Vốn con người: Một phân tích lí thuyết và thực nghiệm

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by hontuyetlan, Jun 10, 2016.

 1. hontuyetlan

  hontuyetlan Administrator

  Vốn con người là toàn bộ những năng lực lâu dài mà việc sở đắc và sở hữu khiến con người có năng suất hơn trong những hoạt động khác nhau của mình. Những năng lực này, một phần là bẩm sinh và một phần là sở đắc nhờ những đầu tư của con người để tự nguyện huy động những nỗ lực và phí tổn cá nhân. Bản chất những đầu tư con người này là vô cùng đa dạng và bao gồm kiến thức, kĩ năng, sức khỏe, sự dịch chuyển và động cơ của các tác nhân. Một thời gian dài bị xem nhẹ vì những lí do ý thức hệ, vốn con người đã được lí thuyết kinh tế công nhận, rồi dần dần đi vào ngôn ngữ thông thường, kể từ lần xuất bản đầu tiên tác phẩm của Becker: Human Capital [Vốn con người] (1964).

  Gary Stanley Becker được 34 tuổi vào lúc tác phẩm này được xuất bản, từ đó quyển sách được tái bản hai lần, năm 1975 và 1993, và mỗi lần đều có bổ sung. Bảy năm trước đó, ông đã thể hiện mối quan tâm đối với những vấn đề “xã hội”, thoát ra khỏi một quan niệm hạn hẹp về phạm vi của phân tích kinh tế do truyền thống áp đặt khi cho xuất bản luận văn tiến sĩ của mình, The Economics of Discrimination [Kinh tế học về sự phân biệt đối xử] (1957). Trong suốt sự nghiệp của mình, phong cách rất dễ nhận diện của Gary Becker mang một dấu ấn kép: ông không ngừng mở rộng trường của phân tích kinh tế và tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên lí kinh tế của học thuyết chính thống về tính duy lí của các tác nhân và về sự cân bằng của các thị trường. Đặc biệt, ta gặp lại phong cách này trong tác phẩm chủ yếu thứ hai của ông là A Treatise on the Family [Chuyên luận về gia đình] (1981).

  Khi Gary Becker bắt đầu sự nghiệp hàn lâm thì tổng hợp tân cổ điển đã hoàn tất. Các lí thuyết về tư bản, tăng trưởng kinh tế đã khá phát triển. Nhưng lí thuyết tân cổ điển vẫn còn nhiều bí ẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các lí thuyết về tăng trưởng kinh tế, phân phối thu nhập hay thương mại quốc tế mà khái niệm vốn con người dường như có khả năng giải quyết. Do đó vào cuối những năm 1950, vốn con người hiện ra như một khái niệm đầy hứa hẹn có khả năng trám một khoảng trống trong kiến trúc tân cổ điển. Tại đại học Chicago, Theodore W. Schultz (1961) khởi xướng một chương trình nghiên cứu rộng lớn về những đầu tư vào vốn con người bao phủ tất cả những khía cạnh của hiện tượng: giáo dục, đào tạo trên thực địa, y tế, di dân. Gary Becker tham gia chương trình này và sẽ là kiến trúc sư của sự tổng hợp (về vốn con người – ND).

  Vốn con người, một vốn đặc biệt

  Vốn xã hội là một khái niệm bao trùm mà nguyên mẫu được Becker chọn trong phần lớn trình bày của ông là sự đào tạo qua thực hành. Học sinh đang học tập, nhân viên tham dự một khóa đào tạo chịu những chi phí và hi sinh trong suốt thời kì đào tạo nhằm có được những lợi thế trong tương lai cho suốt cuộc đời còn lại. Một phần lớn những lợi thế này được cấu thành từ sự gia tăng thù lao mong đợi trong suốt cuộc đời lao động. Do đó đào tạo quả thật là một đầu tư kinh tế. Đối với rất nhiều cuộc đầu tư vào con người, thời gian bỏ ra cho điều này là một phần quan trọng của tổng chi phí. Đó là một chi phí cơ hội được đo bằng, ví dụ, thu nhập bị hy sinh để theo đuổi học tập thêm một năm nữa.
  Nếu Yt là những thu hoạch của thời kì t và Ct là tổng chi phí của sự đào tạo nhận được trong thời kì này thì lợi tức của đầu tư con người nhận được vào thời điểm t+1 là:
  (1) Yt+1 - Yt = rt Ct
  Chắc chắn nhân tố quan trọng nhất của cầu đầu tư là tỉ suất lợi tức rt. Trong lúc người tiêu dùng bị của cải của mình ràng buộc và chịu ảnh hưởng của thị hiếu bản thân thì người đi học và đi thực tập, trên nguyên tắc, có thể tài trợ cho việc đào tạo bằng tín dụng và, nếu tín dụng dành cho sự tài trợ đào tạo không bị hạn mức, và họ chỉ còn nhạy cảm với tỉ suất sinh lời của sự đào tạo.
  Tuy nhiên, vốn con người khác với vốn hữu hình hay vốn tài chính ở việc nó hiện thân vào một cá nhân. Ví dụ, kiến thức và bí quyết thu nhận được qua một sự đào tạo hay thực tập trên hiện trường được nhập thân vào nhân viên sở đắc sự đào tạo ấy. Người sử dụng lao động chỉ hưởng được đầu tư này trong chừng mực là người lao động được đào tạo tiếp tục làm việc cho mình. Trong hệ thống nô lệ, người sử dụng lao động sở hữu hoàn toàn những người nô lệ làm việc cho mình và quản lí vốn con người “của mình” theo như cách quản lí những trang thiết bị có ích khác. Nhưng, trong một xã hội tự do, mỗi cá nhân sở hữu vốn con người của bản thân, và chỉ của bản thân thôi. Người sử dụng lao động không có bất kì quyền sở hữu nào trên người làm công và phải tính đến sự cơ động có thể ít nhiều tốn kém cho bên này cũng như bên kia, tùy theo bản chất của sự đào tạo.
  Becker đối lập hai kiểu đào tạo: đào tạo tổng quát, có thể chuyển nhượng cho tất cả các doanh nghiệp mà không mất mát, và đào tạo đặc thù làm tăng hơn nữa – tới giới hạn, chỉ làm tăng độc nhất – doanh nghiệp tổ chức việc đào tạo ấy. Một người sử dụng lao động cung cấp đào tạo tổng quát cho nhân viên biết rằng mình sẽ không hưởng được những lợi tức tương lai vì các doanh nghiệp cạnh tranh sẵn sàng trả cho nhân viên được mình đào tạo một mức lương bằng với năng suất mới của nhân viên này mà không phải tốn kém gì. Do đó, người sử dụng lao động đầu tiên sẽ không muốn gánh chịu chi phí của việc đào tạo tổng quát. Chi phí này sẽ do nhân viên, người nhận hết những lợi tức của việc đào tạo gánh chịu. Ngược lại, người sử dụng lao động khi cung cấp một đào tạo đặc thù cho nhân viên chấp nhận gánh chịu một hay toàn phần chi phí do tính cơ động bị hạn chế mà việc đào tạo này gây nên cho phép người sử dụng lao động hi vọng thu hồi một phần tương ứng trong những lợi tức tương lai. Tóm lại, lương trả cho nhân viên không tính đến chi phí của sự đào tạo thông thường do người này gánh chịu, tức là:
  (2) Wt = Yt - aCt
  với a = 1 nếu đào tạo có tính tổng quát và 0 <= a < 1 nếu đào tạo có tính đặc thù. Chi phí của những đầu tư con người nói chung không thể được khấu hao suốt thời gian tồn tại của chúng, như cách thực hành kế toán đối với những đầu tư hữu hình, vì công ti không thể thu hồi lại vốn con người. Toàn bộ đầu tư con người phải được tức thì khấu trừ khỏi thu nhập. Tương tự như thế đối với sự hao mòn tự nhiên của vốn con người.
  Sử dụng các phương trình (1) và (2), Becker cho thấy bằng cách nào có thể ước lượng, chỉ từ việc quan sát các thu hoạch không thôi, tổng chi phí con người thuộc đủ loại (được xác định một cách thích hợp) lẫn tỉ suất lợi tức trung bình của chúng. Trong lần xuất bản thứ nhất của tác phẩm, chính ông tiến hành tính tỉ suất lợi tức nội tại của giáo dục ở các cấp trung học (high school) và đại học (college). Ví dụ, có thể tính đơn giản tỉ suất lợi tức nội tại của giáo dục trung học r bằng cách làm bằng nhau giá trị hiện tại của những thu hoạch, được đo từ tuổi giáo dục bắt buộc, của những người hoạt động có trình độ tiểu học với giá trị hiện tại của những thu hoạch của những người hoạt động có trình độ trung học:

  View attachment Human Capital.PNG

  Nhiều bài học được rút ra từ phép tính các tỉ suất lợi tức nội tại của giáo dục. Mức thường cao của những tỉ suất này (cao hơn 10% theo giá thực tế) minh chứng cho khả năng sinh lời của giáo dục so với những đầu tư hữu hình và phản ảnh đúng cầu rất mạnh của giáo dục trong thế kỉ XX. Những khác biệt về tỉ suất giữa người có bằng và không có bằng, nam giới và nữ giới, người da trắng và người (Mĩ) da đen, hay giữa các cấp học cung cấp nhiều chỉ dẫn quý báu về những khác biệt về cơ hội hay năng lực (Becker, 1967) và về những phân biệt đối xử có thể giữa các nhóm. Phương pháp tỉ suất lợi tức nội tại được Lévy-Garboua và Mingat (1979) vận dụng vào các dữ liệu của Pháp.

  Nhưng Becker không dừng lại ở việc khai thác sự tương đồng có thể có giữa đầu tư con người và đầu tư phi con người. Thật vậy, ông nhận thấy rằng vốn con người có những đặc điểm thiết yếu do việc nó hóa thân vào con người và phải viết lại một phần lí thuyết tư bản để thích nghi nó với vốn đặc biệt này. Xin liệt kê bốn ví dụ.

  Nếu những lợi tức cận biên của đầu tư vào giáo dục giảm kể từ một độ tuổi nhất định thì sẽ là kinh tế khi dành toàn bộ thời gian cho học tập vào đầu cuộc đời. Chính vì thế mà trước tiên trẻ em đi học. Trong đời sống lao động, vẫn còn những đầu tư về đào tạo nhưng theo một nhịp độ giảm dần. Ben Porath (1967) đã trình bày một cách chặt chẽ vấn đề tích lũy vốn con người trong suốt vòng đời.

  Biến thiên của tỉ suất lương tùy theo tuổi phản ảnh ít nhiều chu kì tích lũy vốn con người. Tỉ suất lương tăng khi đầu tư thuần về vốn con người là dương và giảm trong trường hợp ngược lại. Thế mà đầu tư có xu hướng giảm với tuổi tác, một mặt vì chi phí thời gian của đầu tư tăng khi lương còn tăng, và mặt khác, một cách tự nhiên, số năm còn lại để có thể thụ hưởng lợi tức giảm với tuổi tác. Hơn nữa, vượt qua một tuổi nhất định, sự mất giá của vốn con người có xu hướng tăng tốc. Do đó, đầu tư thuần, vốn phụ thuộc vào diễn tiến của đầu tư gộp và sự mất giá, giảm khi tuổi càng cao. Hình dáng cặp “tuổi-thu hoạch” có dạng lõm rất đặc trưng và có thể giảm khi vượt một ngưỡng tuổi.

  Việc cá nhân hóa vốn con người là một sự bảo vệ tự nhiên phòng ngừa nguy cơ bị kẻ khác chiếm đoạt. Sự bảo vệ này, tất nhiên không phải là tuyệt đối (cf. chế độ nô lệ) củng cố đáng kể việc khuyến khích đầu tư vào vốn con người. Nhưng, mặt khác do mọi huy chương đều có mặt trái, tính không thích hợp của vốn con người là một chướng ngại vật cho tín dụng để tài trợ việc tích lũy này vì người cho vay không có gì bảo đảm cho khả năng chi trả của người đi vay. Hệ quả là thị trường tín dụng để tài trợ vốn con người tất nhiên không hoàn hảo bằng thị trường tín dụng dành cho việc tài trợ vốn phi con người. Hạn mức tín dụng cho giáo dục ảnh hưởng nhiều đến con em các tầng lớp dưới hơn là con em thuộc các tầng lớp khác trong chừng mực là các con em này không thể trông chờ vào sự hỗ trợ cao về mặt tài chính của cha mẹ. Như vậy tất cả diễn ra như thể là, với một số tiền nhất định, đối với người nghèo đầu tư vào giáo dục là tốn kém hơn là đối với người giàu. Tính không hoàn hảo của tín dụng dành cho việc tài trợ giáo dục là nguyên nhân chính của những bất bình đẳng về cơ hội.

  Việc vốn con người nhập thân vào nhà đầu tư giới hạn những khả năng tích lũy của người này do khả năng ấy phụ thuộc vào năng lực thể chất và của bộ não của anh/chị ta. Nói cách khác, ở cấp độ cá nhân, lợi tức cận biên của đầu tư phải giảm khi nỗ lực tăng dần. Đây là hiện tượng đặc thù của riêng vốn con người vì một nhà đầu tư thường có thể đầu tư bao nhiêu tiền mình muốn theo lãi suất thị trường (sau khi đã loại trừ rủi ro). Cho nên một cá nhân tích lũy vốn con người cho đến khi nào lợi tức cận biên của mình còn vượt mức lãi suất thị trường. Vượt qua ngưỡng này, cá nhân sẽ chỉ còn tích lũy vốn phi con người. Do đó nhà “tư bản” công nghiệp hay tài chính có thể gia tăng sản nghiệp của mình gần như không giới hạn trong lúc con người có văn hóa thì không làm được như thế.
  Một lí thuyết mở rộng về những nguồn lực con người

  Lí thuyết vốn con người tức thì có tiếng vang vì những lí do lí thuyết lẫn thực nghiệm.
  Trên bình diện lí thuyết, lí thuyết vốn con người được cảm nhận như phần còn thiếu của lí thuyết tư bản mà việc bổ sung này cho phép mô tả một tập rộng lớn những hiện tượng chưa được giải thích. Xin nêu ba ví dụ:

  Khi tìm cách giải thích tăng trưởng kinh tế dài hạn chỉ bằng những lượng lao động và những lượng tư bản, Denison tìm ra một một phần dư thừa vừa quan trọng vừa bất ngờ. Một phần có ý nghĩa của sự dư thừa này được quy cho những tiến bộ to lớn của giáo dục, đào tạo, y tế, kiến thức khoa học và kĩ thuật dưới mọi hình thức.

  Sự phân bổ thu nhập và lương là khá “bất công” – dồn về bên phải, với một thu nhập trung bình vượt hẳn thu nhập trung vị và xấp xỉ có dạng log-chuẩn. Phải chăng các thiên hướng và năng lực tự nhiên được phân phối không đều và tập trung vào một thiểu số của tổng thể thống kê? Mincer (1958) bác bỏ kết luận này bằng cách chỉ ra là tính log-chuẩn của thu nhập rất có thể là do một phân bố chuẩn của những cấp độ học vấn.

  Ở Hoa Kì lao động được giả định là nhân tố khan hiếm, và tư bản là nhân tố dồi dào. Tuy nhiên, các khu vực sử dụng tương đối cao lao động của nước này lại xuất khẩu nhiều và các khu vực sử dụng tương đối cao tư bản lại nhập khẩu nhiều. Quan trắc này là một nghịch lí cho lí thuyết thương mại quốc tế của Hechkscher-Ohlin. Đặc biệt, Léontief (1956) đề xuất một giải thích nghịch lí này – từ nay mang tên ông – bằng cách đưa thêm vào một nhân tố thứ ba, vốn con người và khẳng định rằng Hoa Kì vẫn tương đối dồi dào về vốn con người hơn là về tư bản hữu hình.

  Ngày nay chúng ta khó hình dung đâu là những đổi mới của phân tích kinh tế là kết quả của lí thuyết vốn con người ngay sau khi lí thuyết này xuất hiện. Nhờ lí thuyết này mà có một sự phát triển kì diệu của kinh tế học lao động, hơn nữa được hỗ trợ bởi việc tiếp cận những cơ sở lớn về dữ liệu cá nhân. Thật vậy, nguyên lí những khác biệt bù trừ nhau được Adam Smith phát biểu tìm thấy một ứng dụng hoàn hảo trong phương trình (1). Bằng cách giả định rằng thêm một thời kì đào tạo làm tăng vĩnh viễn mức thu hoạch, có thể sử dụng lí thuyết này để so sánh mức (bất biến) của lương trước và sau sự đào tạo ấy. Chênh lệch về lương mà vế bên trái của phương trình (1) cho thấy phải không thấp hơn lợi tức mà người lao động cận biên đòi hỏi để “bù đắp” cho nỗ lực đầu tư con người bỏ ra nhằm có được việc làm chuyên môn cao nhất có thể. Sự cạnh tranh trên thị trường lao động sẽ khiến cho chênh lệch lương này bằng đúng với sự khác biệt bù trừ. Cũng giống như trong lí thuyết cổ điển về lương, chính những điều kiện của cung lao động ấn định tỉ suất lương thông qua việc sản xuất vốn con người. Jacob Mincer (1974) có lẽ là người đã khai thác triệt để trực giác này khi đề xuất một dạng kinh trắc của hàm thu nhập cực kì đơn giản:

  (4) log Yt = log Y0 + rSt + bXt + et

  với et là số hạng sai số. Phương trình này thể hiện việc là loga tự nhiên của lương là một hàm afin của thời lượng học tập St và của những biến kinh nghiệm nghề nghiệp Xt. Hệ số tương quan của thời lượng học tập không gì khác hơn là tỉ suất lợi tức trung bình của những năm tháng học tập này. Phiên bản được ước lượng nhiều nhất của hàm thu hoạch này là một hàm cấp hai của kinh nghiệp nghề nghiệp. Kiểu hàm thu hoạch này đã được ước lượng vô số lần vì nó chỉ vận dụng những biến dễ thích hợp (mức học vấn và tuổi, từ đó có thể suy ra một giá trị xấp xỉ của kinh nghiệm) và một phương pháp sơ đẳng (bình phương bé nhất). Đặc biệt, nó đã cho phép tính những tỉ suất lợi tức của giáo dục (Psacharopoulos, 1994) trên một số lớn quốc gia. Các kết quả được đánh giá là tương đối vững bền mặc dù còn nhiều vấn đề kinh trắc được nêu lên đối với phép tính này (Griliches, 1977).

  Khỏi cần phải nói rằng lí thuyết vốn con người đã cung cấp một cơ sở quan niệm cho tới lúc bấy giờ vẫn còn thiếu để nghiên cứu kinh tế giáo dục, y tế (trong một chừng mực ít hơn), các cuộc di chuyển hay tính cơ động nghề nghiệp. Lí thuyết này cũng ảnh hưởng đến lí thuyết thông tin, đặc biệt thông qua sự xuất hiện của lí thuyết tín hiệu (Spence, 1973). Thật vậy, lí thuyết tín hiệu cho rằng người ngoài khó cảm nhận được vốn con người, nên bằng cấp có thể là một thông tin đáng tin cậy về hiệu suất của người lao động lúc tuyển dụng. Thế mà tính mờ đục của vốn con người nói đến ở đây là hệ quả hiển nhiên của việc hiện thân hóa vốn này trong cá nhân người lao động. Quan hệ lao động cung cấp những ví dụ tốt về thông tin không đối xứng, vốn được lí thuyết tín hiệu khai thác nhiều vì đôi lúc có thể giả định là người làm công ăn lương nắm giữ một thông tin bị che giấu mà người sử dụng lao động không biết được.
  Ngày nay, chương trình nghiên cứu do lí thuyết vốn con người mở ra vẫn chưa cạn kiệt và Gary Becker vẫn tiếp tục là một trong những tác giả tạo cảm hứng.

  Trước tiên, chương trình này đã góp phần làm phong phú lí thuyết tiêu dùng. Cũng như đối với việc sản xuất vốn con người, có thể hình dung một cách có lợi tiêu dùng như một số những sản xuất trong gia đình sử dụng thời gian phi lao động với ít nhiều cường độ cao. Vòng đời của những hoạt động gia đình khác nhau như vậy trở thành đối tượng nghiên cứu được nối kết với sự biến thiên của tỉ suất lương tùy theo độ tuổi. Những quyết định liên quan đến số lượng và giáo dục con cái (theo nghĩa rộng) đặc biệt lồng rất khớp vào khuôn khổ này và gợi ý ngay cả việc thay thế khuôn khổ hữu hạn của vòng đời bằng một khuôn khổ của hai thế hệ đan chéo nhau, rồi bằng một khuôn khổ vô hạn của phả hệ gia đình (Becker và Barro, 1988). Từ đó nhiều mảnh cần thiết cho việc xây dựng một kinh tế học gia đình được sắp xếp và cuối cùng mối liên hệ giữa lựa chọn tiêu dùng, cung lao động, đầu tư con người, di sản gia truyền và sinh sản của cha mẹ được bảo đảm.

  Nếu, ngay từ khởi đầu, lí thuyết vốn con người đã cho phép quan niệm vai trò của vốn con người trong tăng trưởng kinh tế, phải mất nhiều thời gian hơn để nội sinh hóa tích lũy vốn con người trong một mô hình tăng trưởng kinh tế. Vì lí thuyết, trong một thời gian dài, vấp phải giả thiết lợi tức cận biên giảm dần dẫn đến tình trạng dừng, trước khi hiểu được là chính việc phổ biến kiến thức nằm ở cội nguồn của những lợi tức tăng dần và của những ngoại ứng tích cực có khả năng sinh ra tăng trưởng kinh tế. Vấn đề những ngoại ứng bị bỏ rơi một phần do khó nắm bắt chúng được Lucas (1988) phục hồi bằng cách thừa nhận là mỗi người được hưởng kiến thức được toàn bộ xã hội tích lũy mặc dù bản thân mình đã không phải trả giá. Giả thiết này cho phép hiểu vì sao các nước có trình độ giáo dục cao cuối cùng có thể tăng trưởng nhanh hơn các nước có trình độ giáo dục thấp, làm dãn thêm khoảng cách giữa các nước giàu (về vốn con người) và các nước nghèo. Quả thật, chỉ có con người mới là nguồn lực.

  Louis Lévy Garboua
  Đại học Panthéon-Sorbonne (Paris I)

  Nguồn: Xavier Greffe, Jérôme Lallement, Michel de Vroey, Dictionnaire des grandes oeuvres économiques, Dalloz, Paris, 2002, trang 35-41.

  [align=right]Nguyễn Đôn Phước dịch
  Theo phantichkinhte123[/align]
   
 2. benefitsnunnery0

  benefitsnunnery0 New Member

  Truyền nước tại nhà phải lắm tiêu chuẩn mực pisa mới an vâng tổng nha dã man người
   
 3. myrtiajackie92166

  myrtiajackie92166 New Member

  Truyền nước tại nhà phải nhiều xài chuẩn mực pisa mới an bụng tổng nha mọi người
   
 4. anabalkarol24670

  anabalkarol24670 New Member

  Truyền nước tại nhà giả dụ lắm xài chuẩn mực pisa mới an tâm nha mọi rợ người
   
 5. anhggrr333

  anhggrr333 Member

  visa e2 đi mỹ
  Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ có ngay Quốc Tịch
  Đầu tư không cần chứng minh nguồn tiền. Có ngay Quốc Tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó bạn có thể đi Mỹ, Anh và miễn thị thực 117 quốc gia bao gồm Canada, Nhật, HongKong…
  Con đường đến Mỹ
  Khi bạn sở hữu Quốc Tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bạn có thể đến Mỹ qua Visa-E2 làm việc và sinh sống tại đó.
  Anh Quốc
  Con đường đến Anh
  Anh cũng có chính sách ưu ái cho công dân TNK được phép thành lập công ty, xin visa làm việc và sinh sống 5 năm có thể xin cấp PR
  [​IMG]
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH THỔ NHĨ KỲ
  Chương trình lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 đến 6 tháng
  Chương trình đầu tư tham gia quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Vợ(chồng) con cái dưới 18 tuổi. Đầu tư vào bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ Lấy ngay Quốc Tịch với 250.000 USD.
  thời kì xử lý Từ 3 đến 6 tháng để lấy quốc tịch.
  Tỉ lệ hài lòng lên đến 99.9%
  Con cái được học các trường công hoàn toàn miễn phí
  Gia đình được miễn phí sử dụng hệ thống y tế và chăm chút sức khỏe
   
 6. hongphat845

  hongphat845 Member

  Hiện tại, cá cược trực tiếp đang ngày càng phát triển mạnh ở nhiều nơi trên Thế giới. Trong đó, Fun88 được xem là nhà cái có độ chất lượng số 1 Châu Á. Họ cập nhật các sản phẩm cá cược từ thể thao cho đến sòng bài trực tuyến. Vậy link vào Fun88, cụ thể là link vào Fun88 chính thức không qua trung gian 2020 nào chất lượng hãy cùng nhau phân tích qua bài viết sau.

  Tổng quan về nhà cái Fun88

  Fun88 được cho là là một trong số nhà cái nằm TOP đầu ở khu vực Châu Á. chúng ta sẽ không phải bận tâm về quy định thanh toán hay là gian dối, lừa đảo vì những đặc điểm sau:

  Giấy phép: Fun88 là 1 công ty được cấp giấy phép hoạt động chính thức tại Philippines thuộc nền tảng cá cược trực tuyến.

  Giải thưởng hấp dẫn: Fun88 đã sở hữu nhiều danh hiệu có thể kể đến như “Asian Live Gaming Operator Of The Year”, “Asian Operator 2009” và “Asian Operator 2010”.

  Những đối tác: Có thể người chơi cảm thấy bất ngờ khi nhà cái Fun88 chính là đối tác tài trợ của những đội bóng hàng đầu NHA như Tottenham Hotspurs, Burnley, Newcastle và từng là đại sứ thương hiệu với huyền thoại Robbie Fowler, Steve Nash (NBA) và Kobe Bryant (NBA).
  [​IMG]
  Link vào nhà cái Fun88 chính thức không qua trung gian 2020

  Tại Việt Nam thì để truy cập vào trang chủ Fun88.com thì đa phần đều bị chặn kết nối do sai địa chỉ IP. Nếu như muốn tham gia cá cược thì chúng ta cần phải có được những đường link dành riêng cho khu vực của Việt Nam do chính Fun88 trực tiếp cung cấp. Các địa chỉ truy cập đến giao diện chính thức của nhà cái này với nội dung Việt hóa 100%, tất nhiên là đường truyền của đường dẫn này vô cùng nhanh và ổn định:
  Ngoài ra, mọi người còn có thể tự Fake IP hoặc đổi DNS để truy cập vào trực tiếp Fun88.com cũng là một phương án để truy cập link vào Fun88 chính thức không qua trung gian 2020. Ưu điểm là không cần tìm các đường link khác, nhưng điểm trừ là tốc độ load trang sẽ rất chậm.

  Xem thêm: Online casino Fun88 - Sòng bài online trực tuyến hàng đầu Châu Á
  [​IMG]
  Giao diện của Fun88 thân thiện với mọi thiết bị

  Đối với phần nhiều nhà cái truy cập online thì giao diện là một trong những điều kiện thu hút của người chơi, cần được quan tâm nhiều:

  Giao diện của Fun88 sở hữu các chức năng thân thiện với mắt nhìn của người chơi, các mục đều được phân chia dễ thấy dễ nhìn, điểm đặc biệt là đều được dịch sang tiếng Việt 100%.

  Ngoài ra, nhà cái còn hỗ trợ cho các thiết bị di động như Android hoặc IOS, đáp ứng nhu cầu đặt cược bất cứ nơi đâu.

  Cho ra đời đa dạng nhiều thể loại giải trí

  Cá Cược đá banh: Sau khi đã vào được link vào Fun88 thì chúng ta có thể chọn lựa môn “Thể thao” bóng đá nếu như mến mộ thể loại này và muốn đặt cược. Hiện, Fun88 luôn cập nhật các giải đấu chất lượng cao như NHA, Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Giải vô địch bóng đá Đức, Giải vô địch bóng đá Italia (Serie A),...

  Sòng bài trực tuyến: Những loại hình như bài cổ điển, blackjack, poker,baccarat... đều có tỉ lệ đặt cược tương đối cao và được công khai để người chơi cùng biết kết quả nên sẽ không có khả năng gian lận.
  [​IMG]
  Bảo mật thông tin người chơi an toàn

  Hiện nhà cái Fun88 đang phối hợp với 1 doanh nghiệp hàng đầu về an ninh mạng nhằm đảm bảo được thông tin người chơi không bị phát tán.

  Riêng nhà cái thì có chính sách bảo mật chuyên biệt, nghiêm ngặt. Các đoạn mã hóa MD5 và 128 Bit SSL có thể giúp người chơi lấy lại thông tin bị mất.

  Khả năng thanh toán đơn giản và mau chóng

  Tất cả các giao dịch được thực hiện trên Fun88 thường thực hiện mau chóng là do nhà cái kết hợp với nhiều Ngân hàng nổi tiếng như Dong A Bank, ACB, Vietcombank, Techcombank, Sacombank, Vietinbank và BIDV.

  Thêm vào đó, các bạn đều có thể thực hiện giao dịch qua Internet Banking, thẻ cào điện thoại, ví điện tử, ATM hay quầy giao dịch.

  Thời gian nạp tiền chỉ khoảng 5 đến 10 phút còn rút tiền mất khoảng 30p – 2h vào bất cứ khi nào.

  Xem thêm: Kèo nhà cái Fun88 - Cập nhật thường xuyên, nhanh chóng, chuẩn xác

  Dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng tốt

  Fun88 hiện đang sở hữu 1 nhóm nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình và chuyên nghiệp đảm bảo sẽ làm người chơi cảm thấy thích thú.

  Với thời gian sẵn sàng giải đáp thắc mắc khách hàng 24/7 thì người chơi có thể dễ dàng đưa ra câu hỏi bất kỳ lúc nào thông qua Zalo, Viber, Email,...

  Luôn luôn có khuyến mãi và ưu đãi lớn xuyên suốt quá trình tham gia

  Để đề cao sự hài lòng về sản phẩm của quý khách hàng. Fun88 luôn sẵn sàng cung cấp các chương trình khuyến mãi chứa nhiều sự cuốn hút người chơi như:

  Bonus 100% số tiền nạp lần đầu khi đăng ký tài khoản.

  Khuyến mãi 30% lên đến 2 triệu trên thể thao IM hay 38% nếu nạp lại tiền thưởng.

  Hoàn tiền không giới hạn 2% khi tham gia đặt cược.
  [​IMG]
  Những ưu điểm và sự thiếu sót mà nhà cái Fun88 đang có

  Ưu điểm: Là nhà cái hợp pháp có giấy phép hoạt động rõ ràng.

  Hoạt động xuyên suốt 24/7.

  Rút & Nạp tiền cực nhanh.

  Thông tin bảo mật 100%.

  Khuyến mãi hấp dẫn, phần thưởng dễ lấy.

  Việt hóa 100%.

  Nhược điểm: Không được chơi thử.

  Không cập nhật những trò chơi cổ điển của Việt Nam như bầu cua, xóc dĩa, bài ba cây,...

  Tóm lại, nhà cái này là sự lựa chọn xứng đáng tại Việt Nam khi người chơi có nhu cầu giải trí có thể tìm đến. Để trải nghiệm sự kịch tính của trò chơi thì các bạn hãy nhấn vào link vào Fun88 chính thức không qua trung gian 2020 trên để trải nghiệm những giây phút thoải mái nhé.
   
 7. gamesofbi9337

  gamesofbi9337 Member

  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TĂNG DOANH THU KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ A+BET

  Trở thành đại lý A+Bet nghĩa là làm nhà trung gian chia sẻ sản phẩm hoặc là quảng cáo thương hiệu để hấp dẫn khách hàng tham dự và sẽ nhận hoa hồng từ A+Bet. Để tăng doanh thu khi trở thành đại lý A+Bet thì các bạn hãy theo dõi cách hướng dẫn chi tiết cách tăng doanh thu khi trở thành đại lý A+Bet sau nhé.
  Mức hoa hồng mà đại lý nhà cái A+Bet áp dụng là bao nhiêu
  Có thể nói làm đại lý cho nhà cái là 1 kiểu kinh doanh “Siêu lợi nhuận”. Ở mỗi nhà cái thì mức % hoa hồng áp dụng sẽ không giống nhau, tuy vậy nhà cái A+Bet tự tin là một trong những địa chỉ có mức chiết khấu cao nhất bây giờ. Khi mới bắt đầu làm đại lý cho A+Bet thì mức tiền thưởng sẽ là 35% và mức cao nhất tối đa lên đến 55% dựa vô sự hiệu quả mà đại lý thu lại được.

  Đôi nét về chương trình đại lý A+Bet
  Đại lý đặt cược A+Bet kiếm tiền bằng hình thức quảng cáo tên tuổi cho A+Bet để nhiều khách hàng biết tới và tham dự hơn, từ đó mà đem lại được % tiền thưởng từ số tiền thắng cược ròng của các sản phẩm như: Cá cược Thể thao, Casino online, Xổ số, games,... Đại lý còn có thể đánh giá về tình hình hoạt động và doanh số của mình ở trên hệ thống A+Bet để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng.

  Xem thêm: link vào A+Bet chính thức không qua trung gian 2020

  Vì sao nên tham gia đại lý A+Bet
  A+Bet là một đơn vị vừa được ra đời năm 2020 tuy nhiên đã phát triển mạnh ra những khu vực ở châu Á để mang đến những sự trải nghiệm tuyệt vời và thú vị cho tất cả mọi người có nhu cầu.
  A+Bet đảm bảo hoạt động hợp pháp, được cấp phép bởi tổ chức PAGCOR Philippines.
  A+Bet cung cấp hệ thống đặt cược Thể thao phong phú nhất, với hơn 400 giải đấu ở trên toàn Thế giới cùng 10.000 trận đấu trực tiếp để mọi người tự do lựa chọn.
  Nhà cái A+Bet còn tự tin với tỷ lệ đặt cược hấp dẫn nhất hiện nay.
  Với hệ thống CSKH nhiệt tình, chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ giúp đỡ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
  Cách tính phần trăm hoa hồng khi làm đại lý A+Bet
  Nhà cái A+Bet sẽ chia cho những thành viên đại lý của mình bằng một mức phần trăm hoa hồng dựa trên tổng thu nhập ròng thu được của người chơi được giới thiệu cá cược.
  Lợi nhuận ròng = Tổng lợi nhuận (thu được từ người tham gia) – Chi phí (quản lý, ưu đãi, hoàn trả,...).

  Ví dụ:
  Lợi nhuận ròng tháng đó là 200.000.000 VND và bạn đủ điều kiện là có ít nhất 5 người tham dự đặt cược trong tháng thì bạn sẽ nhận được 35% của 200.000.000 VND đó.
  Nếu như thu nhập ròng tháng đó là -20.000.000 VND thì sẽ không đủ điều kiện để được thanh toán, số tiền -20.000.000 sẽ được cộng dồn vô tháng sau.
  Lưu ý: Đại lý A+Bet sẽ được thanh toán tiền thưởng nếu tháng đó phải có ít nhất 5 người đăng ký và cược. Nếu như không thì số tiền hoa hồng đó sẽ được cộng dồn vô tháng sau.
  Phương thức thanh toán hoa hồng cho đại lý A+Bet
  Nhà cái A+Bet hỗ trợ thanh toán chiết khấu cho đại lý bằng các cách sau:
  Chuyển tiền bằng Ví điện tử.
  Chuyển tiền bằng tài khoản Ngân hàng.
  Hoặc các phương thức mà 2 bên tự thỏa thuận với nhau.
  Những lưu ý khi đăng ký đại lý A+Bet:
  A+Bet không cho phép đăng ký đại lý với cá nhân chưa đủ 21 tuổi.
  Một đại lý thì chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất.
  Không sử dụng thương hiệu của A+Bet để quảng cáo sản phẩm cá nhân.
  A+Bet sẽ khóa tài khoản đại lý nếu phát hiện các hành vi lừa gạt khách hàng.
  Hướng dẫn đăng ký tài khoản đại lý nhà cái A+Bet đơn giản
  Bước 1: Đăng ký tài khoản đại lý A+Bet tại hệ thống trang chủ nhà cái.
  Đăng nhập đường dẫn vào A+Bet và ấn vô mục “Đại lý” trên giao diện. Tiếp đó, bạn sẽ thấy những thông tin về chương trình đại lý kèm theo “Đăng ký tài khoản”.
  Bước 2: Cung cấp đầy đủ những thông tin bắt buộc.
  Hãy điền chi tiết những thông tin cá nhân của bạn ở từng khung thông tin.
  Lưu ý:
  Thông tin đăng ký cần phải được chính xác để thuận tiện trong trình tự xét duyệt tài khoản đăng ký đại lý A+Bet.
  Tên tài khoản Ngân hàng phải trùng với tên đăng ký để dễ thanh toán tiền sau này.
  Bước 3: Hoàn tất đăng ký tài khoản.
  Khi đăng ký thành công, các bạn cần phải chờ nhân viên của A+Bet xem xét đơn và gửi cho nhà cái thông qua. Sau đó, bạn sẽ được thông báo kết quả và được nhà cái cấp mã ID đại lý. (VD: https://abc.com/?id=81). Chỉ cần có người tham gia đăng ký và cá cược qua link của bạn thì sẽ được nhận hoa hồng từ nhà cái.

  Xem thêm: cách tham gia cá cược xổ số trên A+Bet cho người mới

  Chỉ dẫn chi tiết cách tăng thu nhập khi trở thành đại lý A+Bet
  Dưới đây là 3 cách mà các bạn có thể sử dụng để bắt đầu kinh doanh đại lý cho A+Bet hiệu quả hơn để nhanh thu tiền về:
  1. SEO Website đại lý
  Cách tăng doanh thu khi làm đại lý A+Bet đầu tiên mà bạn nên thử qua là SEO trang chủ. Sở dĩ, bạn nên có cho mình 1 website hay Blog cá nhân để dễ dàng quảng bá người chơi hơn. Và để cho trang chủ của bạn được nhiều người biết tới thì cần tối ưu nó để lên TOP Google. Mục tiêu là chỉ cần người có nhu cầu truy cập tìm kiếm ở GG là sẽ thấy trang của bạn ngay.
  Điểm mạnh: Không tốn nhiều vốn, không có khó khăn và dễ dàng có được lợi nhuận lớn ổn định dài lâu.
  Nhược điểm: Cần phải mất tối thiểu 4 tháng để SEO. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì nên tìm hiểu trên GG hoặc thuê người làm.
  2. Đặt Banner quảng cáo
  Đây là cách làm tăng doanh thu khi làm đại lý A+Bet vô cùng hiệu quả và đơn giản. Cụ thể là bạn chỉ cần liên hệ tới các trang chủ về thể thao hay trò chơi có lượng đăng nhập lớn để đặt Banner quảng cáo (Banner sẽ do A+Bet cung cấp).
  Điểm mạnh: Nhanh có lợi nhuận, thậm chí là ngay khi bắt đầu, không mất thời gian như các cách khác.
  Nhược điểm: Phải bỏ ra chi phí để đặt Banner.
  3. Làm đại lý Offline
  Cách tăng doanh thu khi trở thành đại lý A+Bet khác là bạn sẽ trở thành 1 người trực tiếp đi kiếm khách hàng bằng cách mở 1 nhóm 6 người. Bạn là đại lý và 5 người khác sẽ tạo tài khoản và nhận tiền cược bên ngoài, sau đó đặt cược trên liên kết của bạn.
  Điểm mạnh: Có thu nhập ngay lập tức, được hưởng tiền lai giữa tỉ lệ kèo nhà cái và tỷ lệ theo báo thể thao (vì cá cược bóng đá truyền thống thường lấy tỉ lệ theo báo bóng đá).
  Nhược điểm: Cần tối thiểu 6 người tham gia, phải tốn thời gian và chi phí để trung chuyền tiền Online và Offline.
  Kiếm tiền Online khi trở thành đại lý A+Bet thực sự là 1 công việc chính đáng. Chính vì vậy, các bạn nếu có nhu cầu thì đừng ngại mà hãy tham gia ngay vì nhà cái không lấy bất kể chi phí đăng ký nào. Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm thì hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết cách tăng doanh thu khi trở thành đại lý A+Bet này hoặc ở những bài viết khác ở đây nhé. Không những thế, bạn có thắc mắc nào thì xin hãy trao đổi với nhân viên A+Bet nhé.
  Keongon24h.com
   
 8. bima1457

  bima1457 Member

  Link vô JP88 chính thức không qua trung gian 2020

  Không phải lúc nào mà người tham dự JP88 cũng có thể vào được link vào JP88 1 cách đơn giản. Vì thế, người tham gia hãy sẵn sàng bỏ túi cho bản thân các link vào JP88 chính thức không qua trung gian 2020 uy tín, vẫn đảm bảo có được khuyến mãi, ưu đãi cho nên người tham gia có thể yên tâm về lợi ích của bản thân.

  Cách vào JP88 không bị chặn an toàn

  Người tham dự có thể thay đổi DNS để truy cập vào JP88 khi bị chặn.

  Một cách khác thì thay đổi IP bằng ứng dụng thì người tham dự có thể thoải mái đăng nhập được vô nhà cái JP88 mà không làm thay bất kỳ thông tin đặt cược nào của nhà cái. Người tham dự có thể tìm kiếm tới các phần mềm đổi IP ở thanh công cụ Google và tìm kiếm tới Ultrasurf để tải về máy, sau đó cài đặt như bình thường.

  Mỗi khi khởi động thì phần mềm sẽ auto thay đổi địa chỉ IP để dễ truy cập link vào JP88.

  [​IMG]  Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá hôm nay - soi kèo trực tuyến tại JP88


  Liên kết vào JP88 chính thức không qua trung gian 2020

  Cùng với những đường link vào JP88 trực tiếp được nhà cái update, người chơi có thể đăng nhập vào trang web của nhà cái bằng Link JP88, được hỗ trợ ở trên đa dạng hệ điều hành, thiết bị như là: Laptop, điện thoại, PC, IOS, Android, Windows,...

  Link vào JP88 chính thức không thông qua trung gian 2020 đáng tin cậy, dự phòng, không bị chặn được cập nhật thường xuyên ngày nay này thì người tham gia có thểđăng nhập đơn giản, thoải mái vào nhà cái JP88 từ mạng 3G, 4G hay Wifi của nhiều nhà mạng khác.

  Không chỉ thế, người chơi có thể tải ứng dụng JP88 về điện thoại di động của mình để dễ dàng cho việc giải trí, cá cượccượcđặt cược của bản thân ở bất kỳ lúc nào hoặc ở bất kỳ đâu.

  Tổng quan về nhà cái JP88

  Nhờ đến công nghệ hiện đại ngày nay thì JP88 được biết đến là 1 dịch vụ chuyên cho ra những trò chơi giải trí online bằng cách cược uy tín và đáng tin cậy tốt nhất tại Châu Á.

  Nhà cái không ngừng tìm hiểu và nâng cao các game đặt cược như thể thao (bóng đá, bóng rổ, tennis, bóng chuyền, cầu lông, bóng bầu dục,...), Đánh bài online (poker, roulette, keno,...), game máy Slot, number games và trò chơi xổ số ở trong lĩnh vực cượctrực tuyến.

  [​IMG]

  Mục tiêu của nhà cái JP88 là trở thành nhà cho ra các game đặt cược trực tuyến hàng đầu hiện giờ và luôn luôn cố gắng làm hài lòng mọi người tham gia trong những dịch vụ và game về thể thao giải trí trực tuyến, không ngừng phát triển sự chất lượng dịch vụ, cũng như ích lợi của người chơi nên đứng đầu.

  Xem thêm: cách tham gia cá cược xổ số trên JP88 cho người mới


  Một vài điểm đặc biệt của nhà cái JP88

  Mặc dù nhà cái JP88 chỉ mới tham dự vô thị trường Việt Nam mới đây, tuy thế với công nghệ thông tin hiện đại hiện giờ thì JP88 đã thích ứng và hòa nhập vô thị trường Việt Nam 1 cách nhanh chóng và dần có vị trí cho riêng mình. JP88 hiện nay đang là đối tác của các hãng làm game lớn như Bbin, SA Gaming, AG Asia Gaming, GG Gaming,...

  Ưu điểm của nhà cái JP88 là bộ phận bảo mật thông tin của người tham gia đều được chú trọng cao. Nhà cái luôn chú trọng đầu tư và sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để luôn luôn giữ sự ổn định của bộ phận bảo mật an toàn tuyệt đối.  [​IMG]  Không chỉ thế, nhà cái còn luôn áp dụng các gói khuyến mãi, ưu đãi cực lớn và thú vị cho những người chơi mới tham dự vào JP88 như là thưởng lần đầu nạp tiền có thể lên tới 5 triệu VND. JP88 luôn nắm bắt được tâm lý của người chơi để có thể đặt ích lợi của người tham dự ở những giải đấu thú vị qua những khuyến mãi theo sự kiện.

  Có thể thực hiện gửi tiền bằng Momo, thẻ cào và rất nhiều Ngân hàng liên kết khác nhau tại Việt Nam

  Điểm yếu của JP88 là bởi còn là nhà cái mới nên đang dần thích ứng việc tư vấn khách hàng đôi lúc còn bị chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp, tốn thời gian,...  [​IMG]  Thời gian nạp và rút tiền chưa được tối ưu tốt ở trong khoảng 20 phút đến 1 tiếng.

  Giao diện chưa bắt mắt, còn đơn giản, làm không mấy thiện cảm đối với người tham gia khi truy cập vào,...

  Thường xảy ra vấn đề trùng IP và thường bị kiểm soát chặt chẽ cho nên cản trở nhiều thời gian đăng nhập link vào JP88.

  Hy vọng, với các đường link vào JP88 chính thức không qua trung gian 2020 uy tín ở đây sẽ hỗ trợ cho nhiều người tham dự có thể thoải mái tham gia cược bóng đá trực tuyến, Casino online, cược bóng chuyền, đua xe, cầu lông, đua ngựa, bóng bầu dục,... tại nhà cái JP88 1 cách nhanh nhất.

  Người chơi có thể theo dõi thường xuyên trên trang chủ nhà cái để hiểu rõ kịp thời cho mình các liên kết được update, không bị chặn. Nhà cái sẽ luôn chia sẻ và thông báo các thông tin 1 cách sớm và mau chóng nhất để người tham dự không bị ảnh hướng đến yêu cầu giải trí của bản thân mình.

  Hiện, nhà cái đang bổ sung khá nhiều khuyến mãi mà người tham dự có thể tham khảo để tăng thêm vốn cho tài khoản của bản thân mình.
   
 9. vmkhang8

  vmkhang8 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe ô tô bao nhiêu tiền? được hiểu sâu hơn vì sao lại có tin tưởng đồn đại học uổng còn tăng cao? tin tưởng đồn phanh ép đầu từ bỏ đâu? nhát nào là mới chính thức nâng của học tổn phí học tuần tra lái xe ô tô B2? thoả với chúng mình kiếm hiểu rặt thật hư hỏng chuyện học phí tổn tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nhớ!Vậy học kì tài xế dầu tô bao nhiêu tiền? được hiểu rặt thật hỏng cuốn đề pa trên, nhỉ cùng chúng tao theo dõi bài bác viết lách hôm nay nhớ. trong suốt bài viết lách này, sẽ béng trả lời danh thiếp cuốn đề rất giàu người quan hoài hiện thời quách học phí học tài xế dầu tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học bằng tài xế ô tô hệ bình thường dành tặng học viên chửa vội rút dận thời gian học năng muốn trãi nghiệm có hơn phăng khóa học thì giàu trạng thái đăng tải ký khóa học nà. thứ học uổng mềm dẻo giúp bạn tiết kiệm nổi đơn khoản chi phí tổn.ngọc trai phí tổn HỌC cọ lái xe dầu TÔ cụm từ B2Gói căn bản: Học phí tổn 5.500.000 VNĐ. Bao gồm ngọc trai tổn phí đua, luỵ tổn phí đánh cạ, 12 hiện học lý học thuyết, vội giỏi giờ hồn và phần mềm miễn là hoài.Gói 1: Học tổn phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, lắm 10 hiện nay thực hành gồm: 8 hiện học tài xế đàng trường và rớt ảnh thô kệch, 2 bây giờ sớt hình cảm ứng trừng phạt giá 800.000 VNĐ và 12 hiện thời học lý học thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com kì lái xe B2 là gì?phẳng phiu lái xe B2 là một loại giấy phép thuật tài xế sử dụng cho lái xe chả chăm, điều khiển xe pháo kia giới ập lịch loại dưới 9 nơi ngồi, có kì hạn 10 năm. tuần lái xe B2 đặng quốc gia quy toan mở mang từ phẳng lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi thẳng tính lái xe, và xe tải dưới 3500kg chẳng kinh dinh, giàu hạn 5 năm. đang tuần tài xế B2 lắm hạn vận là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn rặt có dạng học lái xe và đua thẳng thớm giấy phép thuật tài xế B2 mà không cần phải đua qua phẳng phiu lái xe B1.
   

Share This Page