Đồng Tâm

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14572|Trả lời: 0

Chuỗi giá trị (value chain) là gì?

[Lấy địa chỉ]

805

Bài viết

0

Bạn bè

110k

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 26-6-2013 09:49:23 |Xem tất
Để hiểu rõ hơn về các hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng. Một công cụ hữu ích để phân cách doanh nghiệp trong một chuỗi các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng được gọi là: value chain.
5 e/ S2 e4 l1 A* ~Vậy, value chain được hiểu là chuỗi/tập hợp các hoạt động của doanh nghiệp mà moi hoạt động góp phần gia tăng giá trị để chuyển các nguồn lực thành sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng. Porter định nghĩa các hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ tạo ra giá trị gia tăng, được thể hiện bởi sơ đồ sau:' a3 x+ W- ~$ W
Hình: Porter’s Generic Value Chain
6 Z  U( J3 `7 I0 i( G
Các hoạt động chính tạo giá trị gia tăng:8 g! T0 \4 `+ s
Inbound Logistics: tiếp nhận và lưu trữ nguyên vật liệu, cung cấp nguyên vật liệu theo yêu cầu.9 Z3 F7 g, t9 e" ]: Q3 ?
Operations: các quy trình xử lý đầu vào tạo ra sản phẩm và dịch vụ hoàn thiện.' u- ^) @, h  p5 U+ p6 R! l- R
Outbound Logistics: kho bãi lưu trữ và phân phối sản phẩm/dịch vụ9 W, k; G  d7 Z/ h& t/ b
Marketing & Sales: tiếp thị sản phẩm/dịch vụ và bán hàng.9 v1 U" r) ?, y# u; N8 k% E
Service: hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ.8 m; o, h, e" c; i3 n8 p4 u* R/ t
# a' l2 L5 s) P! q. @; _7 x
Các hoạt động chính nhằm mục đích hỗ trợ:8 v3 N3 q% |! Z4 x
The infrastructure of the firm: cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát, văn hóa công ty, …/ v1 |, T  Q$ z& s/ b
Human resource management: tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên, …
4 u. J; F% f$ ]. k0 I. FTechnology development: áp dụng công nghệ để hỗ trợ các hoạt động gia tăng giá trị.
/ X0 r; Q2 q& s) i/ r) F" VProcurement: thu mua nguyên vật liệu, nguồn cung cấp, thiết bị, …
+ ]+ z) F9 ]' G: lVd: Một doanh nghiệp có chuỗi hoạt động chính làm gia tăng giá trị như sau, A > B > C$ l$ F9 @/ @" W1 C
Giả sử đầu vào là: x -> qua hoạt động A -> sẽ được cộng thêm 1 giá trị gia tăng là: a’. Tương tự như vậy, qua các hoạt động B và C -> sẽ được cộng thêm 1 giá trị gia tăng là: b’ + c’
# k% a& t; O* q0 v4 h5 x4 j2 H) U2 o/ Y3 ?4 ]6 K% z. H
Sau khi đi qua chuỗi hoạt động chính -> tổng giá trị là: x + a’ + b’ + c’. Ngoài ra, ngoài giá trị về vật lý(a’, b’, c’), sẽ được cộng thêm vào 1 giá trị vô hình x’ -> giá trị gia tăng được cộng thêm bởi khách hàng.( K& U$ l- T: F& c6 g0 w& `% I) k

% b; v2 s& n5 n! e& EGiá trị cuối cùng: x + a’ + b’ + c’ + x’% R/ T6 h6 q& {& o
Value chain là một công cụ hữu ích trong việc xác định các năng lực cốt lõi của doanh nghiệp và các hoạt động chính của doanh nghiệp. Value chain thích hợp và tích hợp cao sẽ tạo lợi thế cạnh tranh (mà đối thủ cạnh tranh khó có thể bắt chước) cho doanh nghiệp:
$ t7 [/ Y$ z. [
: L* Z5 A+ C3 ~" Z1 U9 X9 DCost advantage: bằng việc giảm và tiết kiệm chi phí -> tăng giá trị gia tăng.
% f9 g* `7 H$ r: J: Y6 j7 HDifferentiation: băng việc thích hợp và tích hợp cao tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.) j$ Q4 b) p/ P6 V3 d# E9 z) ~- z

8 q3 X' }2 K' b8 Q6 X& e' Q! a& {Cost Advantage- \4 A, x8 Z( }# R
Sau khi đã định nghĩa xong chuỗi giá trị, tiến hành phân tích chi phí, bác Porter định nghĩa 10 chi phí tác động đến các hoạt động của chuỗi giá trị:
. M4 H; p  v) Y1 P, fTăng hay giảm lợi ích kinh tế theo gia tăng quy mô;
2 A: _, ?6 ~6 Q# _+ iSự họ hỏi trong Doanh nghiệp;0 }5 W2 j/ m" l" U. U
Cơ cấu của mức sử dụng năng lực sản xuất;
& x7 c1 w+ ]5 V& c: VCác mối liên kết xung quanh hoạt động của Doanh nghiệp;1 F0 O) Y0 K3 Z( @( I
Sự tương quan qua lại, các mối quan hệ bên trong, xung quanh các đơn vị kinh doanh;# Z' ~5 }+ h; I! u( a$ k
Mức độ tích hợp;/ n& l4 H0 X6 j6 C
Lựa chọn thời điểm;
+ m& n7 e5 z6 V' K/ kCác chính sách của Doanh nghiệp;
5 P8 y5 S# Y( ]. ^7 C# i3 [Vị trí địa lý;
  w( b3 P+ n) Z# VCác yếu tố mang tính chất thể chế: quy định, thuế, …
& e$ e( l1 [: H1 o$ z
& w4 C- j$ g9 \# \Một công ty có được lợi thế chi phí bằng cách kiểm soát các đơn vị kinh doanh tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.' i: Y+ W+ ^0 F! n
Lợi thế chi phí cũng có thể được thực hiện thông qua việc cấu hình lại chuỗi giá trị. Cấu hình lại có nghĩa là thay đổi cơ cấu sản xuất như một quy trình mới, các kênh phân phối mới, hoặc bán hàng thông qua phương thức mới. Vd: FedEx cấu trúc lại dịch vụ vận chuyển hàng nhanh bằng việc mua máy bay riêng của mình, thực hiện một trung tâm và hệ thống thông tin của riêng mình./ \/ K2 C! Q. c9 o) [3 h9 ?7 S1 u8 K
6 e2 f! H9 T1 ~2 g3 f. j
Differentiation! k; M6 b9 C8 L6 m0 I  D5 F
Một lợi thế khác biệt có thể phát sinh từ bất kỳ tại phần nào của chuỗi giá trị. Vd: hoạt động mua sắm các đầu vào mà là duy nhất và không phổ biến rộng rãi đến đối thủ cạnh tranh có thể tạo ra sự khác biệt.
' B; h# w$ B4 l$ @4 oSự khác biệt bắt nguồn từ tính độc đáo. Một lợi thế khác biệt có thể đạt được bằng cách thay đổi hoạt động của chuỗi giá trị để tăng tính độc đáo trong sản phẩm cuối cùng hoặc bằng cách cấu hình lại các chuỗi giá trị.8 N0 {( Z$ M0 U
" o, N# i) Z: l& H  W. V
Bác Porter xác định một số yếu tố tác động đến sự độc nhất:
$ k  G: @7 p" o4 ?+ ]Lựa chọn chính sách cho Doanh nghiệp;
% D0 g6 `& w6 \4 eCác liên kết xung quanh các hoạt động;
8 m7 W! }' p9 F/ ^5 `& |2 qLựa chọn thời điểm;5 ]( m: O5 I. H( X/ b
Vị trí;
% e, b" D5 V, @/ wSự tương quan qua lại;
4 k6 j! U! }& ]Sự học hỏi;
# E1 V. m* R: p3 N( K) R  aSự tích hợp;, D) J1 \% C  e0 r
Quy mô (Vd: Với quy mô lớn, có thể thực hiện được các cách thức độc nhất mà quy mô nhỏ không thể làm được)# r4 b4 m9 i3 \% u% J8 ~

5 a: {% W; K, fCác yếu tố mang tính thể chế.
! k' f0 R4 X! A8 C; ^0 z; r
2 H# I& ^9 C& [6 Z( P7 K( D1 m$ rSự khác biệt thường dẫn đến chi phí cao hơn, đòi hỏi sự cân bằng giữa chi phí và sự khác biệt.9 f0 [0 X# d9 z. a
Có một số cách mà trong đó Doanh nghiệp có thể cấu hình lại chuỗi giá trị của nó để tạo ra tính độc đáo: thực hiện quá trình công nghệ mới, sử dụng các kênh phân phối mới … Nhưng trên hết, Doanh nghiệp cần phải được sáng tạo để phát triển một chuỗi giá trị mới phù hợp với ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, làm tăng sự khác biệt của sản phẩm.
" ~' t/ \$ r* R  Q' K/ x6 V3 p  X8 d+ J* D% B  Q: t
Tại buổi hội thảo của bác Porter ngày 30/11/2010 có nói: “… có một xu hướng tự nhiên của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là làm sao trở thành công ty tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Một công ty đóng tàu tốt nhất, một ngân hàng tốt nhất, một công ty thực phẩm tốt nhất … Thế nhưng đó lại là một cái bẫy. Phải là người độc nhất”8 @& g; ^2 S9 H
  D% c# A& H+ n$ i& _3 a, i0 y
“Bởi vì trong cạnh tranh thì không có công ty nào là tốt nhất, trong bất cứ ngành nào”, Bác Porter lý giải. Công ty tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu mà chúng ta cố gắng đáp ứng, trong khi đó nhu cầu thì rất khác nhau. Ví dụ, cái xe nào là tốt nhất? Chẳng có cái xe nào tốt nhất cả, mà tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, phụ thuộc vào số tiền khách hàng muốn chi trả, vào sự sử dụng chiếc xe khách hàng sẽ sở hữu. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu nào mà bạn cố gắng đáp ứng được.
" `' e- V* H+ I- _% Q" i+ M0 O5 l- t1 T% Z" n% y4 N
“Do đó, khi tính đến chiến lược, bạn không thể nghĩ đến việc trở thành người tốt nhất, mà phải nghĩ làm sao mình trở thành độc nhất (unique). Làm sao tạo nên giá trị độc đáo, đem lại cho khách hàng của mình, dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào”.
6 p  g+ ], C3 i% B# |7 C, E8 W7 g" d) a
Bác Michael Porter nhấn mạnh, sai lầm tồi tệ nhất trong chiến lược là tham gia vào cuộc cạnh tranh về cùng một sản phẩm giống nhau. Điều đó sẽ khó đem lại thành công, với bất kỳ ai, và nó cũng không tốt cho khách hàng vì họ không có sự lựa chọn nào khác.
4 z0 ^2 t7 d9 m$ a$ `2 u
3 \, a6 l* a$ |$ H( E3 X4 b“Nói cách khác, chiến lược có thể đem lại thành công là bạn phải đem lại sự lựa chọn khác cho khách hàng, giúp mang lại vị trí độc quyền của công ty”.

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

Phút đầu gặp gỡ người trao
Toàn câu vô nghĩa thấp cao miệng đời
Sĩ phu giữ ý giữ lời
Hoa khai ngọc thốt ý lời trung ngôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng kýLưu trữ|Mobile|học kế toán trưởng|biareview|dự án vinhomes gardenia|chung cư vinhomes metropolis|phương pháp khởi nghiệp tinh gọn|chiến lược hoạch định marketing|xây dựng phát triển thương hiệu|văn hóa phồn thực phương đông|chân lý triết học phương tây|tâm lý học hành vi cá nhân|phạm trù nguyên lý siêu hình học|hệ thống tín ngưỡng hầu đồng|quản trị kinh doanh như thế nào|bài học làm giàu thành công|kỹ năng công tác truyền thông|tư tưởng chính trị khổng tử|nhập môn kinh tế học tân cổ điển|chủ nghĩa tự do hiện đại|tổ chức tôn giáo hiện sinh|mô hình ý tưởng startup|sách hay luân lý nho giáo|quan điểm nghệ thuật cải lương|triết lý phật học cơ bản|kiến thức phân tích tài chính|sơ đồ quy trình SIPOC|khái niệm so sánh benchmarking là gì|giáo trình định nghĩa logic học|lý thuyết tư duy phê phán|lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả|lịch sử trường phái Marxist|câu chuyện doanh nhân thành đạt|lý luận lãnh đạo cấp độ|thiết kế ma trận yếu tố nội bộ|tổng quan nguyên tắc giao tiếp|học thuyết nghiên cứu âm dương ngũ hành|tuyên ngôn phong trào dân chủ|định luật thông điệp pr|đăng ký công ty đại chúng|Dự Án An Thịnh Luxury Tower|mở bán vinhomes trần duy hưng|vinhomes green bay|bảng giá vinhomes skylake|vinhomes riverside|vinhomes central park|Công ty nội thất Dương Gia|https://noithatduonggia.vn|tư vấn, thiết kế, thi công nội thất chuyên nghiệp|Đồng Tâm Info. + Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải . + Truy cập website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn! + Mọi vấn đề xin liên hệ email: dinhhhsb00961@gmail.com Contact to Administrator : Hà Hải Định (01629201076;) DMCA.com Protection Status

GMT+7, 24-5-2018 09:34 , Processed in 0.026404 second(s), 24 queries .


Powered by X2.5

Lên trên