Lập kế hoạch Goals-Based hay Issues-Based – Carter McNamara

Discussion in 'Management & Leadership' started by admin, Sep 6, 2014.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tổ chức lựa chọn cách tiếp cận sai quy hoạch chiến lược. Kết quả là, kế hoạch chiến lược ảnh hưởng và người lập kế hoạch trở nên hoài nghi hơn về quá trình hoạch định chiến lược. Điều này xảy ra đặc biệt là với

  1) tổ chức mới

  2) tổ chức có nhiều vấn đề hiện tại

  3) tổ chức có nguồn lực rất hạn chế.

  Đây là cách để khắc phục vấn đề.

  Kế hoạch mục tiêu (Goals-Based) dựa trên là gì?

  Mục tiêu dựa trên (hoặc dựa trên tầm nhìn) lập kế hoạch hoạt động từ tương lai về hiện tại. Lập kế hoạch chọn một số thời gian trong tương lai và đề xuất các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào thời điểm đó. Thông thường, mục tiêu được xác định theo thành tích cụ thể, ví dụ, đạt được tới 1 triệu USD doanh thu bán hàng hoặc một tỷ lệ lợi nhuận 20% vào cuối năm của ba năm tài chính tiếp theo.

  Hy vọng rằng, các nhà hoạch định kế hoạch hành động cũng liên kết với từng mục tiêu. Kế hoạch hành động rõ ai sẽ là người làm những gì và khi nào để đạt được mục tiêu. Quá trình lập kế hoạch cũng có thể bao gồm việc làm rõ các tuyên bố nhiệm vụ, và thậm chí tìm hiểu môi trường bên ngoài và nội bộ cho tổ chức để xác định các ưu tiên để giải quyết trong kế hoạch. Mục tiêu dựa trên kế hoạch thường được dựa trên một kế hoạch chứ không phải dài hạn, ít nhất là 3-5 năm trong tương lai.

  Kế hoạch dựa trên vấn đề (Issues-Based) là gì?

  Ngược lại,kế hoạch dựa trên các vấn đề lập bắt đầu từ hiện tại tới công trình tương lai. Lập kế hoạch xác định những vấn đề lớn phải đối mặt với tổ chức ngay bây giờ. Tốt nhất là nếu vấn đề này được mô tả như là câu hỏi, ví dụ, “Làm thế nào chúng ta activate Ban giám đốc?” Hoặc “Làm thế nào chúng ta có thể quản lý tài chính của chúng ta hiệu quả hơn ?”

  Sau đó, các nhà hoạch định kế hoạch hành động về những người sẽ làm những gì và khi nào để giải quyết từng vấn đề. Họ có thể tìm hiểu môi trường bên ngoài, nhưng họ tập trung đặc biệt vào môi trường nội bộ của tổ chức để đảm bảo tổ chức thực hiện hệ thống nội bộ mạnh mẽ. Lập kế hoạch dựa trên các vấn đề thường tạo ra một kế hoạch với một khoảng thời gian ngắn, ví dụ, trong một năm.

  Những phương pháp tiếp cận để lập kế hoạch tôi nên sử dụng?

  Nếu tổ chức của bạn là 1-2 tuổi, có nhiều vấn đề hiện tại / hoặc đã rất hạn chế nguồn lực về con người và tài chính, sau đó bạn rất nên xem xét thực hiện việc lập kế hoạch dựa trên các vấn đề hiện nay. Sau đó, sau một năm hoặc lâu hơn, sau khi bạn đã thực hiện kế hoạch của bạn dựa trên các vấn đề, hệ thống nội bộ của bạn sẽ mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho việc lập kế hoạch trong tương lai dựa trên nhiều hơn nữa.

  Lợi ích nữa từ việc lập kế hoạch dựa trên các vấn đề là không phải tốn thêm công sức từ các nhà hoạch định bởi vì tâm trí họ không phải suy nghĩ lại những vấn đề lớn hiện nay, trong khi họ đang được yêu cầu tưởng tượng mục tiêu sâu rộng mà có thể dẫn đến các vấn đề thậm chí nhiều hơn để giải quyết sớm.

  [align=right]Nguồn: Free Management Library (managementhelp.org)
  Dịch & Biên Soạn
  Hà Hải Định[/align]
   
 2. Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của các tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG khai giảng các lớp an toàn lao động theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
  - Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016
  - Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  - Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016
  - Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  1. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động
  - Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
  - Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
  - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
  - Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
  - Nhóm 5: Người làm công tác y tế
  - Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  2. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
  Thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.
  Huấn luyện nhóm 1
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  Huấn luyện nhóm 2
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
  - Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
  - Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
  - Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
  - Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
  - Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
  - Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động
  - Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  - Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;
  - Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  Huấn luyện nhóm 3
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  - Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  - Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
  - Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  - Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
  - Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
  Huấn luyện nhóm 4
  a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  - Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  Huấn luyện nhóm 5:
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
  - Yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  - Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
  - Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  - Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;
  - Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
  - Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
  - Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;
  - An toàn thực phẩm;
  - Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
  - Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;
  - Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;
  - Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;
  - Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;
  - Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
  - Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  Huấn luyện nhóm 6:
  Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
  Chứng chỉ, chứng nhận:
  Học viên tham gia khóa học thông qua sát hạch, kiểm tra sẽ được cấp:
  - Chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);
  - Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);
  - Ngoài ra, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 5 năm);
  - Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.
  Lịch khai giảng:
  - Công ty tổ chức liên tục khai giảng các lớp an toàn lao động vào ngày 15 hàng tháng.
  - Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên hệ theo số điện thoại: 0904.889.859 - 0908.060.060
  Hồ sơ đăng ký học an toàn lao động:
  Bản sao Chứng minh thư nhân dân không cần công chứng;
  Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.
  Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

  Adress: Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

  Hotline: 0904 889 859 ( Ms.Linh )

  Hotline: 0908 060 060 ( Mr.Phong )

  Tel: 046.686.8910 - Fax: 043.257.9999

  Website: https://vienxaydung. edu.vn  Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com
   
 3. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  taxi tải bắc ninh 02437733733
  Taxi tải Bắc Ninh là dịch vụ không thể thiếu khi bạn cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng. Bạn đang cần thuê taxi tải thành phố bắc ninh, taxi tải từ sơn, taxi tải yên phong, taxi tải quế võ, taxi tải gia bình, taxi tải lương tài, taxi tải
  [​IMG]
  Taxi tải Bắc Ninh là dịch vụ không thể thiếu khi bạn cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng. Bạn đang cần thuê taxi tải thành phố bắc ninh, taxi tải từ sơn, taxi tải yên phong, taxi tải quế võ, taxi tải gia bình, taxi tải lương tài, taxi tải thuận thành, hãy liên hệ ngay số điện thoại (024) 37. 733.733 hãng taxi tải ở bắc ninh.
  Công ty tnhh chuyển nhà thành hưng số 1 Chắc chắn bạn đã từng tự mình chuyển đồ từ nơi ở cũ đến nơi ở mới, hoặc văn phòng cũ đến văn phòng mới. Đây là một công việc mất nhiều thời gian và công sức. Không chỉ thế do không chuyên nên bạn còn chuyển thiếu (do rơi mất), vỡ đồ, hỏng đồ hoặc lắp đặt sai. Vì vậy để cân nhắc bạn nên tìm đến các hãng taxi tải tại bắc ninh.
  [​IMG]
  Với dịch vụ chuyển đồ trọn gói tại bắc ninh ngày càng nhiều. Để tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn hãy ước lượng đồ dùng cá nhân, đồ có kích thước lớn nhỏ khác nhau mà thuê taxi tải cho đúng yêu cầu.
  Để được thuận tiện nhất bạn nên tìm taxi tải bắc ninh có kinh nghiệm chuyên môn cao. Bởi lẽ như vậy họ sẽ khảo sát và tư vấn cho bạn xe vừa phải. Bạn có sẽ không cần mất nhiều thời gian và tiền bạc. Đặc biệt với những đồ dùng đặc thù như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt . . .cần phải có người có chuyên mvà đội ngũ kỹ thuật riêng.
  Hiện nay bắc ninh có rất nhiều khu công nghiệp và làng nghề. Vì vậy kinh doanh vận tải đang phát triển rất nhanh chóng. Đặc biệt là taxi bắc ninh trong đó có taxi tải cũng là thiết yếu, vì vậy khi bạn cần thuê taxi tải bạn nên yêu cầu hợp đồng để khong bị thiệt thòi nếu có sự cố xảy ra.
  Khi có hợp đồng bạn nên xem kỹ các mục sau:
  Trách nhiệm sau vận chuyển.
  • Trong khi vận chuyển đồ dùng và hàng hóa nếu có sự cố và tổn thất thì sẽ được công ty vận chuyển ddeeenf bù ra sao?
  • Thời gian và tiến độ làm việc là bao lâu?
  • Yêu cầu dọn dẹp sau khi chuyển đồ?
  • Có cần yêu cầu chụp ảnh các model và đồ đạc trước khi chuyển?
  • Có cần đóng gói tránh bụi bẩn trước khi chuyển?
  Nói chung bạn hãy cần để ý kỹ số đồ và loại đồ trước và sau khi chuyển.
  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1
  Đ/c: số nhà 14 ngõ 898 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Việt Nam
  Điện thoại : ( 024 ) 37.733.733
  EMIL: ducphuongbds@gmail.com
  Website: https://chuyennhathanhhung.info/
   
 4. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  taxi tải bắc ninh 02437733733
  Taxi tải Bắc Ninh là dịch vụ không thể thiếu khi bạn cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng. Bạn đang cần thuê taxi tải thành phố bắc ninh, taxi tải từ sơn, taxi tải yên phong, taxi tải quế võ, taxi tải gia bình, taxi tải lương tài, taxi tải
  [​IMG]
  Taxi tải Bắc Ninh là dịch vụ không thể thiếu khi bạn cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng. Bạn đang cần thuê taxi tải thành phố bắc ninh, taxi tải từ sơn, taxi tải yên phong, taxi tải quế võ, taxi tải gia bình, taxi tải lương tài, taxi tải thuận thành, hãy liên hệ ngay số điện thoại (024) 37. 733.733 hãng taxi tải ở bắc ninh.
  Công ty tnhh chuyển nhà thành hưng số 1 Chắc chắn bạn đã từng tự mình chuyển đồ từ nơi ở cũ đến nơi ở mới, hoặc văn phòng cũ đến văn phòng mới. Đây là một công việc mất nhiều thời gian và công sức. Không chỉ thế do không chuyên nên bạn còn chuyển thiếu (do rơi mất), vỡ đồ, hỏng đồ hoặc lắp đặt sai. Vì vậy để cân nhắc bạn nên tìm đến các hãng taxi tải tại bắc ninh.
  [​IMG]
  Với dịch vụ chuyển đồ trọn gói tại bắc ninh ngày càng nhiều. Để tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn hãy ước lượng đồ dùng cá nhân, đồ có kích thước lớn nhỏ khác nhau mà thuê taxi tải cho đúng yêu cầu.
  Để được thuận tiện nhất bạn nên tìm taxi tải bắc ninh có kinh nghiệm chuyên môn cao. Bởi lẽ như vậy họ sẽ khảo sát và tư vấn cho bạn xe vừa phải. Bạn có sẽ không cần mất nhiều thời gian và tiền bạc. Đặc biệt với những đồ dùng đặc thù như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt . . .cần phải có người có chuyên mvà đội ngũ kỹ thuật riêng.
  Hiện nay bắc ninh có rất nhiều khu công nghiệp và làng nghề. Vì vậy kinh doanh vận tải đang phát triển rất nhanh chóng. Đặc biệt là taxi bắc ninh trong đó có taxi tải cũng là thiết yếu, vì vậy khi bạn cần thuê taxi tải bạn nên yêu cầu hợp đồng để khong bị thiệt thòi nếu có sự cố xảy ra.
  Khi có hợp đồng bạn nên xem kỹ các mục sau:
  Trách nhiệm sau vận chuyển.
  • Trong khi vận chuyển đồ dùng và hàng hóa nếu có sự cố và tổn thất thì sẽ được công ty vận chuyển ddeeenf bù ra sao?
  • Thời gian và tiến độ làm việc là bao lâu?
  • Yêu cầu dọn dẹp sau khi chuyển đồ?
  • Có cần yêu cầu chụp ảnh các model và đồ đạc trước khi chuyển?
  • Có cần đóng gói tránh bụi bẩn trước khi chuyển?
  Nói chung bạn hãy cần để ý kỹ số đồ và loại đồ trước và sau khi chuyển.
  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1
  Đ/c: số nhà 14 ngõ 898 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Việt Nam
  Điện thoại : ( 024 ) 37.733.733
  EMIL: ducphuongbds@gmail.com
  Website: https://chuyennhathanhhung.info/
   
 5. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển dọn nhà trọn gói tại Quận Ba Đình
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1" chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển trọn gói, dịch vụ dọn nhà, bốc xếp, đóng gói từ A->Z tại quận Ba Đình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn phòng, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng
  [​IMG]
  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại quận ba đình​
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1" chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển trọn gói, dịch vụ dọn nhà, bốc xếp, đóng gói từ A->Z tại quận Ba Đình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn phòng, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng. Chỉ cần nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 02437733733, chúng tôi sẽ có mặt ngay khi bạn cần.

  Các dịch vụ vận chuyển tại quận Ba Đình thường đòi hỏi cao về chất lượng và thường bị ảnh hưởng bởi hệ thống giao thông tương đối phức tạp. Tuy nhiên, đây không phải là khó khăn giúp Thành Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

  Các dịch vụ của Thành Hưng có gì để bạn lựa chọn?
  + Phục vụ 24/24: Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng ở mọi thời điểm trong ngày, kể cả ngày chủ nhật và những ngày lễ, Tết.

  + Tiện lợi và nhanh chóng: Khách hàng chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 02437733733, chúng tôi sẽ có mặt ngay và thực hiện theo yêu cầu.

  + Chuyên nghiệp và tận tình: Đội ngũ nhân viên trẻ khỏe, khéo léo, được đào tạo trong lĩnh vực vận chuyển. Nhân viên tận tâm trong công việc, thân thiện với khách hàng làm hài lòng khách hàng khó tính nhất.

  chuyển nhà tại quận ba đình

  + An toàn: Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, dù là vận chuyển, lau dọn, đóng gói, bốc vác đồ đạc, thì sự an toàn tài sản cũng luôn luôn được coi trọng.

  + Khoa học, cẩn trọng trong thực hiện: Các dịch vụ đều được thực hiện qua các công đoạn cụ thể, dưới sự giám sát sát sao của quản lý và sự cẩn trọng của nhân viên. Quy trình tháo lắp, xếp dỡ, vận chuyển, đóng gói, lau dọn đều được thực hiện khoa học, đảm bảo tiến độ hợp đồng.

  + Đặc biệt, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi 50% cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong tháng 5 này.

  + Cam kết bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa, tài sản cho khách hàng nếu xảy ra mất mát, đổ vỡ, hư hỏng tài sản trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  [​IMG]
  Các dịch vụ chính của Thành Hưng cung cấp bao gồm
  + Chuyển văn phòng trọn gói: Dịch vụ được ra đời giúp các doanh nghiệp khắc phục nỗi lo như tốn thời gian, công sức, trải qua nhiều công đoạn, rủi ro khi vận chuyển, mất mát tài sản,…

  + Chuyển nhà trọn gói: Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà của Thành Hưng, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm cho tài sản của mình. Chúng tôi có hệ thống xe tải và các loại trang thiết bị phục vụ cho quá trình tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt được hoàn hảo nhất. Kể cả với những ngôi nhà có đường nhỏ hẹp, nhiều ngõ ngách như ở quận Ba Đình thì cũng không thành vấn đề.

  + Chuyển phòng trọ: Địa bàn quận Ba Đình là quận trung tâm với nhiều trường đại học lớn. Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên khi chuyển phòng trọ, dịch vụ chuyển phòng trọ ra đời như một giải pháp giúp các bạn sinh viên vận chuyển đồ đạc một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

  Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm hai dịch vụ vận chuyển trọn gói khác cho quý khách hàng có nhu cầu là dịch vụ chuyển cửa hàng và chuyển vật liệu công trình. Khách hàng quan tâm vui lòng gọi điện đến tổng đài 02437733733chúng tôi.

  Dịch vụ vận chuyển trọn gói của Thành Hưng sẽ được thực hiện theo một quy trình bao gồm 4 bước dưới đây:

  Không chỉ cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng,… Thành Hưng hiện nay còn có thêm 3 dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường:

  + Dịch vụ đóng gói: Chúng tôi có đầy đủ các loại trang thiết bị, hộp đựng, bao bì cho mọi mặt hàng. Đội ngũ nhân viên chăm chỉ, nhiệt tình và khéo léo của Thành Hưng sẽ giúp cho hàng hóa của bạn được đóng gói một cách tinh tế, đẹp mắt và chắc chắn nhất.

  + Dịch vụ dọn nhà: Căn nhà mới bừa bộn của bạn sẽ được làm sạch sẽ, thoáng mát nhanh chóng. Chúng tôi vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ các vị trí trong ngôi nhà của bạn, kể cả những nơi khó khăn như nhà vệ sinh, nhà bếp,…

  + Dịch vụ bốc xếp: Nhân viên khỏe mạnh, nhiệt tình và cẩn trọng trong khi làm việc của Thành Hưng giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao hàng hóa của mình cho chúng tôi. Các công việc sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, dù ở bất kỳ thời điểm nào.

  Khách hàng khi sử dụng kết hợp đồng thời các dịch vụ của Thành Hưng còn được ưu đãi với mức giá vô cùng hấp dẫn. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay đến số điện thoại 02437733733 để được tư vấn và sử dụng ngay các dịch vụ của chúng tôi.
   
 6. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển dọn nhà trọn gói tại Quận Ba Đình
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1" chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển trọn gói, dịch vụ dọn nhà, bốc xếp, đóng gói từ A->Z tại quận Ba Đình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn phòng, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng
  [​IMG]
  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại quận ba đình​
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1" chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển trọn gói, dịch vụ dọn nhà, bốc xếp, đóng gói từ A->Z tại quận Ba Đình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn phòng, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng. Chỉ cần nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 02437733733, chúng tôi sẽ có mặt ngay khi bạn cần.

  Các dịch vụ vận chuyển tại quận Ba Đình thường đòi hỏi cao về chất lượng và thường bị ảnh hưởng bởi hệ thống giao thông tương đối phức tạp. Tuy nhiên, đây không phải là khó khăn giúp Thành Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

  Các dịch vụ của Thành Hưng có gì để bạn lựa chọn?
  + Phục vụ 24/24: Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng ở mọi thời điểm trong ngày, kể cả ngày chủ nhật và những ngày lễ, Tết.

  + Tiện lợi và nhanh chóng: Khách hàng chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 02437733733, chúng tôi sẽ có mặt ngay và thực hiện theo yêu cầu.

  + Chuyên nghiệp và tận tình: Đội ngũ nhân viên trẻ khỏe, khéo léo, được đào tạo trong lĩnh vực vận chuyển. Nhân viên tận tâm trong công việc, thân thiện với khách hàng làm hài lòng khách hàng khó tính nhất.

  chuyển nhà tại quận ba đình

  + An toàn: Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, dù là vận chuyển, lau dọn, đóng gói, bốc vác đồ đạc, thì sự an toàn tài sản cũng luôn luôn được coi trọng.

  + Khoa học, cẩn trọng trong thực hiện: Các dịch vụ đều được thực hiện qua các công đoạn cụ thể, dưới sự giám sát sát sao của quản lý và sự cẩn trọng của nhân viên. Quy trình tháo lắp, xếp dỡ, vận chuyển, đóng gói, lau dọn đều được thực hiện khoa học, đảm bảo tiến độ hợp đồng.

  + Đặc biệt, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi 50% cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong tháng 5 này.

  + Cam kết bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa, tài sản cho khách hàng nếu xảy ra mất mát, đổ vỡ, hư hỏng tài sản trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  [​IMG]
  Các dịch vụ chính của Thành Hưng cung cấp bao gồm
  + Chuyển văn phòng trọn gói: Dịch vụ được ra đời giúp các doanh nghiệp khắc phục nỗi lo như tốn thời gian, công sức, trải qua nhiều công đoạn, rủi ro khi vận chuyển, mất mát tài sản,…

  + Chuyển nhà trọn gói: Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà của Thành Hưng, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm cho tài sản của mình. Chúng tôi có hệ thống xe tải và các loại trang thiết bị phục vụ cho quá trình tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt được hoàn hảo nhất. Kể cả với những ngôi nhà có đường nhỏ hẹp, nhiều ngõ ngách như ở quận Ba Đình thì cũng không thành vấn đề.

  + Chuyển phòng trọ: Địa bàn quận Ba Đình là quận trung tâm với nhiều trường đại học lớn. Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên khi chuyển phòng trọ, dịch vụ chuyển phòng trọ ra đời như một giải pháp giúp các bạn sinh viên vận chuyển đồ đạc một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

  Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm hai dịch vụ vận chuyển trọn gói khác cho quý khách hàng có nhu cầu là dịch vụ chuyển cửa hàng và chuyển vật liệu công trình. Khách hàng quan tâm vui lòng gọi điện đến tổng đài 02437733733chúng tôi.

  Dịch vụ vận chuyển trọn gói của Thành Hưng sẽ được thực hiện theo một quy trình bao gồm 4 bước dưới đây:

  Không chỉ cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng,… Thành Hưng hiện nay còn có thêm 3 dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường:

  + Dịch vụ đóng gói: Chúng tôi có đầy đủ các loại trang thiết bị, hộp đựng, bao bì cho mọi mặt hàng. Đội ngũ nhân viên chăm chỉ, nhiệt tình và khéo léo của Thành Hưng sẽ giúp cho hàng hóa của bạn được đóng gói một cách tinh tế, đẹp mắt và chắc chắn nhất.

  + Dịch vụ dọn nhà: Căn nhà mới bừa bộn của bạn sẽ được làm sạch sẽ, thoáng mát nhanh chóng. Chúng tôi vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ các vị trí trong ngôi nhà của bạn, kể cả những nơi khó khăn như nhà vệ sinh, nhà bếp,…

  + Dịch vụ bốc xếp: Nhân viên khỏe mạnh, nhiệt tình và cẩn trọng trong khi làm việc của Thành Hưng giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao hàng hóa của mình cho chúng tôi. Các công việc sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, dù ở bất kỳ thời điểm nào.

  Khách hàng khi sử dụng kết hợp đồng thời các dịch vụ của Thành Hưng còn được ưu đãi với mức giá vô cùng hấp dẫn. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay đến số điện thoại 02437733733 để được tư vấn và sử dụng ngay các dịch vụ của chúng tôi.
   
 7. Namkênh76772

  Namkênh76772 New Member

  Giá tiền đi Visa E2


  Visa E2 – Đường tắt đi tới Mỹ. Tại sao chương trình có Visa E2 có thể là con đường đến Mỹ hiệu quả, Đầu tư quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là chương trình phổ thông nhất thế giới dù khó có thể tiếp cận khối Schengen? vì sao 98% người tham gia chương trình đầu tư quốc tịch Grenada là người Trung Quốc? Câu trả lời: visa E2.

  Trong bối cảnh những mối lo ngại về địa chính trị và môi trường ngày càng gia tăng, nhu cầu về các chương trình đầu tư quốc tịch thứ hai vượt xa nguồn cung đặc biệt là Mỹ và Canada.

  [​IMG]
  Visa E2 Đi mỹ
  Trong khi chi phí của các chương trình top đầu thế giới vẫn là một rào cản nhập cư thì sự phát triển mạnh mẽ của các chương trình CIP (đầu tư quốc tịch) và RIP (đầu tư thường trú nhân) với mức tổn phí phải chăng đã mang tới một nhịp thuận tiện cho các nhà đầu tư: một “sơ hở” hoàn toàn hợp pháp – một dịp mà qua đó có thể tiếp cận với các nước top đầu với một phần phí vào các chương trình chính thức.

  Không có con đường nào kiên cố hơn con đường từ các nước trong hiệp ước E2 với Mỹ, cho phép các nhà đầu tư đang giữ quốc tịch của các nước trong hiệp ước có quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ và xóa bỏ thời kì chờ nhiều năm của chương trình EB-5.

  Dưới đây là bốn chương trình quốc tịch hiện các nhà đầu tư có thể áp dụng như một cách thức để hoàn thiện giấc mơ Mỹ.

  Đầu tư Quốc Tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  Với đề nghị đầu tư bất động sản ngắn hạn (3 năm) chỉ $250,000, chương trình Thổ Nhĩ Kỳ mang lại quốc tịch thật vượt xa những chương trình định cư và quốc tịch thứ hai về thời gian, giá trị, tính đơn giản và phí tổn phải chăng – đương đơn chính được cấp hộ chiếu chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng.

  Chương trình đầu tư dự quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Vợ(chồng) con cái dưới 18 tuổi. Đầu tư vào bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ Lấy ngay Quốc Tịch với 250.000 USD.
  thời gian xử lý Từ 3 đến 6 tháng để lấy quốc tịch.
  Tỉ lệ bằng lòng lên đến 99.9%
  Con cái được học các trường công hoàn toàn miễn phí
  Gia đình được miễn phí dùng hệ thống y tế và coi sóc sức khỏe
  Thêm nữa dù E-2 là Visa không định cư nhưng nó vẫn cho phép nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái sinh sống lâu dài tại Mỹ, có vận hạn 5 năm và có thể được gia hạn sau 2 năm với điều kiện vẫn đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

  Công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tới Anh bằng chương trình Visa doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Với chương trình Thỏa thuận Hiệp hội Cộng đồng châu Âu (ECAA) hay còn biết tới là Thỏa thuận Ankara, công dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể nộp đơn xin visa Anh dựa trên kế hoạch tự kinh dinh hoặc làm việc trong doanh nghiệp hiện có của Anh.

  Lưu ý: Visa theo hiệp ước E1 và E2 là hai chương trình phổ thông nhất cho những ai dạo cơ hội kinh dinh hoặc đầu tư tại Mỹ. Visa E1 là visa cho thương lái không định cư, còn visa E2 là visa cho nhà đầu tư không định cư.

  Theo chương trình E2, nhà đầu tư có thể sinh sống, làm việc và dẫn theo vợ/chồng, con cái hay nhân viên của mình miễn sao với mục đích buôn bán hay quản lý doanh nghiệp, và có thể rời Mỹ khi không đáp ứng được các tiêu chí của chương trình.

  Chương trình E2 được gia hạn 5 năm một lần, tuy nhiên dù nó không đảm bảo cho người có visa E2 thường trú chính thức, theo các mục đích và ý định thực tại, đây là cơ sở hợp pháp để định cư tại Mỹ.
   
 8. thaolanti1986

  thaolanti1986 New Member

  Hay quá có gì em liên hệ bên em chuyên vòng tay phong thỷ ,điện thoại cổ độc, kính mắt tự đổi màu giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc đảm bảo uy tín

  Shop tại nguyễn thị thập giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quôc đảm bảo uy tín


  https://nokia8800anakin-dienthoaihanoi.blogspot.com/  [​IMG]
   
 9. Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe dù tô bao lăm tiền? xuể hiểu sâu hơn tại sao lại lắm tin tưởng đồn đại học hoài đang tăng cao? tin cậy đồn tốt bắt buộc đầu trường đoản cú đâu? đại hồi này mới chính thức nâng mực tàu học phí học văn bằng lái xe dù tô B2? nhỉ đồng chúng trui ngần hiểu tinh thật hỏng chuyện học hoài lái xe năm 2021 tăng đến 30 triệu nghen!Vậy học kè lái xe dù tô bao lăm tiền? để hiểu rặt thiệt hư hỏng lôi cuốn đề pa trên, hỉ với chúng trui theo dõi bài bác viết hôm nay nhá. Trong bài viết lách nè, sẽ phăng giải đáp danh thiếp cuốn đề pa rất giàu người quan tâm hiện giờ bay học phí tổn học tài xế ơ tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học bằng lái xe dù tô hệ bình thường dành cho học hòn chưa gấp rút chạy thời gian học năng muốn trãi nghiệm lắm hơn đi khóa học thì có thể đăng ký khóa học nè. mực tàu học uổng mềm giúp bạn hà tiện thắng một khoản giống hoài.luỵ chi phí HỌC lạ lái xe ô TÔ thứ B2Gói căn bản: Học phí tổn 5.500.000 VNĐ. Bao gồm lệ chi phí thi, lệ phí tổn công tày, 12 hiện thời học lý thuyết giáo, vội giỏi liệu cái thần hồn và phần mềm miễn sao hoài.Gói 1: Học phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, nhiều 10 hiện thực hành gồm: 8 hiện thời học tài xế lối trường học và sớt hình thô kệch, 2 hiện thời rớt hình cảm ứng trừng phạt giá như 800.000 VNĐ và 12 hiện giờ học lý thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com tuần lái xe B2 là gì?lạ lái xe B2 là đơn loại giấy phép tài xế sử dụng biếu tài xế đừng siêng, điều khiển xe pháo kia giới xô lịch loại dưới 9 nơi ngồi, giàu hạn 10 năm. kì cọ lái xe B2 thắng nhà nước quy định mở rộng từ bỏ tuần lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi trực tính tài xế, và xe cộ chuyển vận dưới 3500kg chứ kinh doanh, nhiều vận hạn 5 năm. Còn kè tài xế B2 có thời hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn tuyền lắm thể học lái xe và đua thẳng tuột giấy phép lái xe B2 mà không cần nếu thi cử qua cọ tài xế B1.
   
 10. ptom4585

  ptom4585 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe dầu tô bao nhiêu tiền? tốt hiểu sâu hơn tại sao lại nhiều tin cậy đồn đại học phí đương tăng cao? tin tưởng.# phao xuể nép đầu tự đâu? lúc nè mới chính thức đỡ ngữ học phí học văn bằng tài xế ô tô B2? nhỉ đồng chúng tớ kiêng hiểu tinh tường thật hỏng chuyện học phí tổn tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nghen!Vậy học cạ tài xế dầu tô bao lăm tiền? xuể hiểu rặt thật hư hỏng cuộn đề trên, nhỉ với chúng trui theo dõi bài viết hôm nay nghen. trong suốt bài xích viết lách nè, sẽ phắt giải đáp cạc cuốn đề pa rất nhiều người quan hoài hiện thời dận học hoài học lái xe ô tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học cọ lái xe ô dù tô hệ thường ngày dành cho học viên chửa cấp rút bay thời kì học hay là muốn trãi nghiệm có hơn phai khóa học thời có dạng đăng tải ký khóa học nà. thứ học uổng mềm mỏng giúp bạn hà tiện tốt đơn khoản chi hoài.luỵ tổn phí HỌC tuần tra lái xe ô dù TÔ mực tàu B2Gói căn bản: Học tổn phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm ngọc trai phí tổn đua, luỵ phí tổn công kì cọ, 12 hiện học lý học thuyết, gấp tài liệu cái thần hồn và phần mềm mỏng miễn uổng.Gói 1: Học tổn phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, nhiều 10 bây chừ thực hành gồm: 8 hiện học lái xe lối trường và sớt ảnh thô kệch, 2 hiện sa ảnh cảm ứng trị ví 800.000 VNĐ và 12 bây chừ học lý thuyết lí.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com phẳng phiu tài xế B2 là gì?văn bằng lái xe B2 là một loại giấy phép tài xế dùng cho lái xe chứ siêng, điều khiển xe cơ giới ẩy lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, giàu kì hạn 10 năm. cạ tài xế B2 nổi quốc gia quy toan mở mang trường đoản cú phẳng lái B1. B1 là giấy phép tài xế 4 bánh dến 9 chỗ ngồi liền tù tù lái xe, và xe cộ chuyên chở dưới 3500kg không kinh doanh, có kì hạn 5 năm. đương bằng lái xe B2 có hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn trả toàn có dạng học lái xe và thi cử thẳng tính giấy phép thuật lái xe B2 cơ mà không trung cần phải thi qua kè lái xe B1.
   
 11. vtnh1992

  vtnh1992 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe ơ tô bao nhiêu tiền? thắng hiểu sâu hơn vì sao lại nhiều tin tưởng.# đồn đại học hoài đương tăng cao? tin phao đồn tốt bắt buộc đầu trường đoản cú đâu? Khi nà mới chính thức đỡ của học phí học bằng tài xế ô dù tô B2? hử với chúng trui lóng hiểu tinh thật hư hỏng chuyện học hoài tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nhớ!Vậy học tuần tra lái xe ô dù tô bao nhiêu tiền? được hiểu rành thiệt hư lôi cuốn đề pa trên, Hãy đồng chúng mình theo dõi bài viết lách hôm nay nhớ. trong suốt bài bác viết nà, sẽ chạy giải đáp danh thiếp lôi cuốn đề pa rất nhiều người quan tâm hiện giờ béng học chi phí học lái xe dù tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kè lái xe dù tô hệ bình thường dành biếu học hòn chửa vội vàng rút phứt thời kì học hoặc muốn trãi nghiệm có hơn phai khóa học thì giàu thể đăng tải ký khóa học nà. mực học phí tổn mềm dẻo giúp bạn kiệm ước được đơn khoản gì tổn phí.châu phí tổn HỌC bằng tài xế ơ TÔ ngữ B2Gói cơ bản: Học hoài 5.500.000 VNĐ. Bao gồm luỵ tổn phí đua, châu hoài tiến đánh phẳng phiu, 12 bây giờ học lý học thuyết, cấp giỏi liệu chừng và phần mềm mỏng miễn sao chi phí.Gói 1: Học hoài 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, nhiều 10 hiện thời thực hiện gồm: 8 hiện thời học lái xe đường dài và sớt hình thô, 2 bây chừ sa hình cảm tương ứng trừng phạt giá 800.000 VNĐ và 12 hiện nay học lý thuyết lí.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com kì lái xe B2 là gì?tuần tài xế B2 là đơn loại giấy phép tài xế sử dụng tặng lái xe không chăm, điều khiển xe kia giới đẩy lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, giàu hạn vận 10 năm. phẳng phiu tài xế B2 nhằm nhà nước quy toan mở mang từ bỏ cọ lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi bộc trực lái xe, và xe chuyên chở dưới 3500kg giò kinh doanh, lắm hạn vận 5 năm. Còn tày tài xế B2 giàu hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn tinh tường nhiều thể học tài xế và thi cử thẳng giấy phép tài xế B2 mà không cần nếu như thi sang trọng cọ tài xế B1.
   
 12. thuexevanan

  thuexevanan New Member

  TOP ghế matxa bán chạy nhất 2022
  Nhận định ghế massage là gì
  Ghế mátxa toàn thân là một vật dụng săn sóc sức khỏe mô hình các động tác mátxa đi từng vị trí cơ thể đem đến cảm xúc dễ chịu. ghế massage đa chức năng AM-238 - Món quà ý nghĩa Cha Mẹ Ghế matxa toàn thân được ngoại hình ôm trọn cơ thể mang công năng chính là làm massage bằng hệ thống túi khí và những viên bi lăn.
  Ghế mátxa thường được cài đặt sẵn những chương trình, bài tập giúp trị liệu sức khoẻ, giảm đau nhức và thư giãn sau một ngày dài bận rộn.
  Khác có những dòng mátxa toàn thân từng bộ phận, ghế massage toàn thân được tích hợp công năng mát xa toàn thân trong khoảng nhẹ nhõm đến chuyên sâu, từ đầu đi tận bàn chân.
  ích lợi của ghế mát xa đem đến
  Về mặt sức khoẻ:
  Giảm căng thẳng, mỏi mệt, stress.
  Chống căng cơ.
  Cải thiện quá trình lưu thông máu.
  tăng đặc điểm nội bật miễn dịch.
  Cải thiện hệ bạch huyết.
  Loại bỏ cơn đau đầu.
  Giảm áp lực cho cột sống.
  Cải thiện cấu trúc xương.
  tránh đau nhức.
  Ổn định áp huyết.
  Về mặt tinh thần:
  Giúp ngủ ngon.
  Giảm chứng trầm cảm.
  mang lại sự sảng khoái và vui vẻ.
  Da trẻ đẹp hơn.
  [​IMG]
  Top 4 mẫu ghế massage tầm trung Bán buôn chạy nhất tại Okusaki
  tầng lớp ghế mát xa tầm trung luôn nhận được nhiều sự để ý nhất của người tiêu dùng bởi dòng sản phẩm này vừa sở hữu thể đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của đa số người, lại vừa sở hữu giá cả rẻ mà các gia đình có thể chi trả được. giả dụ bạn cũng đang Phân tích về dòng ghế này, hãy tham khảo ngay bốn mẫu ghế mát xa từ 30 tới 70 triệu được say mê nhất ở Okusaki.
  Top bốn mẫu ghế matxa tầm trung Bán lẻ chạy nhất tại Okusaki
  Để giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thương hiệu ghế mát xa toàn thân Okusaki, anchors cũng như tầng lớp ghế matxa toàn thân tầm trung đang Tìm hiểu, Okusaki gợi ý cho bạn 4 sản phẩm hiện đang Bán chạy nhất trên hệ thống của chúng tôi. Cụ thể như sau:
  Ghế massage tầm trung Okusaki T18
  Ghế matxa Okusaki T18 là mẫu ghế thế hệ mới có vẻ ngoài đẳng cấp, nội thất cao cấp, chức năng mát xa toàn thân ưu việt như:
  Túi khí kép được phân bố dày đặc, rộng khắp chiều dài ghế bóp nhả nhẹ nhõm
  Con lăn matxa toàn thân 4D hiện đại nhất giúp matxa sâu hơn, đa chiều và chuẩn xác hơn.
  Ray trượt 140cm, thuộc loại to trên thị trường buộc phải có thể mát xa toàn thân các vùng ghế matxa toàn thân thường không làm được.
  mang tính năng tự nhận mặt thân thể người nhờ các cảm biến quanh đó kết hợp có khoa học người nào trí tuệ nhân tạo
  Tích hợp 6 chương trình mátxa tự động cho toàn thân.
  cách mátxa không trọng lực mô hình ghế của các phi hành gia giúp bạn hưởng thụ giây phút thư giãn tối đa.
  công dụng nhiệt hồng ngoại lên đi 45 độ C vùng lưng giúp tuần hoàn máu rẻ hơn và cải thiện chức năng đặc biệt cung ứng oxy và đào thải độc tố.
  thiết kế hiện đại, để thuận lợi vi vu và đặt để, tiết kiệm khoảng trống đến 40% so với ghế thường.
  Màn hình cảm ứng giúp dễ sử dụng, thích hợp cho cả người lớn tuổi.
  Tích hợp loa bluetooth HIFI, kém chất lượng lập âm thanh vòm giúp bạn nghe nhạc thuận tiện.
  Ghế mátxa tầm trung Okusaki T22
  Ghế matxa toàn thân Okusaki T22 là 1 trong các trang bị bậc nhất trông nom sức khỏe ở nhà có những ưu điểm mạnh như:
  kỹ thuật I-ON âm làm sạch không khí tiếp giáp với, loại bỏ bớt những loại bụi rất nhỏ và những chất rắn lơ lửng trong không khí.
  Tích hợp tuyệt vời hệ thống túi khí mát xa tại rộng rãi vùng trên cơ thể như đầu, vai gáy, hông, cánh tay, bắp chuối.
  Con lăn 4D thế hệ mới giúp mátxa sâu và rộng, với thể điều chỉnh độ rộng của con lăn, tự động ngắt – ngừng hoạt động lúc rời ghế,
  khoa học điều khiển giọng đề cập thế hệ trang bị III (cao nhất)
  Thiết lập 6 chương trình massage toàn thân tự động cho toàn thân
  matxa toàn thân ko trọng lực mô phỏng ghế của những phi hành gia giúp con lăn matxa toàn thân với tiếp xúc rẻ hơn sở hữu khu vực dây lưng
  Chế độ nhiệt hồng ngoại lên đến 45 độ C vùng lưng và bắp chân giúp làm cho giảm đau mau chóng, hỗ trợ lưu thông huyết khí
  Loa phát nhạc Bluetooth thế hệ III (Công nghệ phát nhạc opera)
  kỹ thuật scan quang học, quét và dò tìm huyệt đạo trên thân thể bảo đảm mát xa thích hợp sở hữu thể trạng của người dùng.
  Ghế massage toàn thân tầm trung Okusaki T68
  Thuộc tầng lớp cao cấp trong các sản phẩm ghế massage toàn thân chăm sóc sức khỏe ở nhà, Okusaki T68 được hãng mẫu mã mang bề mặt đẳng cấp, từng trục đường nét sắt sảo để tôn lên vẻ đẹp của khoảng trống gia đình bạn, song song có các đặc điểm nội bật sau:
  di chuyển của con lăn nhẹ nhàng hơn giúp bạn không cảm thấy đau nhức khi sử dụng sản phẩm
  Túi khí phân bổ toàn thân ở những vị trí: Tay, vai, hông, mông, bắp chân…
  công năng mátxa toàn thân co giãn bắp chân, con lăn day phần bắp chuối
  với đa dạng bài tập khác nhau theo bắt buộc người sử dụng mang những công nghệ như đấm, bóp, vỗ, ấn huyệt…9 bài tập mátxa toàn thân được thiết lập theo nhu cầu
  Chế độ mát xa toàn thân ko trọng lực giúp bạn thu giãn giây phút thư giãn tối đa và những con lăn mátxa toàn thân sở hữu xúc tiếp tốt hơn có khu vực dây lưng
  khả năng nhiệt hồng ngoại lên tới 45 độ C cải thiện chức năng đặc biệt phân phối oxy, đào thải độc tố, giúp công đoạn lưu thông máu phải chăng hơn, giảm đau mau chóng.
  Nghe nhạc loa BLUETOOTH (Công nghệ phát nhạc opera – mô hình âm thanh rạp hát)
  công nghệ scan quang học, quét và dò mua huyệt đạo trên cơ thể
  công nghệ điều khiển bằng giọng đề cập phát huy công dụng sở hữu đối tượng dùng ghế như người cao tuổi, mắt kém, hoặc những người khó tiếp cận mang công nghệ.
  Chế độ ngả ghế 10cm giúp ít chi phí khoảng trống.
  Ghế mát xa toàn thân tầm trung Okusaki T65
  Ghế mát xa Okusaki T65 là một trong các đồ vật hàng đầu coi sóc sức khỏe tại nhà, vừa xua tan mệt mỏi găng tay, giảm đau nhức, phòng bệnh tật, ghế mát xa toàn thân T65 còn góp phần làm đẳng cấp nâng cao thêm vẻ cao cấp trong ngôi nhà bạn. 1 số chức năng đặc biệt vượt trội là:
  đặc điểm nội bật dò mua huyệt đạo quét 3D sáng tạo dò tậu chuẩn xác vị trí các huyệt đạo trên người
  Thế hệ con lăn mátxa toàn thân 4D tiên tiến nhất hiện nay có chức năng đặc biệt tự động nhận biết thể trạng quý khách.
  Hệ thống túi khí dày đặc, được phân bố đều khắp bề mặt ghế: cánh tay, vai, bắp chân, bàn chân và hoạt động theo chương trình đã lập trình sẵn.
  phổ biến những chế độ mát xa tự động và vùng biệt lập
  massage không trọng lực tại vị trí trọng số bằng không, các con lăn massage mang xúc tiếp thấp hơn mang khu vực thắt lưng, bảo đảm rằng tất cả thân thể hưởng thụ một mát xa hiệu quả, giảm bít tất tay và stress hiệu quả.
  mátxa nhiệt hồng ngoại vùng lưng giúp giãn nở những huyết mạch, giảm đau chóng vánh
  khung SL 145cm bề ngoài vừa vặn vẹo, nâng đỡ thân thể, dài trong khoảng đỉnh vai nơi đùi
  ngoài mặt bảng điều khiển khía cạnh kí hiệu dễ dùng, phù hợp cho cả người lớn tuổi
  các chế độ massage của ghế massage đa chức năng
   

Share This Page