Đồng Tâm

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 2000|Trả lời: 9

Nhờ mọi người giúp đỡ bài tập (Financial Markets & Insitutions)

[Lấy địa chỉ]

814

Bài viết

0

Bạn bè

2554

Điểm

Thành viên sáng giá

Rank: 6Rank: 6

Đăng lúc 9-7-2014 13:42:42 |Xem tất
Question 1 (1 point)
Suppose the current annualized interest rate on a four-year security is 9.5%, while the current annualized interest rate on a two-year security is 8.7%. The Liquidity premium of the four-year security over the two-year security is 0.5%. Assume further that the Liquidity premium theory holds. Estimate the expected annualized interest rate on a two-year security two years ahead. (Use 4 decimal places for percentages.)

Question 2 (1 point)
You sell a call option on the ABC stock with an exercise price of $37 per share. The break-even point is $40. Assume that your counterpart will make his/her decision regarding the option on the expiration date.
a)        Calculate the premium on the call option. Be sure to give the relevant formula.
b)        Draw two graphs, one for you, and one for your counterpart, which show the payoff of the option depending on the market stock price prevailing on the expiration date. Be sure to specify which graph is yours.

Question 3 (1 point)
John purchased 10 shares of the XYZ stock on margin last year at the price of $40 per share. The required initial margin is 40% and the minimum maintenance margin is 25%. At which price will John first receive a margin call? Assume that six months later, the price of XYZ stock fell to $30 per share, calculate how much cash John would have to deposit into his margin account.

Question 4 (1 point)
A bond has following information: Par value = $1,000
Maturity = 5 years Coupon rate = 7%
Estimate the bond’s duration if the market rate is 8%?

Question 5 (1 point)
Estimate the portfolio durationQuestion 6 (1 point)
Estimate the portfolio duration?
Bond                       Yield               Par amount owned
10% 4 year          8%                 $1 million
8% 6 year                8%                 $ 2 million
11% 7 year                8%                 $1 million

Question 7 (1 point)
Consider a currency swap in which the domestic party pays a fixed rate in foreign currency, the GBP, and the counterparty pays a fixed rate in USD. The notional principals are USD 50millions and GBP 30millions. The fixed rates are 5.6% in USD and 6.25% in GBP. Both sets of payments are made on the basis of 30 days per month and 365 days per year, and the payments are made semiannually.
a)        Determine the initial exchange of cash that occurs at the start of the swap.
b)        Determine the semiannual payments.
c)        Determine the final exchange of cash that occurs at the end of the swap.

Question 8 (1 point)a)        What is the spot CHF/EUR cross-rate?
b)        What is the spot GBP/EUR cross-rate?
c)        Based on the exhibit, the euro is expected to appreciate by how much against the USD over the next year?
d)        Based on the exhibit, the USD is expected to appreciate by how much against the GBP over the next year?
e)        Over the next year, which currency is expected to appreciate against all the rest currencies?

Question 9 (1 point)
- Situation on April

                   USD/EUR
Spot                                         1.2632
JUN Futures                         1.2655
SEP Futures                                 1.2703
DEC Futures                         1.2778

        Size of the contract: EUR 10 000
        Trader believes that EUR will fall against USD
a)        What would be the trader’s position in the contract?
b)        What would be his profit/loss if in December the spot FX rate is 1.2698?

Question 10 (1 point)
A Vietnam company needs to sell USD that it will receive in 90 days. Assume it can negotiate a traditional currency put option on dollar in which the exercise price is VND20,000 and the premium is VND1,000 per unit. Alternatively, the company can negotiate with a commercial bank to obtain a conditional currency option that has the exercise price of VND20,000 and a trigger of VND21,000.
What is the net gain/loss of the company if it uses traditional option or conditional option in 3 scenarios:
•        At expiration date, spot rate < VND20,000
•        At expiration date, VND20,000 < spot rate < VND21,000
•        At expiration date, spot rate > VND21,000

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

803

Bài viết

0

Bạn bè

110k

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 10-7-2014 21:33:30 |Xem tất
1)
(1 +i4)^4 = (1 + i2)^2 . (2 +2i2)^2 + LP <=> (1 + 0,095)^4 = (1 +0,087)^2 . (1 + 2i2)^2 + 0,005
=> 1,4376 = 1,181569. (1+2i2)^2 + 0,005 => (1 + 2i2)^2 = 1,2125 => 2i2 = 0,1011 ~ 10,11 %

2)
a) Break -even point
BEP = Ec + Pr => Pr = BEP - Ec = 40 - 37 = $ 3

b) hình vẽ mình lười: bạn tự vẽ nhé

3)
10 shares XYZ at P=$40
MR = 40%, Maintance margin = 25%. P decline to $30
Equity need = 40% .(40.10) = $160
Borrowing = 400 - 160 = $240
Cash have to deposit:
P.N - (I-E) + c / P.N = 0,25
<=> (30.10 -240 + c) / (30.10) = 0.25 => C = 75 -60 = $15

4) Ct = 1000 . 7% = 70
tổng Ct.t/(1+k)^t = 795,56
(70/0,08). [1- (1/(1+0,08)^5)] = 279,49
DUR = 795,56/279,49 = 2,85

5)
w1 = 4000000/9609961 = 0,416
w2 = 4231375/9609961 = 0,4403
w3 = 1378586/9609961 = 0,1437
portfolio duration = w1.d1 + w2.d2 + w3.d3 = 0,416 x 3,861 + 0,4403 x 8,047 + 0,1437  x 9,168 = 6,465

6)
Bond 1: Ct = 1m . 10% = 100000
tổng Ct.t/(1+l)^t = 796221,96
(100000/0,08) . [1-(1/(1+0,08)^4)] = 331212,68
D1 = 796221,96/331212,68 = 2,4

Bond 2: Ct = 2m . 0,08 = 160000
tổng Ct.t/(1+k)^t = 2423384,56
(160000/0,08). [1-(1/(1+0,08)^6)] = 739660,75
D2 = 2423384,56/739660,75 = 3,276

Bond 3: Ct = 1m . 11% = 110000
tổng Ct.t/(1+k)^t = 2115364,48
(110000/0,08) . [1 - (1/(1+0,08)^7)] = 572700,7
D3 = 2115364,48/572700,7 = 3,694

w1 = 331212,68/1643574,13 = 0,2
w2 = 739660,75/1643574,13 = 0,45
w3 = 572700,7/1643574,13 = 0,35

portfolio duration = w1.d1 + w2.d2 + w3.d3 = 0,2 x 2,4 + 0,45 x 3,276 + 0,35 x 3,694 = 3,2471

7)
a) Domestic party sẽ trả 50 tỷ USD
counterparty trả 30 tỷ GBP
b) semiannual payment:
Domestic party pay = 30m . 0,0625 .180/365 = 924657,7 (GBP)
counterparty pay = 50m. 0,056 . 180/365 = 1380821,9 (USD)
c) Dosmestic trả 30 tỷ GBP
Counterparty trả 50 tỷ USD

8)
a) CHF/EUR = (USD/EUR).(CHF/USD) = 1,3960 . 0,9585 = 1,3381
b) GBP/EUR = (USD/GBP)^-1 . USD/EUR = (1/1,5850) . 1,3960 = 0,8808
c) (ES - SR/SR).100 = [1,3863-1,3960)/1,3960] .100 = -0,695
d) [(ES -SR)/SR].100 = { [(1/1,5794) - (1/1,5850)]/(1/1,5850) }.100 = 0,3546%
e) EUR giảm so với USD, USD giảm so với CHF, GBP giảm so với USD
=> CHF tăng so với tất cả các đồng khác

9)
a) Trader nên bán EUR hợp đồng tương lai, mua quyền bán, bán quyền mua khi mà anh ta tin rằng đồng EUR giảm so với USD
b) DEC futures = USD/EUR = 1,2778
spot FX = USD/EUR = 1,2698
profit = (FR-S).10000 = (1,2778-1,2698).10000 = 80 (USD)

10)
Traditional option:
BEP = 20000 - 1000 = 19000 (VND)
Spot rate<20000 => exercise
20000<Spot rate<21000 => loss
Spot rate>21000 => loss

Conditional option
Trigger point: VND/USD = 21000
Spot rate<20000 => Exercise & not pay premium
20000<Spot rate<21000 => Not exercise
Spot rate > 20000 => Not exercise & pay premium twice (2000 VND per unit)

(những bài yêu cầu vẽ đồ thị bạn tự tìm hiểu và vẽ nhé, bài 4 & 6 bạn nên kẻ thêm bảng tính Ct.t/(1+k)^t của từng năm để cho rõ nhé - bảng dài nên mình ko up )

Nếu bài giải mình thực sự giúp được cho bạn, mình mong bạn hãy giúp đỡ chúng mình (dĩ nhiên nó dựa trên tính tự nguyện). Xin hãy like,share....cho diễn đàn. Nếu có gmail xin hãy đăng nhập Gplus và làm theo hướng dẫn của bạn admin: Hà Hải Định.
"Chúng mình thực sự không thể làm thế này nữa trừ khi ai đó trong các bạn ủng hộ & chia sẻ về diễn đàn. Mình hi vọng bạn sẽ làm thế và xin bạn hãy khẩn trương lên"
Phút đầu gặp gỡ người trao
Toàn câu vô nghĩa thấp cao miệng đời
Sĩ phu giữ ý giữ lời
Hoa khai ngọc thốt ý lời trung ngôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

814

Bài viết

0

Bạn bè

2554

Điểm

Thành viên sáng giá

Rank: 6Rank: 6

Đăng lúc 12-7-2014 23:49:54 |Xem tất
Thank you, Vinamilk
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97

Bài viết

0

Bạn bè

379

Điểm

Thành viên năng nổ

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 16-7-2014 12:34:00 |Xem tất
bạn bấm máy tính sai ở kết quả câu 5 phải là 6,465
câu 6: Bond 3 có market value = (110000/0,08) . [1 - (1/(1+0,08)^7)] = 572700,7
bên dưới ở w3 thì bạn viết đúng  572700,7. Bạn fix số ở market value nhé

Bạn xem lại và bấm máy tính lại xem nhé
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

803

Bài viết

0

Bạn bè

110k

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 16-7-2014 12:46:43 |Xem tất
mình đã test lại và xác nhận có lỗi do bấm máy tính. Cám ơn bạn nhé, mình fix lại rồi. Bạn test lại giúp mình có lỗi gì báo lại để mình fix nhé. Sr dungtvsb01223
Phút đầu gặp gỡ người trao
Toàn câu vô nghĩa thấp cao miệng đời
Sĩ phu giữ ý giữ lời
Hoa khai ngọc thốt ý lời trung ngôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Bài viết

0

Bạn bè

6

Điểm

Thành viên mới

Rank: 1

Đăng lúc 16-7-2014 19:15:45 |Xem tất
ngon!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Bài viết

0

Bạn bè

18

Điểm

Thành viên mới

Rank: 1

Đăng lúc 17-7-2014 02:27:45 |Xem tất
Cảm ơn Đồng Tâm đã soi sáng cuộc đời chúng tớ TT___TT
Ký tên: Thanh Nhàn <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1922

Bài viết

2

Bạn bè

210k

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 17-7-2014 08:33:27 |Xem tất
nhàn béo hay nhật béo thế
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Bài viết đã bị xóa
10#
Bài viết đã bị xóa
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng kýLưu trữ|Mobile|học kế toán trưởng|biareview|dự án vinhomes gardenia|chung cư vinhomes metropolis|phương pháp khởi nghiệp tinh gọn|chiến lược hoạch định marketing|xây dựng phát triển thương hiệu|văn hóa phồn thực phương đông|chân lý triết học phương tây|tâm lý học hành vi cá nhân|phạm trù nguyên lý siêu hình học|hệ thống tín ngưỡng hầu đồng|quản trị kinh doanh như thế nào|bài học làm giàu thành công|kỹ năng công tác truyền thông|tư tưởng chính trị khổng tử|nhập môn kinh tế học tân cổ điển|chủ nghĩa tự do hiện đại|tổ chức tôn giáo hiện sinh|mô hình ý tưởng startup|sách hay luân lý nho giáo|quan điểm nghệ thuật cải lương|triết lý phật học cơ bản|kiến thức phân tích tài chính|sơ đồ quy trình SIPOC|khái niệm so sánh benchmarking là gì|giáo trình định nghĩa logic học|lý thuyết tư duy phê phán|lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả|lịch sử trường phái Marxist|câu chuyện doanh nhân thành đạt|lý luận lãnh đạo cấp độ|thiết kế ma trận yếu tố nội bộ|tổng quan nguyên tắc giao tiếp|học thuyết nghiên cứu âm dương ngũ hành|tuyên ngôn phong trào dân chủ|định luật thông điệp pr|đăng ký công ty đại chúng|mở bán vinhomes trần duy hưng|vinhomes green bay|bảng giá vinhomes skylake|vinhomes riverside|vinhomes central park|vinhomes ocean park|bảo hiểm ô tô|du doan xo so|Đồng Tâm Info. + Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải . + Truy cập website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn! + Mọi vấn đề xin liên hệ email: dinhhhsb00961@gmail.com Contact to Administrator : Hà Hải Định (01629201076;) DMCA.com Protection Status

GMT+7, 17-2-2019 22:29 , Processed in 0.025335 second(s), 22 queries .


Powered by X2.5

Lên trên