Khoa học luận

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by KẻSĩẨnDanh, Nov 18, 2015.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  Ở đây xin phân biệt khoa học luận với nhận thức luận. Nhận thức luận là một bộ phận nền tảng của triết học, nhằm khảo sát và tư duy tổng hợp về quá trình nhận thức của con người nói chung, trong đó khoa học là một thành phần. Trong quá khứ sự phân biệt này không hẳn rạch ròi, điều mà ta còn thấy qua ngôn ngữ: Trong tiếng Pháp, Epistémologie được hiểu là khoa học luận, còn nhận thức luận là Philosophie de la connaissance. Trong tiếng Anh thì Epistemology lại là nhận thức luận, và khoa học luận là Philosophy of science. Epistemology gồm hai gốc Hy Lạp Epistémè, dịch là hiểu biết hay là khoa học đều được, vì thời ấy không có phân biệt; và Logos, nghĩa rất rộng, có thể dịch là ngôn từ hay tư duy, ở đây cụ thể hơn là một môn học, một luận thuyết.

  Khoa học luận gồm những tư duy về hoạt động khoa học, nó dần dần hình thành trong suốt thế kỷ 18, sau khi Vật lý học của Newton đã được chấp nhận rộng rãi, đồng thời Toán học, Hoá học, đã phát triển đến một trình độ độc lập với những giả định có tính siêu hình, và hình thành một lớp người được xác định qua hoạt động của họ: các nhà khoa học. Trước đó các nhà khoa học thường tự coi mình như những nhà triết học của tự nhiên. Chẳng hạn tác phẩm nền tảng của cơ học Newton, xuất bản năm 1687, vẫn có tên "Nguyên lý toán học trong Triết lý của tự nhiên"... như vậy cũng có nghĩa họ vừa làm khoa học, vừa làm khoa học luận, không phân biệt rành mạch. Các nhà khoa học luận hiện nay vẫn chỉ phát triển tư duy của mình về khoa học thực nghiệm là chính: vật lý học, hoá học, và gần ta hơn, cộng thêm sinh học. Toán học và luận lý học thì đã được coi như những công cụ tư duy, không có tính thực nghiệm1. Các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung không được các nhà khoa học luận đề cập đến kỹ lưỡng, có lẽ vì độ phức tạp của chúng quá lớn, thêm nữa chúng chỉ dựa trên quan sát và tư biện, không dựa trên thực nghiệm.

  Do việc có hay không có thực nghiệm làm trọng tài cuối cùng mà một đằng đi đến được (hoặc tin tưởng sẽ đi đến được, trên các vấn đề còn mở) đồng thuận và thống nhất trên các kết quả cụ thể, phương pháp, và lý thuyết; một đằng thì, tuy có tính nghiêm túc và chặt chẽ trong phương pháp nghiên cứu, vẫn hình thành các trường phái với những giả định triết học khác nhau và những kết luận khác nhau trên cùng một số vấn đề. Trong nghĩa đó, bản thân khoa học luận cũng không phải là một khoa học chính xác, tuy rằng nó có một phần tương đối khách quan, đó là lịch sử phát triển khoa học, dựa trên đó những trường phái tư tưởng có thể có những giải thích và suy diễn khác nhau, tuỳ theo quan điểm về nhận thức luận.

  Nói cách khác, có thể coi bộ môn khoa học luận vừa như một bộ phận của khoa học xã hội, vừa như một một bộ phận của triết học. Cũng chính vì thế, ít ra ở mức độ một giáo trình văn hoá cơ bản cho người có học trong thời đại ngày nay, hạt nhân – chính yếu và vững chắc, được đồng thuận cao – của khoa học luận phải là lịch sử khoa học, bao gồm sự xuất hiện của những lý thuyết, khái niệm, và những quy luật khoa học cơ bản, cùng ảnh hưởng qua lại của chúng với kỹ thuật, công nghệ, và khung cảnh tinh thần cũng như vật chất của xã hội. Nằm bên trong lịch sử (tương đối) khách quan này là sự biến chuyển của các lý thuyết và phương pháp luận khoa học2, mà sự trình bày không thể tách rời khỏi thành phần thứ ba của khoa học luận, là những lập trường tiên thiên về nhận thức luận, về câu hỏi thế nào là sự hiểu biết vững chắc về tự nhiên; chính vì phương pháp luận khoa học là con đường tìm đến những hiểu biết đó. Vấn đề không phải là chọn lựa một quan điểm nhất định nào một cách giáo điều, thí dụ các học thuyết thời thượng của Karl Popper, hay của Thomas Kuhn, hay của một trong nhiều nhà khoa học luận quan trọng khác..., mà là giới thiệu các quan điểm khác nhau, mời gọi sự suy nghĩ riêng của mỗi người qua trình bày và thảo luận.

  Khoa học và khoa học luận cổ điển

  Có thể nói khoa học cổ điển3 ra đời với những bác học nổi bật của thế kỷ 17 như Gallileo Gallilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Gottfried Leibniz (1646-1716) và nhất là Isaac Newton (1642-1727)... trong đó Descartes và Leibniz còn là những triết gia về nhận thức luận. Nhưng người đặt ra vấn đề có thể nói cơ bản nhất của khoa học luận, ngày nay được gọi là vấn đề quy nạp, là David Hume (1711-1776), năm 1739, trong tác phẩm Luận về bản chất con người (traité de la nature humaine), ông hoài nghi về tính chân lý tuyệt đối của các quy luật vật lý: đó chỉ là sự quy nạp từ những nhận thức trong quá khứ rồi tổng quát hoá thành quy luật, thí dụ như quy luật mặt trời mọc mỗi buổi sáng, không có gì bảo đảm một cách tuyệt đối là ngày mai điều ấy sẽ tiếp tục như thế. Các quy luật khoa học chỉ có tính kinh nghiệm mà thôi. Vào lúc cơ học của Newton đang ở đỉnh cao, khi nhiều người cho rằng các quy luật cơ học là tuyệt đối chắc chắn, luận đề hoài nghi triết học độc sáng và không thể chối cãi này đã "đánh thức tôi tỉnh giấc ngủ giáo điều", theo lời của Immanuel Kant (1724-1804).

  Chấp nhận hay không chấp nhận tính bất khả tri của Hume ? Và nếu không chấp nhận thì cứu vãn sự xác tín khoa học như thế nào, có thể có một lập trường dung hoà hay không ? Có thể bỏ qua câu hỏi này để suy tư về những vấn đề khác có ích hơn hay không ?

  Có lẽ đây là những câu hỏi cho phép phân biệt và bước đầu tiếp cận những chủ thuyết của các nhà khoa học luận / nhận thức luận trong hai thế kỷ 18 và 19. Ở đây không thể phát triển dù ngắn gọn, chỉ có thể phác hoạ rất thô thiển về một vài nhà khoa học luận như sau:

  Descartes và Leibniz là những người duy lý siêu hình (rationalisme métaphysique), tuy rằng nền tảng siêu hình của hai ông hoàn toàn khác nhau. Họ đều tin tưởng rằng có thể xây dựng triết học và khoa học trên những nền tảng siêu hình đó. Và như thế không có chỗ cho sự hoài nghi của Hume. Sự hoài nghi về những tiên thiên duy lý này đưa những người theo chủ nghĩa duy nghiệm (empirisme, tên gọi mà Kant dùng cho lập trường của Hume) đến việc tôn trọng kinh nghiệm đời thường hơn là lý thuyết.

  Kant khẳng định khoa học thường nghiệm là có thể, đồng thời bác bỏ sự xây dựng khoa học trên nền tảng siêu hình. Để làm được việc ấy là quyển I của công trình đồ sộ "phê phán lý tính thuần tuý4", mà hệ thống khái niệm có ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến nay. Sự cứu vãn xác tín khoa học của Kant dựa trên cái giá phải trả (mà bây giờ vẫn còn thời sự) là chấp nhận tính bất khả tri của bản thể, cùng lúc với việc loại bỏ những xác tín siêu hình ra khỏi khoa học. Khoa học chỉ bàn về những hiện tượng mà thôi, và trong giới hạn đó ông không chia sẻ sự hoài nghi của Hume, mà cho rằng con người có những phán đoán tổng hợp (tiên thiên) về thế giới hiện tượng, như không gian và thời gian...

  Auguste Comte (1798-1857) thường được gọi là nhà khai sinh cho thuyết thực chứng (positivisme). Với ông, tinh thần khoa học đồng nghĩa với tinh thần thực chứng. Comte đề cao hiện thực, nhưng khác với những người duy nghiệm, hiện thực của Comte không phải là những dữ kiện đầu tiên đến từ giác quan, mà là một hiện thực được tổ chức bằng lý trí. Đó là việc Comte đã thực hiện trong tác phấm bách khoa Giáo trình triết học thực chứng (Cours de philosophie positive) viết từ 1830 đến 1842, trong đó các hiểu biết khoa học được sắp xếp thành 6 ngành: Toán, thiên văn, vật lý, hoá học, sinh học, xã hội học. Như thế đủ thấy ảnh hưởng của Comte trong giáo dục khoa học suốt từ thời đó cho đến nay. Và tư tưởng thực chứng vẫn nằm trong đại đa số các nhà khoa học cũng như khoa học luận hiện đại, dù với những sắc thái tinh tế khác nhau, và nói chung họ không còn giữ niềm tin duy khoa học của Comte.

  Ernst Mach (1838-1916) là một nhà vật lý học, chuyển sang triết học theo nghĩa phê phán tinh thần và hoạt động khoa học. Câu của Mach "nhà bác học phải sử dụng những khái niệm đơn giản nhất để đạt kết quả và loại bỏ mọi thứ mà giác quan không cảm nhận được" tượng trưng cho cả phần nên cộng và phần nên trừ của ông: Mệnh đề đầu rất sâu sắc và được Einstein nhắc lại nhiều lần, cũng như từ nguyên tắc đó mà những phê phán cơ học Newton của ông đã giúp vào tư duy của Einstein trong thuyết tương đối. Mệnh đề thứ nhì lại quá duy nghiệm, nó khiến ông gạt bỏ thuyết nguyên tử, vì thời ấy không có thí nghiệm nào cho thấy sự hiện diện của nguyên tử, dù gián tiếp hay trực tiếp, mặc dù người ta đã khám phá nhiều hiện tượng hoá học không thể giải thích nếu không dùng đến khái niệm nguyên tử5.

  Khoa học và khoa học luận hiện đại

  Vào giai đoạn cuối của nền khoa học cổ điển, những bước tiến của cơ học, nhiệt động học, hoá học, điện từ học, quang học, toán học... khiến cho các ngành này giao thoa với nhau và đặt ra nhiều vấn đề mới. Ngoài vấn đề bức xạ của vật đen và thí nghiệm đo vận tốc ánh sáng của Michelson và Morley, có quan hệ trực tiếp với thuyết lượng tử và thuyết tương đối, có thể liệt kê vài thí dụ nổi bật:

  Phương trình của James Maxwell (1831-1878) năm 1861 đã thống nhất quang học và điện từ học.

  Cơ học xác suất của Ludwig Boltzmann (1844-1906) giải thích được nguyên lý thứ hai của nhiệt động học.

  Sự thắng thế dần của thuyết nguyên tử với John Dalton (1766-1844), quan sát thấy trong các phản ứng hoá học các thành phần chỉ tham gia theo những tỷ lệ nhất định; và với bảng tuần hoàn của Dimitri Mendeliev (1847-1907).

  Đồng thời sự phát triển toán học đặt ra yêu cầu củng cố nền tảng lý luận, thúc đẩy luận lý học hình thức phát triển vượt bực.

  Ngoài ra, ngành sinh học cũng trải qua một cuộc cách mạng: Thuyết tiến hoá khởi đầu với Jean Baptiste Lamark (1744-1829). Năm 1809 trong tác phẩm "triết học động vật" (philosophie zoologique) ông đặt ra giả thuyết động vật biến chuyển từ loài nọ sang loài kia, tuy nhiên giải thích của ông về sự di truyền của các đặc tính mà sinh vật đạt được qua tự thích ứng với môi trường là không đúng. 50 năm sau, Charles Darwin (1809-1882), trong tác phẩm "Về nguồn gốc các loài qua tuyển chọn tự nhiên" (On the Origin of Species By Means of Natural Selection - 1859) đưa ra giả thuyết tiến hoá tổng quát hoàn chỉnh và thuyết phục hơn, tuy ông cũng không nói gì về khả năng di truyền. Johann Gregor Mendel (1822-1884) đã khám phá những quy luật di truyền, công bố năm 1865, nhưng công trình của ông bị lãng quên, phải đợi đến những năm 20 của thế kỷ 20 thuyết tiến hoá của Darwin mới được bổ túc bằng đột biến ngẫu nhiên trong di truyền, thành thuyết tiến hoá "tân Darwin" được đồng thuận tuyệt đối trong các nhà khoa học, được giảng dạy (và vẫn được nghiên cứu phát triển thêm) ngày nay. Trong thế kỷ 20 sẽ xẩy ra một cuộc cách mạng sinh học vĩ đại nữa: việc khám phá phân tử ADN, nơi ghi lại các thông tin di truyền. Đó là kết quả của một chuỗi dài các thành quả cục bộ, với ba người đột phá cuối cùng là Rosalind Franklin, James Watson và Francis Crick, năm 1953.

  Vật lý học và hoá học của thế kỷ 20 bắt đầu với báo cáo của Planck ngày 14-12-1900 tại Hàn Lâm Viện Bá-Linh về tính không liên tục của năng lượng phát ra từ vật đen, mở đầu cho thời đại của cơ học lượng tử; rồi đến những công bố của Einstein: giả thuyết ánh sáng là lượng tử, và thuyết tương đối hẹp năm 1905, thuyết tương đối mở rộng năm 1915; hai lý thuyết này đã mở đầu một kỷ nguyên mới về nhận thức của con người về tự nhiên. Hiển nhiên là khoa học luận từ đó đã đổi mới sâu sắc. Nhưng có lẽ cũng cần nhấn mạnh là điều ấy không phải chỉ vì những kết quả mới đó của khoa học, mà còn vì quá trình chín muồi của nó trong thế kỷ 19.

  Nhóm Vienne, gồm nhiều nhà khoa học và nhất là khoa học luận sinh hoạt như một câu lạc bộ từ khoảng 1924 đến trước đệ nhị thế chiến, khi họ vì lánh nạn Đức Quốc Xã nên phân tán đến Anh Quốc và Hoa Kỳ; nhiều người trở nên có ảnh hưởng lớn về khoa học và khoa học luận Hoa Kỳ, trong đó nổi tiếng nhất là Godel, Carnap và Quine. Nhóm này chịu tác động mạnh từ luận lý học hình thức, đồng thời có những đóng góp sâu sắc cho nó, khoa học luận của họ phát triển chủ nghĩa thực chứng bằng cách đào sâu vào tính lôgic của ngôn ngữ khoa học, được gọi là trường phái thực chứng luận lý6 (positivisme logic).

  Popper (1902-1994) cũng sinh hoạt tại Vienne thời ấy (sau ông sống ở Anh Quốc) nhưng có tiếp cận khoa học luận khác với nhóm Vienne. Popper có ấn tượng mạnh về quá trình Einstein sáng tạo thuyết tương đối và những cố gắng của các nhà vật lý học đương thời để tìm cách kiểm nghiệm nó. Do đó ông không đi tìm những tính chất cơ bản của khoa học trong ngôn ngữ của nó như những người thực chứng luận lý, mà trong sự so sánh giữa lý thuyết với thực nghiệm. Ông vạch ra lằn ranh giới nổi tiếng giữa khoa học và phi khoa học: một lý thuyết chỉ được gọi là khoa học khi nó có khả năng tiên đoán và xác định những hiện tượng mới, do đó có tiềm năng có thể bị thực tế thí nghiệm hay quan sát cho thấy tiên đoán đó sai7. Từ đó một lý thuyết mới ra đời, và đó là động cơ của tiến bộ khoa học.

  Popper đã nêu ra được rõ rệt một tiêu chuẩn dễ hiểu cho một lý thuyết khoa học tự nhiên, và dù sao nói ra những điều hiển nhiên thì hơn là không nói ra. Lý thuyết khoa học nào chẳng phải là một lý thuyết cho phép tiên đoán những hiện tượng thực nghiệm mới ? và nếu B là hậu quả lôgích của lý thuyết A thì việc B sai dĩ nhiên dẫn đến kết luận (cũng lôgích) là lý thuyết A "có vấn đề". Nhưng đó chỉ là bước đầu, chính khi phân tích sâu hơn điều bất thường mới và rất quý giá này, người ta mới cần đến những hướng dẫn phương pháp luận: làm sao khẳng định hiện tượng B là hậu quả của lý thuyết A ? khi mà đo đạc các tham số của một hiện tượng là đã sử dụng ngầm khá nhiều lý thuyết khác nhau rồi ! thêm nữa, lý thuyết A là một tập hợp rộng lớn những mệnh đề và quy luật {ai}, vậy vấn đề của nó ở đâu ?

  Imre Lakatos (1922-1974), một học trò của Popper, vừa phê phán vừa hoàn thiện Popper bằng cách đưa ra khái niệm "Chương trình nghiên cứu" (Programme de recherche), qua đó ông phân biệt, theo đồng thuận của các nhà khoa học trong một tình trạng nghiên cứu nhất định, những mệnh đề và quy luật "chắc chắn" với những mệnh đề và quy luật "mềm" hơn... tập hợp thứ hai này là điều có thế được thay đổi để tiến bộ.

  Paul Feyerabend (1924-1994), một học trò khác của Popper, thì tuyên bố thẳng thừng trong tác phẩm "Chống phương pháp" (Against methods) sự phá sản của mọi cố gắng đi tìm "phương pháp luận" cho sự khám phá khoa học. Qua lịch sử khoa học, ông chứng minh thường những khám phá hay sáng tạo lớn đều vượt ra ngoài phương pháp luận khoa học đương thời, từ đó viết: làm gì cũng tốt ! (anything goes !)

  Kuhn (1922-1996) là nhà khoa học luận thời thượng nhất hiện nay, và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là "Cơ cấu của các cuộc cách mạng khoa học" (The structure of scientific revolutions), trong đó khái niệm then chốt là khái niệm paradigma8, và chuyển dịch paradigma, (paradigm shift) bây giờ được dùng khắp nơi, tưởng chẳng cần dài dòng thêm. Thành công của quan điểm của Kuhn chứng tỏ chúng có giá trị cao. Tuy nhiên, Kuhn khá mơ hồ về việc tại sao một paradigma mới lại được tập thể các nhà khoa học trong một ngành lựa chọn, điều này đưa đến cảm tưởng là điều ấy phụ thuộc nhiều vào chủ quan tâm lý, và có tính xã hội, như thế tính khách quan khoa học hoá ra là tương đối.

  Những nhà khoa học luận kể trên đều thuộc khối sử dụng tiếng Anh, và đều được biết trên khắp thế giới. Điều này có lẽ không phải chỉ vì giá trị tự tại trong các tác phẩm của họ, sự vượt trội về khoa học, kỹ thuật và kinh tế, của Hoa Kỳ sau chiến tranh thứ hai có lẽ đã làm lu mờ một cách đáng tiếc nền khoa học luận của "châu Âu già nua", trong đó phải kể đến hai người Thuỵ Sĩ Jean Piaget (1896-1980), Ferdinand Gonseth (1890-1975)... và nhà nghiên cứu sử khoa học và khoa học luận Pháp Gaston Bachelard (1884-1962). Có lẽ những cách tiếp cận cũng như những phát kiến của khối khoa học luận ngôn ngữ Pháp này có thể bổ sung nhiều cho những luận thuyết Áo-Anh-Mỹ nói trên. Có thể nêu một thí dụ: Trong khi cách tiếp cận của các tác giả Áo-Anh-Mỹ là cách tiếp cận ảnh hưởng bởi luận lý hình thức, đặt nặng trên tính cách đồng đại và cấu trúc, thì cách tiếp cận của Bachelard là biện chứng9, đặt nặng trên tính lịch đại. Trước Kuhn khá lâu Bachelard đã đề ra khái niệm gián đoạn nhận thức (rupture épistémologique) tương tự như sự chuyển dịch paradigma nhưng có lẽ còn hoàn chỉnh hơn, vì ông quan niệm sự gián đoạn nhận thức như một vận động biện chứng của nhận thức, nhận thức mới vừa phủ định vừa bao gồm10 nhận thức cũ.

  Biện minh cho việc giảng dạy khoa học luận

  Trên đây chúng tôi đã phác hoạ rất sơ sài, trong khuôn khổ một bài viết ngắn, nội dung tổng quát của bộ môn khoa học luận, dựa trên lịch sử khoa học làm nền tảng, trên đó các nhà khoa học luận đã xây dựng những lý thuyết khoa học luận đặc thù của mỗi người; và qua đó chúng ta cũng có thể thấy mối liên hệ hữu cơ giữa sự phát triển khoa học và sự phát triển của tư duy về khoa học. Đến đây xin biện minh rõ hơn cho đề nghị giảng dạy khoa học luận tại những năm đầu của đại học, cho sinh viên của tất cả các ngành học.

  Nhưng trước hết xin tự đưa câu hỏi phản biện: khoa học luận có thực sự cần thiết không ? tại sao trong nội dung của khoa học không có một mệnh đề nào của khoa học luận cả; và, nếu như chính nhà khoa học luận Feyerabend đã nói " làm gì cũng tốt !"11, thì cứ để các sinh viên khoa học học kỹ về ngành của họ và tự do sáng tạo, chẳng đỡ mất thì giờ hơn sao ?

  Không sai ! và cả thế giới đã làm như vậy cho đến cách đây trên dưới chục năm, bộ môn khoa học luận chỉ là một phần nhỏ được giảng dạy trong khoa triết. Trên cả thế giới người ta vẫn chỉ dạy và học những thành quả của khoa học, dạy cái đúng, chứ không dạy cách làm thế nào để tìm ra cái đúng, và nhất là làm gì để tìm ra những cái đúng cần thiết. Sự truyền bá về cách tư duy, về phương pháp, và về tay nghề này hình như chỉ được làm một cách gián tiếp, qua kinh nghiệm của thầy, qua môi trường sống và làm việc... theo đúng câu châm ngôn Pháp “ cứ rèn đi thì sẽ thành thợ rèn ”. Phương thức giáo dục này cho đến nay vẫn tỏ ra hiệu quả, ít nhất trong những bộ môn trừu tượng ít gắn liền với thực tế: “ cứ làm toán đi thì sẽ giỏi toán ” vẫn đúng với những người có khiếu. Về vật lý lý thuyết cũng vậy.

  Nhưng trong thời đại ngày nay các vấn đề ngày càng phức tạp và đòi hỏi nghiên cứu liên ngành. Như thế những người cùng nghiên cứu phải nắm bắt ít ra là cái cơ bản trong lĩnh vực của các cộng sự trong ngành khác mình; và họ phải có được đồng thuận tối thiểu về những chuẩn mực khoa học. Thêm nữa, kho kiến thức tích tụ ngày càng nhiều, do đó phải học suốt đời, và tự học là chính; trong điều kiện này cái học về phương pháp ít ra cũng quan trọng ngang cái học về kết quả, và thật sự hai khía cạnh này bổ sung cho nhau.

  Sự kiện là việc nghiên cứu khoa học trở nên phức tạp và liên ngành đặt ra một thách đố còn cơ bản hơn, liên quan đến vấn đề hay được gọi là vấn đề "hai nền văn hoá", "văn hoá khoa học" và "văn hoá nhân văn". Những nghiên cứu về khoa học xã hội, về hoạt động của bộ óc... chính là cần con người ngày mai vượt qua được khoảng cách giữa hai nền văn hoá đó. Chính vì vậy không những khoa học luận cần được giảng dạy cho sinh viên trong các ngành, mà bản thân khoa học luận còn phải được phát triển thêm rất nhiều, vì như chúng ta đã thấy, các nhà khoa học luận cho đến nay chỉ có những đóng góp rất khiêm tốn khi đi ra ngoài lĩnh vực của khoa học tự nhiên. Như thế không phải để hy vọng các ngành khoa học "mềm" trở nên những hệ thống tiên-đề-diễn-dịch "cứng" như toán lý... mà để hy vọng trong nền văn hoá tương lai những người hoạt động trong các ngành khác nhau biết được những phương pháp luận đặc thù của mình, của người, và biết được những giới hạn của chúng. Để cùng có những thái độ mở, cùng nhau "chung sống hoà bình", và cùng nhau sáng tạo.

  Sinh viên đại học tại Âu Mỹ sống hàng ngày trong một truyền thống nghiên cứu khoa học lâu đời, với những bậc thầy có thể đã là các bác học nổi danh vẫn còn đang nghiên cứu tại trường... vì thế giáo dục đại học đảm bảo được sự truyền bá và tiếp nhận tinh thần và phương pháp luận khoa học, qua thực tế nghiên cứu. Mặc dù vậy, bộ môn khoa học luận đang được khuyến cáo đưa vào chương trình đại học của cả các ngành khoa học tự nhiên lẫn khoa học nhân văn và xã hội, và điều này đã được nhiều đại học trên thế giới thực hiện.

  Sự truyền bá tinh thần khoa học một cách vô hình từ thầy đến trò như thế rất hiếm tại các nước đang phát triển, và các bậc thầy có thể và có cố gắng làm việc ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn, họ thường bị quá tải. Người ta thường chỉ truyền đạt lại kiến thức sách vở. Đó là một thiệt thòi cho sinh viên của các nước đang phát triển. Trong điều kiện ấy tìm hiểu về lịch sử và phương pháp luận khoa học như một môn học chính quy lại càng cần thiết.

  Hà Dương Tuấn
  [align=right]Nguồn: diendan.org[/align]
  ---------------------
  Chú thích

  1 Đặc biệt công cụ tin học, ngoài chức năng tính toán còn có thêm vai trò rất mới, như là một công cụ mô phỏng, một hình thức thực nghiệm "ảo" không thể thiếu cho các ngành khoa học thực nghiệm ngày càng phức tạp.

  2 Ở đây không nói đến những thủ tục chặt chẽ khi tiến hành thí nghiệm hoặc khi viết luận văn trong cộng đồng khoa học, mà sự truyền đạt qua thực tiễn tại một môi trường đại học nghiêm chỉnh là điều cần thiết tối thiểu. Xin hiểu phương pháp luận khoa học trong nghĩa trừu tượng hơn như là những phương châm hay những nguyên tắc tư duy hướng dẫn cho việc nghiên cứu khoa học. Có thể nói đó là những biểu hiện của tinh thần khoa học.

  3 Sẽ nhường chỗ cho khoa học hiện đại với thuyết tương đối và thuyết lượng tử ở đầu thế kỷ 20.

  4 Bản dịch của Bùi Văn Nam Sơn, nxb Văn Học, 2004.

  5 Cần nói thêm đây cũng là lập trường của Planck, cho đến 1914.

  6 Với trường phái Vienne thì Thực chứng luận lý và Kinh nghiệm luận lý (empirisme logique) là đồng nghĩa, họ tự gọi bằng cả hai tên. Nhiều tác giả hiện nay lại gọi lập trường này là "tân thực chứng" (neo-positivism).

  7 Đó là khái niệm phản nghiệm (falsifiability, réfutabilité), thuật ngữ do người viết bài này đề nghị, dựa trên nội dung của khái niệm để dịch chứ không dựa trên từ nguyên.

  8 Paradigma hiện nay đã được dịch là khuôn mẫu, khung mẫu, mẫu hình, mô thức, hay hệ hình... cộng với vài thuật ngữ khác rất thiểu số, trong đó có thuật ngữ "hệ ý niệm" mà người viết bài này đã dùng để dịch khái niệm của Kuhn. Chữ này có nhiều nghiã hơi khác nhau, a) nghĩa cổ Hy Lạp, vẫn còn được dùng trong văn phạm (digma: cái cho xem, para: ở bên cạnh; tức là cái mẫu;­ hoặc cụ thể trong thủ công, hoặc trừu tượng trong học thuật), b) nghĩa trong thuật ngữ ngôn ngữ học, và c) nghĩa riêng của Kuhn. Do đó xin đề nghị liệt nó vào loại thuật ngữ không nên dịch, và dùng cách viết gốc Hy Lạp của nó.

  9 Bachelard khẳng định mình là người duy vật, và khẳng định phương pháp luận biện chứng. Ông đồng sáng lập với nhà khoa học luận Thuỵ Sỹ Fernand Gonseth chuyên san Dialectica (năm 1947). Một tác phẩm cuối đời của ông có tên Chủ nghĩa Duy vật duy lý (Le matérialisme rationnel, 1953).

  10 Việc nhận thức khoa học về hiện thực biến chuyển theo một quá trình biện chứng không có nghĩa là bản thân thế giới hiện thực vật chất cũng biến chuyển theo một quá trình biện chứng, hai mệnh đề này độc lập với nhau. Và có lẽ biện chứng bao gồm của nhận thức khoa học là đặc thù.

  11 Có lẽ cũng phải thêm vào mệnh đề này vế thứ hai: miễn là đạt kết quả chặt chẽ về mặt lý thuyết và có hiệu quả thực tế ! Và tiếp theo đó cũng cần đặt câu hỏi: làm sao có được những con người tự do sáng tạo ? phải chăng họ cũng cần được giúp đỡ vượt qua những rào cản của nhận thức ? nghĩa là biết phê phán về những tư duy quá khứ nay đã không còn thích hợp nữa.
   
 2. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 3. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 4. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 5. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 6. uroi1216

  uroi1216 Member

  Liên kết vô FB88 chính thức không qua trung gian 2020

  FB88 là nhà cái nằm TOP đầu những nhà cái uy tín bậc nhất Châu Á mà mọi người chơi cá cược tìm tới. Cược ở FB88 luôn là cảm giác rất thú vị mà không phải đâu cũng có. Link vào FB88 đều được cập nhật liên tục mà lại là link vào FB88 chính thức không qua trung gian 2020 nên người tham dự cứ an tâm.

  Giới thiệu sơ lượng về FB88

  FB88 là một nhà cái chuyêncung cấp những dịch vụ cá cược bóng đá, Casino trực tuyến có khoảng thời gian hoạt động lâu năm tại Châu u.

  [​IMG]  Nhà cái FB88 thuộc sở hữu bởi tập đoàn Young Royal Business Cooperation và xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2016, trong các năm hình thành đến hiện nay thì tên tuổi, sự uy tín là một trong những thứ mà nhà cái được thừa nhận từ cộng đồng Việt Nam.

  Nhà cái này còn được nhà nước Philippines bảo hộ cho những hoạt động của nước này, cho nên xứng đáng là một địa chỉ nên lựa chọn.

  Chỉ dẫn truy cập link vào FB88 chính thức không qua trung gian 2020

  Để vào và tham dự vào những game của FB88 thì đầu tiên người tham gia phải thực hiện:

  Tạo tài khoản trên trang chủ FB88: Sau khi đăng nhập liên kết vô FB88 thì chỉ cần vài phút là người chơi có đã 1 tài khoản miễn phí.

  Nạp tiền vào tài khoản: Sau khi đã có tài khoản thì người tham dự cần phải nạp tiền vào để có vốn tham gia cá cược.

  [​IMG]  Rút tiền: Nếu như tiền thắng cược của người chơi thấy đủ thì có thể tiến hành rút tiền vào tài khoản Ngân hàng của bản thân mình thông qua những thao tác trên Menu tài khoản.

  Xem thêm: hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào FB88 cho người mới

  thêm một vấn đề nữa là người tham dự hãy thường xuyên liên lạc với bên hỗ trợ khách hàng để update cho mình các link vào FB88 chính thức không qua trung gian 2020 mới để tránh tốn thời gian.

  Không chỉ thế thì để thuận tiện hơn cho địa điểm và thời gian của bản thân mình thì người chơi có thể download App FB88 về điện thoại di động của mình để không phải bận tâm về việc bị chặn liên kết do hệ thống sẽ tự động update liên tục các link mới nhất, tuy vậy thì độ trải nghiệm sẽ không được như ở máy tính PC.

  Những nguyên nhân mà người chơi nên lựa chọn cá cược ở FB88

  Ngoài sự uy tín thì đa dạng người tham dự chọn nhà cái này là do các yếu tố khác vượt trội như:

  Nạp và rút tiền rất nhanh

  Thời gian nạp và rút tiền ở trên FB88 luôn nhanh chóng tầm khoảng 5 – 10 phút là tiền có thể vô tài khoản của bản thân mình.

  FB88 trợ giúp vô số các loại hình thanh toán nạp và rút tiền bằng các Ngân hàng lớn tại Việt Nam như là Sacombank, Vietcombank, Techcombank, ACB,... dưới dạng giao dịch bằng quầy trực tiếp ở Ngân hàng, ATM hay Internet Banking.

  Ngoài ra, nhà cái còn giúp người chơi dễ dàng hơn khi trợ giúp nạp tiền bằng thẻ cào game hoặc là điện thoại, thế nhưng nếu như nạp tiền sang loại hình này thì mức phí chênh lệch sẽ khá cao.

  Nhiều phần quà, chương trình khuyến mãi trên FB88

  Để kích thích, cũng như động viên người tham gia thì nhà cái luôn trợ giúp các ưu đãi hấp dẫn cho người chơi như sau:

  Thưởng 1 triệu cho những ai nạp tiền mỗi ngày.

  Thưởng liền 100% tiền nạp lần đầu tiên cho người mới, có thể lên tới 2 triệu đồng.

  Thưởng 38% cho lần lần đầu nạp tiền lên tới1,5 triệu đồng.

  Vô số chương trình ưu đãi khác nhau diễn ra mỗi ngày và xuyên suốt, cùng với những giải thi đấu như World Cup, Euro, C1,... để cảm ơn người tham dự với những phần thưởng còn lớn hơn.

  Không chỉ vậy, những ai hoạt động tích cực ở trên FB88 còn được hỗ trợ khuyến mãi đặc biệt VIP CLUB với nhiều đặc quyền mà chỉ VIP mới có.

  [​IMG]  Xem thêm: link cá cược trực tuyến trên FB88 uy tín nhất hiện nay


  Đa dạng những kiểu hình dịch vụ cá cược

  FB88 hỗ trợ cho người tham dự có thể cảm nhận được vô số hình thức đặt cược bóng đá ở rất nhiều giải đấu khác nhau, Casino online và nhiều bộ môn như bắn cá, slot game, nổ hũ,...

  Mọi cuộc thi đấu đều được cập nhật liên tục cùng với các tỉ lệ kèo vô cùng hấp dẫn.

  Người tham dự có thể chơi toàn bộ các môn cược trực tuyến ở FB88 với chất lượng dịch vụ mà không phải nhà cái nào cũng có được.

  An toàn bảo mật thông tin khách hàng

  Trình tự bảo mật được mã hóa điện tử 5 cấp độ và còn được bảo hộ bởi tổ chức chính phủ Phil nên đảm bảo sự an toàn là tuyệt đối.

  Nhà cái còn đảm bảo nguồn tiền là hợp pháp khi kết nối với những Ngân hàng lớn ở Việt Nam mà không xảy ra bất cứ vấn đề nào.

  Dịch vụ tư vấn khách hàng

  Người chơi có thể kết nối với bộ phận chăm sóc khách hàng 24/24 vào mọi lúc thông qua chat trực tuyến, Email, Zalo,...

  [​IMG]

  Luôn có các nhân viên chờ để sẵn sàng trả lời các vấn đề mà người tham gia cần biết một cách cụ thể và mau chóng.

  Có thể nói là FB88 là 1 nhà cái đáp ứng được những tiêu chí và nhu cầu mà 1 người chơiyêu thích đặt cược cho ra. Đây là nguyên nhân mà sự uy tín, danh tiếng của nhà cái này càng ngày phát triển.

  Vì vậy còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào link vào FB88 chính thức không qua trung gian 2020 mới nhất để trải nghiệm sự uy tín có đúng hay không. Để biết thêm nhiều thông tin về khuyến mãi hàng ngày, cũng như mẹo chơi cược thì hãy vào trang chủ của nhà cái để theo dõi tin tức thường xuyên mỗi ngày nhé.
   
 7. vmkhang8

  vmkhang8 Member

  Chỉ dẫn cách đăng ký và nạp tiền vô JP88 cho người mới bắt đầu

  JP88 là 1 nhà cái ở trong danh sách TOP đầu uy tín ở Châu Á, luôn luôn được nhiều người thích và lựa chọn, đặc biệt là tại thị trường VN bởi giao diện đăng ký và nạp tiền vào JP88 thân thiện. Chính vì vậy nếu như người chơi muốn tham dự thì hãy đọc hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào JP88 cho người mới này.

  Giới thiệu về nhà cái JP88

  JP88 là 1 nhà cái được đánh giá từ giới chơi đặt cược chuyên nghiệp là nhà cung ứng những loại hình game đáng tin cậy và uy tín tại thị trường Châu Á. Nhờ công nghệ tiên tiến ngày nay mà JP88 không ngừng nâng cao, nghiên cứu và phát triển các môn trò chơi về thể thao, Casino online, Trò chơi máy Slots, Number games và hệ thống xổ số ở trong ngành cược Online bây giờ.

  [​IMG]  Mục đích của JP88 là cố gắng trở thành nhà chia sẻ đứng đầu và muốn là người tiên phong dẫn đầu về ngành thị trường dịch vụ công nghiệp đặt cược, JP88 luôn muốn cung cấp cho người tham dự những dịch vụ và game cược thể thao vui chơi tốt nhất, không ngừng tăng chất lượng về đa số sản phẩm để hài lòng người khách, đặt ích lợi người chơi lên trên hết.

  JP88 là 1 sân chơi đặt cược Online có uy tín, cam kết sự an toàn cho những thanh toán công bằng cho người tham gia. Với giao diện website thân thiện, khoa học, tỉ lệ kèo cao ở Việt Nam, đăng ký và nạp tiền vô JP88 nhanh, dễ dàng cùng hệ thống chăm sóc tâm lý.

  Xem thêm: link đăng ký JP88 mới nhất 2020 không qua trung gian


  Hướng dẫn đăng ký tài khoản ở JP88 dễ dàng

  Để có thể cảm nhận những dịch vụ sau đây thì người tham gia cần phải tạo cho bản thân một tài khoản riêng.

  Hướng dẫn đăng ký rất đơn giản:

  Bước 1: Truy cập vào trang chủ JP88 và giao diện trang web sẽ hiển thị lên.

  [​IMG]  Bước 2: Người chơi vào mục “Đăng ký” ở trên góc giao diện để đổi hướng qua form đăng ký để ghi thông tin.

  Một số mục cần chú ý:

  - Tên truy cập: Không dấu, viết thường và liền.

  - Họ & tên: Cần khai báo chính xác với tên của người tham dự để đối chứng thắng cược sau này đơn giản hơn.
  - Mật khẩu: Dễ nhớ, không ký tự đặc biệt.
  - Email: Dùng Email của bản thân mình thì người tham gia sẽ nhận được các thông tin về khuyến mãi sớm nhất ở JP88, nếu không nhớ mật khẩu hoặc mất tài khoản thì có thể nhờ Email để lấy lại.

  - Số điện thoại: Không chỉ việc được chăm sóc ở trên trang nhà cái, trong các trường hợp khác mà JP88 sẽ phải liên hệ trực tiếp với người tham gia. Do đó, số điện thoại cần chính xác và minh bạch để giúp người tham gia đảm bảo được quyền lợi của bản thân.

  Chỉ dẫn đăng nhập vào tài khoản JP88

  Sau lúc đã thành công trong việc đăng ký và nạp tiền vào JP88 thì thông thường người tham gia sẽ cần xác nhận thông tin đăng ký bằng Email của mình mà đã được chia sẻ trước đấy. Vì thế, hãy thực hiện đầy đủ những bước trước đấy để cảm nhận dễ dàng những trò chơi tại JP88 nhé.

  Để đăng nhập tài khoản thì phía trên thanh Menu có phần đăng nhập mà người tham dự có thể ghi tên truy cập và mật khẩu vô đó để đăng nhập tài khoản của bản thân. Sau khi đăng nhập, người tham gia nên nạp tiền để làm vốn tham dự vào toàn bộ các trò đặt cược của nhà cái.

  [​IMG]  Xem thêm: Đăng ký làm đại lý JP88 - Phương án tốt nhất đa dạng nguồn thu nhập

  Hướng dẫn nạp tiền vào nhà cái JP88 nhanh chóng

  Sau khi tham khảo hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào JP88 cho người mới mau chóng thì người tham gia đầu tiên cần thực hiện gửi tiền vào Ngân hàng liên kết với nhà cái qua những phương thức thanh toán sau:

  - Giao dịch bằng Zalo Pay.

  - Giao dịch bằng Ngân hàng địa phương.

  - Giao dịch qua ATM.

  - Giao dịch thông qua Internet Banking.

  - Giao dịch bằng thẻ cào,...

  Lưu: Người chơi có thể gọi trao đổi với bộ phận tư vấn khách hàng để các nhân viên chia sẻ số tài khoản liên kết Ngân hàng của nhà cái để trả tiền. Nếu có bất kì vấn đề khó khăn khi trả tiền thì người tham dự có thể nhờ nhân viên tư vấn chỉ dẫn từng phần.

  [​IMG]  Một số điều cần chú ý khi nạp tiền ở JP88

  Luôn luôn phải chụp hoặc lưu lại hóa đơn dưới toàn bộ phương thức để có bằng chứng so sánh, đối chứng để không gặp trường hợp nhầm lẫn mà hệ thống gây mất mát tài sản cho người tham dự.

  Mỗi lần nạp hoặc là rút tiền thì người chơi nên liên hệ trao đổi với bộ phận tư vấn khách hàng để được chia sẻ số tài khoản mới nhất. Tuyệt đối không dùng lại các số tài khoản cũ vì JP88 có thể thay đổi số tài khoản vô bất kì khi nào để bảo vệ thông tin tài chính. Đồng thời không nên giao dịch qua bên thứ 3 để không bị lừa về tiền bạc.

  Lưu ý update những chương trình khuyến mãi khi nạp tiền để nhận thêm các giá trị thêm thu hút hơn.

  Hy vọng, bài viết hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào JP88 cho người mới sẽ hỗ trợ các người yêu ưa thích muốn tham gia có thể hiểu được cách đăng ký và nạp tiền vào JP88 mau chóng và đơn giản. Đừng chần chừ vì các giải thưởng giá trị đang chờ đón người tham gia.
   
 8. bhbao96

  bhbao96 Member

  Cộng đồng mạng hiện tại đang search nhiều về vấn đề địa chỉ xử lý chất thải, nước thải tốt nhất ở TP. Hồ Chí Minh để tìm địa chỉ xử lý uy tín đồng thời tích lũy các kiến thức có ích cho mình. Dù chỉ mới thành lập trong thời gian mới đây. Tuy nhiên Công ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý đã nhận được sự uy tín của rất nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Không chỉ chia sẻ các thông tin bổ ích, mà chúng tôi còn đưa ra một dịch vụ Tư Vấn Về môi Trường một cách chuyên sâu và chuyên nghiệp.
  Với phương châm hợp tác đôi bên cùng có lợi, công ty chúng tôi cam kết luôn đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ môi trường tốt nhất với chi phí xử lý hợp lý nhất.
   
 9. vmkhang8

  vmkhang8 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe dù tô bao lăm tiền? phanh hiểu sâu hơn tại sao lại có tin tưởng.# phao đồn học tổn phí đương tăng cao? tin tưởng.# phao xuể nép đầu tự đâu? tã lót nào là mới chính thức nâng mực tàu học phí tổn học bằng tài xế ô dù tô B2? hẵng đồng chúng tớ kiêng hiểu tinh tường thật hư hỏng chuyện học hoài tài xế năm 2021 tăng đến 30 triệu nghen!Vậy học cạ lái xe ô dù tô bao nhiêu tiền? tốt hiểu tinh thực hư cuộn đề pa trên, đã với chúng trui theo dõi bài xích viết lách bữa nay nhớ. trong suốt bài xích viết nè, sẽ dận đáp cạc cuốn đề pa rất có người quan hoài giờ về học phí học lái xe dẫu tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kì tài xế dù tô hệ bình thường dành biếu học viên chưa vội vàng rút béng thời gian học hay là muốn trãi nghiệm có hơn béng khóa học thì nhiều thể đăng tải ký khóa học nè. cụm từ học tổn phí mềm mỏng giúp bạn tằn tiện để đơn khoản chi uổng.châu lệ hoài HỌC cọ tài xế ơ TÔ ngữ B2Gói căn bản: Học hoài 5.500.000 VNĐ. Bao gồm luỵ uổng thi cử, châu lệ hoài công tuần, 12 bây giờ học lý triết lí, cấp giỏi liệu và phần mềm mỏng miễn là tổn phí.Gói 1: Học tổn phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, giàu 10 hiện nay thực hiện gồm: 8 bây chừ học tài xế lối dài và sa hình thô kệch, 2 bây chừ sa ảnh cảm ứng trừng trị ví 800.000 VNĐ và 12 bây giờ học lý thuyết giáo.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com cạ lái xe B2 là gì?cọ tài xế B2 là đơn loại giấy phép thuật tài xế dùng biếu lái xe không trung siêng, điều khiển xe pháo kia giới ẩy lịch loại dưới 9 chốn ngồi, nhiều vận hạn 10 năm. phẳng lái xe B2 nhằm nhà nước quy định mở rộng từ bỏ cạ lái B1. B1 là giấy phép tài xế 4 bánh dến 9 chốn ngồi luôn tài xế, và xe pháo tải dưới 3500kg không trung kinh doanh, giàu vận hạn 5 năm. Còn tuần tra tài xế B2 lắm hạn vận là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn trả tuyền lắm dạng học tài xế và thi cử thẳng thớm giấy phép thuật tài xế B2 mà chẳng cần phải thi trải qua phẳng tài xế B1.
   
 10. bigame1457

  bigame1457 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế ô tô bao nhiêu tiền? nhằm hiểu sâu hơn tại sao lại giàu tin cậy phao học tổn phí đang tăng cao? tin cậy đồn đại đặt bức đầu từ đâu? lúc nào mới chính thức nâng hạng học hoài học văn bằng tài xế dẫu tô B2? Hãy cùng chúng tớ tìm kiếm hiểu rõ thiệt hư chuyện học hoài lái xe năm 2021 tăng đến 30 triệu nghe!Vậy học văn bằng lái xe ô dù tô bao nhiêu tiền? đặt hiểu rõ thiệt hư hỏng vấn đề trên, hả với chúng tui theo dõi bài viết lách bữa nay nhai. trong suốt bài viết lách nào, sẽ bay đáp các cuộn đề pa rất giàu người quan hoài hiện giờ phứt học hoài học lái xe ô tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kè tài xế dầu tô hệ thường ngày dành tặng học hòn có chửa gấp rút phăng thời kì học hay muốn trãi nghiệm giàu hơn béng khóa học thì có trạng thái đăng tải ký khóa học nào. mực tàu học chi phí mềm mỏng giúp bạn tùng tiệm thắng đơn khoản giống uổng.châu chi phí HỌC cọ tài xế ô TÔ thứ B2Gói cơ bản: Học uổng 5.500.000 VNĐ. Bao gồm ngọc trai phí tổn thi cử, lệ chi phí đả phẳng, 12 hiện nay học lý thuyết, gấp tài liệu hồn và phần mềm mỏng miễn uổng.Gói 1: Học uổng 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, lắm 10 hiện thực hành gồm: 8 bây chừ học lái xe đường trường và rơi hình thô, 2 hiện thời sa ảnh cảm tương ứng trừng trị giá 800.000 VNĐ và 12 hiện thời học lý thuyết giáo.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com kì cọ tài xế B2 là gì?bằng tài xế B2 là một loại giấy phép tài xế dùng biếu tài xế không trung siêng, điều khiển xe cộ kia giới trốn lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, giàu vận hạn 10 năm. kè tài xế B2 đặng nhà nước quy định mở rộng trường đoản cú kì lái B1. B1 là giấy phép thuật tài xế 4 bánh dến 9 chốn ngồi bộc trực tài xế, và xe pháo chuyển vận dưới 3500kg không kinh doanh, có hạn vận 5 năm. đương cọ lái xe B2 giàu vận hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn trả toàn nhiều dạng học lái xe và đua thẳng giấy phép lái xe B2 nhưng mà giò cần nếu thi qua tuần lái xe B1.
   
 11. ptom4552

  ptom4552 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế dẫu tô bao lăm tiền? được hiểu sâu hơn tại sao lại nhiều tin đồn đãi học uổng còn tăng cao? tin tưởng.# đồn đãi nổi tấm đầu từ đâu? Khi nào là mới chính thức nâng mực tàu học uổng học bằng tài xế dù tô B2? hử với chúng tớ kiếm hiểu tuyền thiệt hỏng chuyện học phí lái xe năm 2021 tăng tới 30 triệu nhá!Vậy học kì tài xế ô tô bao lăm tiền? đặng hiểu rành thực hỏng cuộn đề trên, hử cùng chúng tôi theo dõi bài viết lách bữa nay nhớ. trong suốt bài xích viết nà, sẽ đi giải đáp các cuốn đề pa rất lắm người quan tâm hiện phai học chi phí học lái xe ơ tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kè lái xe ơ tô hệ thường ngày dành tặng học viên có chửa vội rút trớt thời kì học hay là muốn trãi nghiệm giàu hơn béng khóa học thời lắm dạng đăng ký khóa học nào là. của học phí mềm giúp bạn tằn tiện phanh một khoản gì phí tổn.luỵ uổng HỌC phẳng lái xe dù TÔ của B2Gói cơ bản: Học uổng 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu lệ tổn phí thi, ngọc trai hoài tiến đánh tày, 12 hiện giờ học lý học thuyết, cấp tài liệu hồn và phần mềm miễn là uổng.Gói 1: Học uổng 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, nhiều 10 hiện nay thực hành gồm: 8 bây giờ học tài xế đường trường và lâm ảnh thô kệch, 2 hiện thời lâm ảnh cảm tương ứng trừng phạt giá 800.000 VNĐ và 12 giờ học lý học thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com kè tài xế B2 là gì?văn bằng lái xe B2 là một loại giấy phép thuật lái xe sử dụng cho lái xe chả chuyên, điều khiển xe kia giới ẩn lịch loại dưới 9 nơi ngồi, giàu thời hạn 10 năm. cạ tài xế B2 tốt quốc gia quy toan mở mang tự tuần lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi thẳng tuột tài xế, và xe chuyên chở dưới 3500kg chứ kinh doanh, có kì hạn 5 năm. đang tày tài xế B2 lắm hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn tuyền lắm trạng thái học tài xế và thi cử liền giấy phép lái xe B2 song chứ cần phải thi cử qua kè tài xế B1.
   

Share This Page