Các cương lĩnh cách mạng của Đảng năm 1930

Discussion in 'Bài Giảng Online' started by anhtran7693star, Apr 4, 2015.

 1. anhtran7693star

  anhtran7693star New Member

  Các cương lĩnh cách mạng của Đảng năm 1930
  Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1939
  Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939
  Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng 1939 - 1945
  Quá trình chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng Tháng 8
  Cao trào kháng Nhật cứu nước
  Cách mạng Tháng 8 năm 1945

  Phần 1: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng năm 1930


  Phần 2: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1939


  Phần 3: Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939


  Phần 4: Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng 1939 - 1945


  Phần 5: Quá trình chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng Tháng 8


  Phần 6: Cao trào kháng Nhật cứu nước


  Phần 7: Cách mạng Tháng 8 năm 1945
   

Share This Page