sàng dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/24

  Đặc biệt, quý khách sẽ được dung thử 30 ngày, nhằm tránh các phát sinh không đáng có, bạn đã thật sự ưng với sản phẩm của chúng tôi trước khi thanh toán.

  Quý khách sẽ được trải nghiệm các mẫu website được thiết kế với phần mềm bán hàng chuyên nghiệp. Tham khảo thêm dịch vụ thiết kế web bán hàng

  bất ngờ thêm dịch vu thiết kế website giá rẻ, chỉ với 1,400,000 VND bạn đã sở hữu ngay một website chuyên nghiệp, đẳng cấp.

  Các mẫu webiste tham khảo:


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]


  Chúng tôi cung cấp cho quý khách dịch vụ hoàn hảo với công nghệ web chuẩn SEO, thích hợp với nhu cầu cho hầu hết các khách hàng hiện thời.

  Những lưu ý khi bạn chuẩn bị thực hiện dự án website cho doanh nghiệp mình:
  1/ Chuẩn bị dữ liệu, nội dung: Bạn phải có hình ảnh, bài viết liên quan, giới thiệu doanh nghiệp, logo (nếu có), sự chuẩn bị kỹ càng của bạn sẽ làm cho website của bạn thêm sinh động và đa dạng về mặt nội dung, làm cho người xem không bị nhàm chán
  2/ Nhân sự: Bạn phải phân công có người phụ trách quản trị website, làm cho website bạn có tính sẳn sàng cao, luôn cập nhật nội dùng, hình ảnh mới, thu hút khách hàng qua trở lại website.
  3/ Tìm đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp đẳng cấp, có hỗ trợ hậu mãi tốt, phải là đơn vị uy tính, hoạt đông lâu dài trong lĩnh vực thiết kế website

  Công ty Phần mềm mạng Vina


  Website: http://www.thietkewebvina.vn hoặc http://vnns.vn
   
 4. BuiThiMy

  BuiThiMy New Member

  Cho mình xin giá váy thứ 2 nhé
   
 5. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 6. sanhop

  sanhop Member

  Kính gửi: Quý Khách Hàng

  Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Xây Dựng Nevo Đà Nẵng xin trân trọng gửi đến Quý Khách báo giá cung cấp giải pháp sàn phẳng lõi rỗng, cách âm, cách nhiệt và bảo vệ môi trường với đơn giá như sau:
  [​IMG]
  Ghi chú:
  • Đơn giá trên chưa bao gồm vận chuyển đến chân công trình.
  • Thanh toán 100% giá trị trước khi nhận hàng.
  • Giá vận chuyển tùy vị trí xây dựng công trình. Đơn giá vận chuyển không bao gồm chi phí xuống hàng.
  • Cấp hàng theo tiến độ của Chủ đầu tư. Tiến độ tạm ứng, thanh toán theo điến độ cấp hàng
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu cho 1 đơn hàng là 500 hộp.
  • Thời gian cung cấp:
   • Từ 7 - 20 ngày kể từ ngày đặt hàng và nhận tiền đợt 1
  • Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
  *Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến khi có thông báo mới
  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo các số điện thoại bên dưới để được tư vấn trực tiếp
  Hotline: 0915.531.442 - 05.22.11.00.81 - 0903.950.189
  Hình Ảnh Sản Phẩm​
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. ONESVIETS6

  ONESVIETS6 Member

 8. huong882

  huong882 Member

  Liên kết đăng ký JP88 mới nhất 2020 không qua trung gian

  Đăng ký tài khoản JP88 là bước đầu tiên để người tham gia có thể tiếp cận với những game đặt cược ở đây. Nhưng, tìm link đăng ký JP88 đáng tin cậy lại không dễ vì sợ mất thông tin. Chính vì vậy, bài viết bên dưới sẽ chia sẻ link đăng ký JP88 mới nhất 2020 không qua trung gian do nhà cái chia sẻ đến người tham dự.

  Link đăng ký JP88 mới nhất 2020 không qua trung gian

  Bước 1: Truy cập vào trang chủ nhà cái JP88


  Việc đăng nhập vô website sẽ trợ giúp người chơi có thể dễ dàng tạo cho bản thân mình 1 tài khoản đăng ký. Người chơi còn có thể nhận ngay các ưu đãi từ những chương trình khuyến mãi do nhà cái áp dụng.

  Khi tham gia chơi ở nhà cái JP88 sẽ có đa dạng rất nhiều loại hình chơi Casino online để phục vụ cho đam mê của người tham dự. Với Casino online thì sẽ có người thật phát bài thông qua Livestreams. Còn những người đam mê các môn thể thao thì chắc chắn sẽ thích với các kèo thú vị, dễ thắng cho người tham dự.

  Khi đã truy cập vào website của nhà cái thì người tham gia hãy ấn vô mục “Đăng ký” ở thanh Menu bên trên để tạo cho mình một tài khoản.

  [​IMG]
  Bước 2: Ghi đầy đủ các thông tin cần có trên khung đăng ký

  Sau khi nhấn “Đăng ký” thì màn hình sẽ chuyển hướng bằng link đăng ký JP88 với 1 form thông tin cá nhân.

  Chú ý: Thông tin cung cấp phải chính xác và có thật để thực hiện thanh toán, cũng như là hỗ trợ bảo mật thông tin an toàn khi mất tài khoản.

  Những thông tin chi tiết bao gồm: Địa chỉ Email, Tên truy cập, Mật khẩu, Loại tiền tệ,... Lúc đã chia sẻ đầy đủ thông tin yêu cầu thì người tham dự có thể hoàn tất quá trình đăng ký bằng nút “Đăng ký”.

  Bước 3: Xác nhận mở tài khoản thành công

  Sau khi đã hoàn thành quy trình đăng ký thì hệ thống sẽ hiển thị tài khoản đã đăng ký hoàn thành. Sự thành công hoặc là thất bại khi tham gia cược thì tùy thuộc vô việc người tham dự chọn nhà cái có uy tín hoặc không. Sau đó, người chơi nên tham khảo về cách nạp tiền để có thể tham dự đặt cược.

  Xem thêm: link JP88 chính thức trực tiếp từ nhà cái

  Giới thiệu vài nét về nhà cái JP88

  JP88 là một trang chủ cá cược trực tuyến được rất nhiều người biết tới. Nhà cái chuyên chia sẻ cho người chơi các dịch vụ cược như bóng đá, Casino trực tuyến, Poker, xổ số,... Nhà cái này luôn tạo động lực cho người tham dự bằng tham gia giải thưởng vô cùng lớn và hấp dẫn.

  Tại Việt Nam, JP88 được đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, với mục đích mang đến cho những người tham dự những cảm nhận giải trí đặt cược online hấp dẫn bằng các sản phẩm dịch vụ game, bên cạnh là tư vấn khách hàng tận tình.

  [​IMG]  Để tham dự cá cược vào nhà cái JP88 ở Việt Nam thì ban đầu người tham dự nên tạo cho mình một tài khoản thông qua các link đăng ký JP88 uy tín. Những tài khoản được thành lập bởi người Việt tạo ra sẽ được thiết lập tài khoản dưới dạng VND. Những tài khoản hay giao diện trang chủ ở Việt Nam đều được thể hiện với ngôn ngữ Việt để giúp người chơi dễ dàng thao tác hơn.

  Những tài khoản có yêu cầu rút tiền ở Việt Nam thì có thể thanh toán qua cách rút nạp tiền nhanh. Với phương thức chuyển khoản thì nạp hay rút tiền đều sẽ được tiến hành nhanh do nhà cái kết nối hầu hết với nhiều Ngân hàng lớn tại Việt Nam.

  Ở Việt Nam, JP88 chia sẻ tất cả dịch vụ trò chơi đặt cược Online tương tự với toàn bộ khu vực khác. Những trò chơi này sẽ bao gồm: Casino Trực tuyến, đặt cược thể thao, Poker, xổ số,... Trong đó, cá cược bóng đá là 1 trong những môn thể thao được người tham dự quan tâm nhất. Người tham gia có thể tìm thấy hầu hết những trận đấu trực tiếp mà mình yêu thích
   
 9. đầu tư bất động sản thổ nhĩ kỳ

  Đầu tư bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ
  hiện thời, nhiều nhà đầu tư chọn lọc đầu tư ở nước ngoài để tìm ra cho mình hướng đi phát triển và mau chóng mang lại lợi nhuận hơn. Đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ đang là khuynh hướng đầu tư hiện thời được nhiều người quan hoài. Chính sách đầu tư đơn giản mà ích mang đến rất nhiều. hãy đầu tư ngay khi chính sách còn đang dễ dàng để gia đình bạn sỡ hữu quốc tịch Thổ Nhĩ Kỹ và thời cơ định cư Mỹ và châu Âu.

  Thổ Nhĩ Kỳ là điểm giao thoa giữa Châu Á và Châu Âu, được mệnh danh là “quốc gia kim cương” thông thương với các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Ý, Brazil, Canada và Châu Âu. quốc gia này là một nền kinh tế càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

  Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày một chú trọng thúc đẩy đầu tư Bất động sản từ nhà đầu tư nước ngoài để kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ phát triển vượt trội hơn. Với nhiều chính sách đầu tư lấy quốc tịch được ban hành khiến cho thị trường BĐS trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Vào tháng 5 năm 2017 Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chương trình đầu tư định cư để thúc đẩy nền kinh tế. Chương trình này cho phép nhà đầu tư mua BĐS hoặc sở hữu số vốn đầu tư theo mức và thời gian Chính phủ quy định sẽ được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần phải tạm cư tại đây.Đến tháng 9 năm 2018 chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh mức đầu tư xuống còn 250,000USD tạo điều kiện tiện lợi hơn đến các nhà đầu tư nhằm vấn các nhà đầu tư nước ngoài.
  [​IMG]
  Thổ nhĩ kỳ
  Phương thức và điều kiện đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

  Phương thức đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

  Các nhà đầu tư chỉ cần số vốn từ 250.000 USD và bất động sản và nộp hồ sơ xin quốc tịch sẽ nhận được hộ chiếu trong 2 tháng sau khi nộp hồ sơ. Hộ chiếu này được cấp cho cả gia đình cùng một lúc. Tài sản bất động sản này sẽ được bán ra sau 3 năm để thu hồi vốn và lời dựa trên giá nhà đất lúc bấy giờ.

  Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ chính là giải pháp cho các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn khi xin visa đến Mỹ và Châu Âu.

  Đây là dịp cho các nhà đầu tư tiếp cận và sinh lời từ bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ đang trong thời khắc vàng, dự kiến tăng lên 30%.

  Điều kiện đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

  -Nhà đầu tư từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch trong sạch.

  -Đầu tư theo chính sách Chính Phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra.

  Quy trình đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ
  -Vợ/ Chồng hợp pháp và con cái dưới 18 tuổi đều được cấp hộ chiếu cùng lúc sau khi đầu tư và nộp hồ sơ xin quốc tịch

  – Giai đoạn 1: Chuẩn bị mở tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ

  – thời đoạn 2: Tiến hành đầu tư, xác định dự án, bất động sản để đầu tư. hoàn tất việc đầu tư với số vốn theo quy định. Hoàn thiện việc sang tên, sở hữu sổ đỏ

  – thời đoạn 3: Nộp hồ sơ xin di cư. Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin thẻ ngụ

  – Giai đoạn 4: Xin quốc tịch, nộp hồ sơ xin quốc tịch, nhận thẻ hàm.

  – Giai đoạn 5: Nhận thư ưng từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho việc nhập tịch. Lấy dấu vân tay, nhận Hộ chiếu cho cả gia đình.

  Lợi thế khi đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ
  – Gia đình cùng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Đương đơn, vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi có thể đi cùng và được cấp quốc tịch cùng 1 lúc.

  – Không đề nghị về ngoại ngữ, thời kì tạm trú, chứng minh tài chính

  – Sau 3 năm kể từ khi đầu tư được bán BĐS hoàn vốn và có lời nhuận. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng dân số trẻ và đông, một nửa số dân có độ tuổi thấp hơn 31,7 tuổi. Đây là một trong những quốc gia có tiềm năng về đầu tư BĐS số 1 Châu Âu

  – Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh Quốc có Hiệp định visa E-2, khi có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể xin visa E-2 định cư Mỹ và Anh Quốc

  – Miễn thị thực lên đến 117 nhà nước trong đó có Canada, Nhật, Hongkong, Brazil,…


  Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ chính là bàn đạp để xin Visa E2 Mỹ
  Khi đã là công dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được xin cấp Visa E-2 đi Mỹ, Châu Âu. Đối với Visa này, Nhà đầu tư sẽ được những lợi ích sau đây:
  – Mức đầu tư vào Mỹ chỉ từ 150.000 USD

  – Hồ sơ xét duyệt mau chóng chỉ trong và 3 tháng là xét duyệt xong và cấp visa

  – Được mang theo vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi và có thể ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ, con cái được học tập tại mỹ theo chính sách dành cho trẻ dưới 21 tuổi

  – Nhà đầu tư không thuộc đối tượng bị đánh thuế

  Đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ chính là con đường nhanh chóng, an toàn và ít rủi ro với lợi nhuận mang đến to lớn.song song đó, bạn và gia đình cong sở hữu song tịch với hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ được miễn thị thực trên nhiều nhà nước tiện lợi cho việc di chuyển. Còn ngần ngừ gì nữa hay liên can ngay với chúng tôi để bạn và gia đình chóng vánh phát triển mai sau.
  [​IMG]
  CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THỔ NHĨ KỲ - VISA THẾ GIỚI 24H
  Chương trình lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 đến 6 tháng
  Chương trình đầu tư dự quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Vợ(chồng) con cái dưới 18 tuổi. Đầu tư vào bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ Lấy ngay Quốc Tịch với 250.000 USD.
  thời gian xử lý Từ 3 đến 6 tháng để lấy quốc tịch.
  Tỉ lệ bằng lòng lên đến 99.9%
  Con cái được học các trường công hoàn toàn miễn phí
  Gia đình được miễn phí dùng hệ thống y tế và trông nom sức khỏe
  Miễn thị thực 121 quốc gia bao gồm Nhật, HongKong...
  CAM KẾT

  Sau 1 đến 2 tháng khách hàng được cấp sổ đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ
  3 đến 6 tháng được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  Hoàn tiền 100% nếu có sai sót gì xảy ra.
  Có thời cơ dự chương trình định cư Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
  Có nhịp sang Mỹ theo Visa E2
   
 10. ford4582

  ford4582 Member

  Dân mạng hiện tại đang tìm kiếm nhiều về vấn đề điều trị kinh nguyệt không đều ở đâu tốt nhất Thanh Hóa để tìm địa chỉ khám chữa bệnh uy tín và tích góp các thông tin có ích cho bản thân. Dù chỉ mới thành lập trong thời gian gần đây. Thế nhưng phòng khám đa khoa An Đức đã nhận được sự tin tưởng của khá nhiều người dân Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.Không chỉ chia sẻ những thông tin bổ ích, mà An Đức còn đưa ra 1 dịch vụ khám theo chuẩn Quốc tế. Giúp cho người mắc bệnh có được cảm giác thoải mái không còn lo sợ khi đi khám chữa bệnh.
  Về chi phí điều trị kinh nguyệt không đều ở Thanh Hóa Thì câu trả lời là giá ở đây đều được niêm yết giá và công khai. Giúp người bệnh có thể chủ động hơn trong việc chọn phương pháp khám phù hợp với bản thân mình. Đặc biệt, toàn bộthông tin cá nhân đều được bảo mật
   

Share This Page