Nhờ mọi người giúp đỡ bài tập (Financial Markets & Insitutions)

Discussion in 'Hỗ Trợ - Giải Đáp' started by dungtvsb01223, Jul 9, 2014.

 1. dungtvsb01223

  dungtvsb01223 New Member

  Question 1 (1 point)
  Suppose the current annualized interest rate on a four-year security is 9.5%, while the current annualized interest rate on a two-year security is 8.7%. The Liquidity premium of the four-year security over the two-year security is 0.5%. Assume further that the Liquidity premium theory holds. Estimate the expected annualized interest rate on a two-year security two years ahead. (Use 4 decimal places for percentages.)

  Question 2 (1 point)
  You sell a call option on the ABC stock with an exercise price of $37 per share. The break-even point is $40. Assume that your counterpart will make his/her decision regarding the option on the expiration date.
  a) Calculate the premium on the call option. Be sure to give the relevant formula.
  b) Draw two graphs, one for you, and one for your counterpart, which show the payoff of the option depending on the market stock price prevailing on the expiration date. Be sure to specify which graph is yours.

  Question 3 (1 point)
  John purchased 10 shares of the XYZ stock on margin last year at the price of $40 per share. The required initial margin is 40% and the minimum maintenance margin is 25%. At which price will John first receive a margin call? Assume that six months later, the price of XYZ stock fell to $30 per share, calculate how much cash John would have to deposit into his margin account.

  Question 4 (1 point)
  A bond has following information: Par value = $1,000
  Maturity = 5 years Coupon rate = 7%
  Estimate the bond’s duration if the market rate is 8%?

  Question 5 (1 point)
  Estimate the portfolio duration

  [align=center] View attachment image001.jpg [/align]

  Question 6 (1 point)
  Estimate the portfolio duration?
  Bond Yield Par amount owned
  10% 4 year 8% $1 million
  8% 6 year 8% $ 2 million
  11% 7 year 8% $1 million

  Question 7 (1 point)
  Consider a currency swap in which the domestic party pays a fixed rate in foreign currency, the GBP, and the counterparty pays a fixed rate in USD. The notional principals are USD 50millions and GBP 30millions. The fixed rates are 5.6% in USD and 6.25% in GBP. Both sets of payments are made on the basis of 30 days per month and 365 days per year, and the payments are made semiannually.
  a) Determine the initial exchange of cash that occurs at the start of the swap.
  b) Determine the semiannual payments.
  c) Determine the final exchange of cash that occurs at the end of the swap.

  Question 8 (1 point)

  [align=center] View attachment image002.jpg [/align]

  a) What is the spot CHF/EUR cross-rate?
  b) What is the spot GBP/EUR cross-rate?
  c) Based on the exhibit, the euro is expected to appreciate by how much against the USD over the next year?
  d) Based on the exhibit, the USD is expected to appreciate by how much against the GBP over the next year?
  e) Over the next year, which currency is expected to appreciate against all the rest currencies?

  Question 9 (1 point)
  - Situation on April

  USD/EUR
  Spot 1.2632
  JUN Futures 1.2655
  SEP Futures 1.2703
  DEC Futures 1.2778

   Size of the contract: EUR 10 000
   Trader believes that EUR will fall against USD
  a) What would be the trader’s position in the contract?
  b) What would be his profit/loss if in December the spot FX rate is 1.2698?

  Question 10 (1 point)
  A Vietnam company needs to sell USD that it will receive in 90 days. Assume it can negotiate a traditional currency put option on dollar in which the exercise price is VND20,000 and the premium is VND1,000 per unit. Alternatively, the company can negotiate with a commercial bank to obtain a conditional currency option that has the exercise price of VND20,000 and a trigger of VND21,000.
  What is the net gain/loss of the company if it uses traditional option or conditional option in 3 scenarios:
  • At expiration date, spot rate < VND20,000
  • At expiration date, VND20,000 < spot rate < VND21,000
  • At expiration date, spot rate > VND21,000
   
 2. CóVayCóTrả

  CóVayCóTrả Administrator

  1)
  (1 +i4)^4 = (1 + i2)^2 . (2 +2i2)^2 + LP <=> (1 + 0,095)^4 = (1 +0,087)^2 . (1 + 2i2)^2 + 0,005
  => 1,4376 = 1,181569. (1+2i2)^2 + 0,005 => (1 + 2i2)^2 = 1,2125 => 2i2 = 0,1011 ~ 10,11 %

  2)
  a) Break -even point
  BEP = Ec + Pr => Pr = BEP - Ec = 40 - 37 = $ 3

  b) hình vẽ mình lười: bạn tự vẽ nhé ;P

  3)
  10 shares XYZ at P=$40
  MR = 40%, Maintance margin = 25%. P decline to $30
  Equity need = 40% .(40.10) = $160
  Borrowing = 400 - 160 = $240
  Cash have to deposit:
  P.N - (I-E) + c / P.N = 0,25
  <=> (30.10 -240 + c) / (30.10) = 0.25 => C = 75 -60 = $15

  4) Ct = 1000 . 7% = 70
  tổng Ct.t/(1+k)^t = 795,56
  (70/0,08). [1- (1/(1+0,08)^5)] = 279,49
  DUR = 795,56/279,49 = 2,85

  5)
  w1 = 4000000/9609961 = 0,416
  w2 = 4231375/9609961 = 0,4403
  w3 = 1378586/9609961 = 0,1437
  portfolio duration = w1.d1 + w2.d2 + w3.d3 = 0,416 x 3,861 + 0,4403 x 8,047 + 0,1437 x 9,168 = 6,465

  6)
  Bond 1: Ct = 1m . 10% = 100000
  tổng Ct.t/(1+l)^t = 796221,96
  (100000/0,08) . [1-(1/(1+0,08)^4)] = 331212,68
  D1 = 796221,96/331212,68 = 2,4

  Bond 2: Ct = 2m . 0,08 = 160000
  tổng Ct.t/(1+k)^t = 2423384,56
  (160000/0,08). [1-(1/(1+0,08)^6)] = 739660,75
  D2 = 2423384,56/739660,75 = 3,276

  Bond 3: Ct = 1m . 11% = 110000
  tổng Ct.t/(1+k)^t = 2115364,48
  (110000/0,08) . [1 - (1/(1+0,08)^7)] = 572700,7
  D3 = 2115364,48/572700,7 = 3,694

  w1 = 331212,68/1643574,13 = 0,2
  w2 = 739660,75/1643574,13 = 0,45
  w3 = 572700,7/1643574,13 = 0,35

  portfolio duration = w1.d1 + w2.d2 + w3.d3 = 0,2 x 2,4 + 0,45 x 3,276 + 0,35 x 3,694 = 3,2471

  7)
  a) Domestic party sẽ trả 50 tỷ USD
  counterparty trả 30 tỷ GBP
  b) semiannual payment:
  Domestic party pay = 30m . 0,0625 .180/365 = 924657,7 (GBP)
  counterparty pay = 50m. 0,056 . 180/365 = 1380821,9 (USD)
  c) Dosmestic trả 30 tỷ GBP
  Counterparty trả 50 tỷ USD

  8)
  a) CHF/EUR = (USD/EUR).(CHF/USD) = 1,3960 . 0,9585 = 1,3381
  b) GBP/EUR = (USD/GBP)^-1 . USD/EUR = (1/1,5850) . 1,3960 = 0,8808
  c) (ES - SR/SR).100 = [1,3863-1,3960)/1,3960] .100 = -0,695
  d) [(ES -SR)/SR].100 = { [(1/1,5794) - (1/1,5850)]/(1/1,5850) }.100 = 0,3546%
  e) EUR giảm so với USD, USD giảm so với CHF, GBP giảm so với USD
  => CHF tăng so với tất cả các đồng khác

  9)
  a) Trader nên bán EUR hợp đồng tương lai, mua quyền bán, bán quyền mua khi mà anh ta tin rằng đồng EUR giảm so với USD
  b) DEC futures = USD/EUR = 1,2778
  spot FX = USD/EUR = 1,2698
  profit = (FR-S).10000 = (1,2778-1,2698).10000 = 80 (USD)

  10)
  Traditional option:
  BEP = 20000 - 1000 = 19000 (VND)
  Spot rate<20000 => exercise
  20000<Spot rate<21000 => loss
  Spot rate>21000 => loss

  Conditional option
  Trigger point: VND/USD = 21000
  Spot rate<20000 => Exercise & not pay premium
  20000<Spot rate<21000 => Not exercise
  Spot rate > 20000 => Not exercise & pay premium twice (2000 VND per unit)

  (những bài yêu cầu vẽ đồ thị bạn tự tìm hiểu và vẽ nhé, bài 4 & 6 bạn nên kẻ thêm bảng tính Ct.t/(1+k)^t của từng năm để cho rõ nhé - bảng dài nên mình ko up :D )

  Nếu bài giải mình thực sự giúp được cho bạn, mình mong bạn hãy giúp đỡ chúng mình (dĩ nhiên nó dựa trên tính tự nguyện). Xin hãy like,share....cho diễn đàn. Nếu có gmail xin hãy đăng nhập Gplus và làm theo hướng dẫn của bạn admin: Hà Hải Định.
  "Chúng mình thực sự không thể làm thế này nữa trừ khi ai đó trong các bạn ủng hộ & chia sẻ về diễn đàn. Mình hi vọng bạn sẽ làm thế và xin bạn hãy khẩn trương lên"
   
 3. dungtvsb01223

  dungtvsb01223 New Member

  Thank you, Vinamilk :D
   
 4. anhtran7693star

  anhtran7693star New Member

  bạn bấm máy tính sai ở kết quả câu 5 phải là 6,465
  câu 6: Bond 3 có market value = (110000/0,08) . [1 - (1/(1+0,08)^7)] = 572700,7
  bên dưới ở w3 thì bạn viết đúng 572700,7. Bạn fix số ở market value nhé

  Bạn xem lại và bấm máy tính lại xem nhé
   
 5. CóVayCóTrả

  CóVayCóTrả Administrator

  mình đã test lại và xác nhận có lỗi do bấm máy tính. Cám ơn bạn nhé, mình fix lại rồi. Bạn test lại giúp mình có lỗi gì báo lại để mình fix nhé. Sr dungtvsb01223
   
 6. duongng502

  duongng502 New Member

  ngon! :lol:lol:lol
   
 7. nhatbeo123

  nhatbeo123 New Member

  Cảm ơn Đồng Tâm đã soi sáng cuộc đời chúng tớ TT___TT
  Ký tên: Thanh Nhàn <3
   
 8. admin

  admin Administrator Staff Member

  nhàn béo hay nhật béo thế :lol
   
 9. profilethuc3

  profilethuc3 New Member

  Thanks. UP TOP cho bạn.
   
 10. slovinhnep

  slovinhnep New Member

  Những ưu điểm của phần mềm quản lý shop Vinemacc


  - sử dụng công nghệ điện toán đám mây:
  -> san sớt: Bạn có thể san sẻ các thiết bị như PC, máy tính bảng, smarthphone, laptop
  -> Linh hoạt: Bạn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, bất kể khoản cách vật lý, phần mềm quản lý shop Vinemacc sử lý dữ liệu theo thời kì thực
  -> An toàn:
  Không mất dữ liệu: Hệ thống dữ liệu được lưu trử tại center data FPT (đạt chuẩn center data quốc tế): gồm 5 server cực mạnh, chạy theo mô hình Replication, đồng bộ hóa tức khắc giữa 5 server, khi một trong số đó bị sự cố hệ thống vẫn hoạt động thường ngày (vì dữ liệu trên 5 server là giống nhau)
  Không rò rỉ dữ liệu: Do phần mềm quản lý shop Vinemacc dùng công nghệ Webservice, nên ắt các nhân viên lập trình sẽ không can thiệp dữ liệu của khách hàng, thậm chí không biết server, data của khách hàng đặt ở đâu.

  - Tính năng in mã vạch thông minh: Việc in mã vạch nhiều khi đó là chuyện phải làm hàng ngày của các siêu thị dùng mã vạch riêng, và họ làm một cách rất thủ công và vất vã. Nhưng đối với phần mềm quản lý shop Vinemacc việc đó khôn cùng đơn giản vì Vinemacc có giải pháp thông minh.
  - Tính chức năng cộng đồng: Phần mềm quản lý bán hàng được nâng cấp liên tiếp mà bạn không hề tốn phí, các chức năng của khách hàng được chia sẽ cho quờ khách hàng còn lại, như vậy bạn sẽ không bị lỗ thời khi sử dụng phần mềm quản lý shop Vinemacc trong thời kì lâu.
  - Tính năng phân tích tồn kho ngày: Khái niệm tồn kho ngày không phải bạn xem tồn kho theo ngày mà bạn đang muốn biết sản phẩm đó bán bao lăm ngày nữa thì hết kho (tồn kho bao nhiêu ngày)
  => Khi lên kế hoạch đặt hàng, bình thường bạn phải lên danh sách các sản phẩm hệ trọng đến nhà cung cấp đó, sau đó lọc ra các sản phẩm hết hàng, sản phẩm còn hàng
  => Quyết định đặt hàng: sản phẩm hết thì đặt, còn thì không đặt hoặc đặt ít. Như vậy lúc nào bạn cũng phải bao tay tính để đưa ra số lượng cần đặt.
  => Nhưng với tính năng đặt hàng của he thong sẽ giúp bạn chuyện đó. Hệ thống sẽ đưa ra các mặt hàng cần đặt, gợi ý cho bạn số lượng cần đặt để phù hợp với thời gian bán, vốn.... Bạn có thể tham khảo thêm phần mềm quản lý kho của Vinemacc

  - Phiên bản đa ngôn ngữ: phần mềm quản lý shop nâng cấp lên phiên bản đa tiếng nói, hiện tại đã sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh, kế hoặc sẽ dịch tiếp các tiếng nói khác trong thời kì sớm nhất mà không ảnh hưởng để code hoặc khả năng hoạt động của phần mềm. vận dụng cho các công ty nước ngoài hoặc các doanh nghiệp trong nước có lãnh đạo là người nước ngoài

  [​IMG]

  Các chức năng cơ bản

  1/ Quản lý doanh số: xem và phân tách doanh số bán theo khách hàng, sản phẩm, nhân viên, khu vực, ngày bán...
  2/ Quản lý xuất nhập tồn kho: Xem và phân tích báo cáo tồn kho.
  3/ bẩm lợi nhuận.
  4/ Quản lý ngày kết sổ.
  5/ Hỗ trợ nghiệp vụ điều chỉnh kho
  6/ Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ quản lý kho
  7/ tương trợ đầy đủ các tính năng quản lý bán hàng.
  8/ Phần mềm quản lý shop, Hỗ trợ chức năng tích lũy điểm, đọc mã thẻ khách hàng.
  9/ Phần mềm quản lý shop có chức năng quản lý và tạo mã quà, tạo mã giảm giá, và mã các chương trình khuyễn mãi.
  10/ Hỗ trợ xác thực khách hàng qua tin nhắn SMS khi nhận quà (có thể không dùng giấy tờ tùy thân để xác minh)
  11/ Phân nhóm khách hàng như: Khách hàng thành viên, khách hàng VIP, khách hàng thân thiết...
  12/ Phần mềm quản lý shop Hỗ trợ đặt hàng qua website bằng công nghệ điện toán đám mây, đồng bộ hóa dữ liệu với phần mềm bán hàng tại siêu thị, shop
  13/ Chức năng cân bằng kho, tương trợ chức năng kiểm kho bằng máy kiểm kho.
  14/ Tích hợp dễ dàng các thiết bị Máy in bill, két tiền đóng mở bằng phần mềm, máy quét đa tia, đơn tia, màn hình hiển thị giá...

  Thiết kế website bởi thiết kế web Vina

  http://vnns.vn
   
 11. HuynhSEO5944

  HuynhSEO5944 New Member

 12. HoSEO8293

  HoSEO8293 New Member

 13. HoangSEO6977

  HoangSEO6977 Member

 14. HoangSEO6977

  HoangSEO6977 Member

 15. gomsviet5

  gomsviet5 Member

  KHUYẾN MÃI = COMBO DU LICH HÈ GIÁ RẺ 2020

  ----- CHỈ DUY NHẤT T5 - T6/2020 -------  Combo 3N2Đ Hà Nội - Đà Nẵng: 1990K

  Combo 4N3Đ Hà Nội - Đà Nẵng: 2390K

  Combo 3N2Đ Hà Nội - Nha Trang: 1990K

  : Combo 4N3Đ Hà Nội - Nha Trang: 2390K

  : Combo 3N2Đ HN - Quy Nhơn: 2290K

  Combo 4N3Đ HN - Quy Nhơn: 2690K

  Combo 3N2Đ HN - Phú Quốc: 2190K

  Combo 4N3Đ HN - Phú Quốc: 2690Khttp://www.onesviet.com

  Combo bao gồm:

  Vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội tới các điểm + 7kg xách tay.

  : 02 – 03 đêm nghỉ tại khách sạn 3 sao gần biển.

  02 – 03 bữa sáng tại khách sạn.

  xe Đưa đón sân bay Phú Quốc dành cho combo Phú Quốc 4N3Đ

  Ghi chú đặc biệt:

  Bán từ 02 combo trở lên.

  Phụ thu trẻ em tùy từng combo.

  Số lượng có hạn dành cho những combo đi trong tháng 5 – 6 năm 2020.

  ☎️0986 509039
  Website : www.onesviet.com

  http://onesviet.com/news/khuyen-mai-combo-du-lich-he-gia-re-2020-4337.html
   

Share This Page