Permalink for Post #10

Thread: Trần Anh Dũng (MOG): Là chỉ huy, dù sai tôi cũng không nhận lỗi

Share This Page